Bpp-left Balochistan People's Party Bpp-right
Home Links Contact Archive Human Rights
Bpp-logo-smallCnfi-logo-smallUnpo-logo-small

وضعيت اسف بار خوابگاههاي دانشجويي

2009,01,05

See also

نبود مديريت مناسب بر روي خوابگاههاي دانشگاه سيستان وبلوچستان ,نداشتن امكانات ونبود خدمات رساني بهداشتي به خوابگاهها و نبود اوليه ترين موارد مورد نياز, همچنين عبور و مرور افراد غير دانشجو که مانند يک دانشجوي روزانه از خوابگاه استفاده مي کنند از اصلي ترين مشكلات دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان است

وضعيت اسف بار خوابگاههاي دانشجويي

نبود مديريت مناسب بر روي خوابگاههاي دانشگاه سيستان وبلوچستان ,نداشتن امكانات ونبود خدمات رساني بهداشتي به خوابگاهها و نبود اوليه ترين موارد مورد نياز, همچنين عبور و مرور افراد غير دانشجو که مانند يک دانشجوي روزانه از خوابگاه استفاده مي کنند از اصلي ترين مشكلات دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان است . اين در حالي است که بسياري از دانشجويان داراي شرايط اسکان خوابگاه به دنبال جا مي گردند

https://www.ina-irannews.com/News-Details.aspx?newsId=17500&back=1

.
با توجه به عدم توجه بخش خصوصي به اين خطه از کشورمان شرکت هايي وابسته به مسئولين به صورت پيمانکار مسئول نظافت و برقراري بهداشت خوابگاهها مي شوند که با توجه به شرايط ذکر شده بقدري خود را در امان مي بينند كه عدم كارايي و رسيدگي برايشان مشكل ساز نشده به نحوي که هر روز وضع خدمات رساني آنان اسف بار تر ميشود .
تصويري که مي بينيد صحنه اي از آشپزخانه يکي از خوابگاه هاي دانشگاه است و گوياي تمام موارد ذکر شده ميباشد.

Find more articles in the Archive