ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچ

بلۆچستانئے اُستمانئے گل

ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچ

1999 ایسّاییا تپاکێن راجانی  گلا 21 پروری په ماتی زبانئے مزنداشتا گچێن کرت.

دنیایا بازێن سرزۆر و شوونیستێن سرکارانی شۆندات همے بوتگ که وتی ملکانی تها تهر تهرێن زبان و دۆد و ربێدگان گار بکننت، تانکه هما دابا که ملک یکّ اِنت، راج و زبان و دۆد و ربێدگ یکّ ببنت. په همے شۆنداتئے دێما برگا بازێن مردمے چه وتی انسانی هکّ و اۆبالان زبهر بوتگ‌اَنت. تنتنا اے هکومت و سرکاران مردم کشتگ، بازێنے آزار داتگ و بازێنے بندیجاهانی  وئیلان دئور دئیگ بوتگ‌اَنت. 

مان اے ملکان کَسانێن چکّ، همک سالا وتی وانگا  گۆن گئیرِماتی زبانان بنگێجَ کننت و اے نیاما زهنی و دماگی تاوانانی آماچَ بنت. آ گۆن وتی جانئے رَگ رَگا همے گۆن همے مارشتا  گر و چانک اَنت که کم جنگ و هکیر لێکگ بوتگ و پرککاریئے آماچ اَنت. چه اشیا گۆن بازێن زهنی درد و دۆران گلاێشَ بنت.  

اێرانئے زبانی و ربێدگی درۆشم بدلیئے شۆندات چه سرزۆرێن رزا شاه پهلئویا بنگێج بوت و گۆن اسلامی جمهوریئے آیگا دێما شتگ و رئوان اِنت. مهرماهئے ائولی رۆچ/ سپتمبرئے 23 که چکّان وتی نۆکێن وانگی سالا مان اێرانا بنگێجَ کننت، په گئیرِپارسێن چکّان، امێت و شادهیئے جاها زبهریئے کلئو و پئیگام اِنت. کَسانێن چکّ چه وتی انسانی هکّ و اۆبالئے بنیاتی چیزّان زبهرَ بنت و اشیئے آسر په آیان درد و تئورشتَ بیت.

اێرانا بازێن کئوم و راج نندۆک اَنت و پارسی اێوکا یک راجێئے زبان اِنت، بله اێرانئے سرزۆرێن سرکاران گۆن وتی راجپرستی نگاه و دیدانکا پارسی زبان په زۆرانسرێن همدرۆشمیا آیدیولوجیکێن لَٹّے کرتگ و گۆن آییا چه هکومتا ڈنّێن کئوم و راجانی سرا اُرش کرتگ‌اَنت.  

تۆرے ماتی زبانا وانگ، سجّهێن انسانی هکّ و اۆبالانی منّشت و پئیمانان آتکگ و بهرے چه انسانئے بنیاتی هکّان اِنت، و اێرانئے دئولتا هم آ دزنام کرتگ‌اَنت، بله اێرانا که بازێن زبان و دۆد و ربێدگ هست، گێشترێن چکّانی بهرا اے مۆه نرستگ که وتی ماتی زبانا بواننت (کمّ و گێش هپتاد پِرسنت).

چه اێرانئے اسلامی آشوپا 42 سال گوَستگ. تۆرے اێرانئے سررهبندئے پانزدهمی و نۆزدهمی بندان چش آتکگ که پارسیئے کرّا آ دگه ماتی زبان وانێنگ ببنت، بله اسلامی جمهوریا نه تهنا وتی اے منّتگێن بند برجاه نداشتگ‌اَنت، پدّرا و زاهرا وتی یکٹۆلگی، شوونیستی و پرکَهی سرشتا گێشا چه گێش پێشداران اِنت.

اێرانئے وانگجاهان گئیرِپارسیێن ماتی زبانانی نئوانێنگ تپاکێن راجانی گلئے رزُلوشن، ائی/آر ای اس/61 /266ئے پرۆشگ و ڈالچار کنگ اِنت که 16 مئی 2007آ، دئیگ بوتگ و مان آییا چه باسکێن ملکانی سرکاران لۆٹگ بوتگ که سجّهێن زبانانی دێمپانی و پلّگا بکننت. انچش سال 2008 »زبانانی میان‌اُستمانی رۆچ» نامێنگ بوت.

بلۆچستانئے استمانئے گل ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچا سجّهێن بلۆچ راجا مرادباتَ گوَشیت و چه بلۆچستانئے دْراهێن اُستمانا دزبندیَ کنت که په وتی ماتی زبانئے وانگ، وانێنگ و دێمرئویا وتی گێشترێن جهدا بکننت. 

بلۆچستانئے اُستمانئے گل

پروری 2021

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا