اعدام حبيب فرج الله چعب از رهبران سياسی عرب اهوازی را محكوم ميكنيم

بامداد شنبه، ٦ ماه مه ١٤٠٢ قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران حبيب فرجالله چعب، مشهور به «حبيب
اسيود» شهروند عرب ايرانی – سوئدی را اعدام کرد.
اعدام حبيب اسيود در حالی اجرا شد كه سه فعال سياسی عرب اهوازی ديگر از زندان شيبان شهر اهواز
كه قبلا حكم اعدام آنان صادر شده بود، به مكان نامعلومی منتقل شدند.
در همين رابطه قوه قضاييه جمهوری اسلامی به مانند سابق و با اتهامات واهی، اعلام کرده بود که ديوان
عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای حبيب اسيود را «به اتهام افساد فیالارض از طريق تشکيل و
اداره» گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملياتهای تروريستی متعدد در استان خوزستان» (
اقليم اهواز) تأييد کرده است.
پرونده سازی عليه مخالفين سياسی تاکتيکی است که در سراسر حيات اين نظام ضد مردمی برای حفظ خود
مرسوم بوده و تلاش برای سرکوب و حذف مخالفين سياست جديدی نيست.
ما به سهم خود نه تنها به دادگاه ها و نظام فاسد قضائی جمهوری اسلامی ايران اعتقادی نداريم بلکه نظام
ايران را بانی تروريسم در منطقه و منشأ قتلگاه مبارزين مردمی و بخصوص مليتها می دانيم.در چند روز گذشته بيش از ٢٠ نفر از شهروندان بلوچ توسط حاکمان در منطقه بلوچستان اعدام شده اند، از
٢٩ مردادماه سال گذشته تا ١٤ ارديبهشت امسال بيش از ١٢٣ نفر از مردم بلوچ اعدام شده اند. جمهوری
اسلامی ايران طی هفت روز گذشته بيش از ٤٥ نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. تعداد
اعداميان امسال در مقايسه با سال ،٢٠٢٢ %٧٥ افزايش داشته است.
وحشت جمهوری اسلامی ايران از خيزش مردمی و بخصوص در مناطق مليتهای ايران و آغاز دوباره
اعتراضات، آنها را مجبور به اتخاذ سياستهائی کرده که در هر اقدام ضد انسانی خود نفرت و اتحاد مردمی
را به همراه خواهد داشت.
مردم در ايران در اتحادی نانوشته به ياری يکديگر عليه فرهنگ استبدادی حاکم و قاتلان جوانان خود عمل
می کنند. ابعاد نفرت مردم از حکومت دينی تلاشهای خشونت آميز قاتلان حاکم در دولت را خنثی کرده و
در هر گام خود نظام جمهوری اسلامی ايران را در سطح جهانی افشا کرده است.
رژيم حاکم بر ايران پس از شروع انقلاب ژينا (مهسا) امينی از ُکردستان، بزرگترين خطر برای ادامه حيات
حکومتش را در همدلی و همگامی همه مردمان ايران با مليتهای تحت ستم ارزيابی کرد و از همين رو
سياست عمده خود را بر پايه عدم شکل گيری يک آلترناتيو همگانی متمرکز پيش می برد. در همين راستا،
رژيم با کشاندن گفتمان تماميت ارضی در ميان مخالفان (راستهای افراطی و سلطنت طلبان) و نسبت دادن
تجزيه طلبی به مليتهای مختلف، دست به اعدامهای فله ای در بلوچستان زد. زمانبندی اعدام جنايتکارانه حبيب
اسيود پس از سه سال اسارت را نيز بايد در راستای اين سياست کثيف جستجو کرد.

ما سه تشکيلات سياسی اپوزيسيون ايران ضمن محكوم كردن اعدام حبيب اسيود از فعالين سياسی عرب
ايران، بر اين باوريم که اعتراضات مردمی عليه سياستهای ضد بشری جمهوری اسلامی ايران در همه
ابعادش، عليه مسموميتهای شيميائی در مدارس، مبارزات زنان عليه حجاب اجباری، مبارزات مليتها عليه
تبعيضات ملی و مذهبی، مقاومت زندانيان در زندانها عليه زندانبانان و دستگاه قضائی ضد مردمی و اتحاد
و همگامی کارگران و زحمتکشان در آينده ای نزديک منجر به حاکميت مردم در نظامی جمهوری و فدرال
خواهد شد.
کنگره مليتهای ايران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ايران
همبستگی برای آزادی و برابری در ايران
دو شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٢ / ٨ ماه مه ٢٠٢٣

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا