اعلام پشتیبانی کنگره ملیت های ایران فدرال از رفراندوم کوردستان عراق

بیانیه “شورای مرکزی کنگره ملیتهای ایران فدرال” در باره برگزاری رفراندوم در اقلیم کوردستان عراق

بیانیه “شورای مرکزی کنگره ملیتهای ایران فدرال” در باره برگزاری رفراندوم در اقلیم کوردستان عراق حکومت اقلیم کردستان اعلام کردە است کە در ۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۷ اقدام بە برگزاری یک رفراندوم خواهد نمود واین موضوع واکنشھاى متفاوت در سطح منطقە خاور میانه و مجا مع بین المللی پدید آورده است.

عراق بعد از حاکمیت دولت بعث صدام حسین، بە عنوان یک حکومت فدرال اشتراکی کار خود را آغاز کرد و در قانون اساسی آن، بە این مورد اشارە شدە است کە ملتها و خصوصا کردها بە صورت داوطلبانە بە حکومت نوپای عراق پیوستە و یک واحد مشترک سیاسی را تشکیل دادەاند کە بە شیوە فدرال، دمکراتیک و سکولار ادارە خواهد شد و همە مردمان عراق از حقوق برابربرخوردار هستند. ا

ما، متأسفانه دخالتهای مستقیم حکومتگران جمهوری فرقه گرای اسلامی ایران در منطقه و دامن زدن به جنگهای مذهبی و تحقیر بی حد و حصر اعراب سنّی عراق و نتیجتاً ظهور داعش، سبب به انقیاد در آوردن دولت مرکزی عراق ، و هر چه بی ثبات ترشدن منطقه، بویژه ایجاد بحران درعراق و تبدیل آن به حکومتی فرقه گرای مذهبی، استبدادی و متمرکز گشته است۔

وجود چنین وضعیتی در کشور عراق باعث گردیده است که اصول قوانین اساسی آن ، همانند کشور ایران تحت حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی، فقط روی کاغذ بمانند و بدینگونه تنش ها و تبعیض ها و بحرانهای سیاسی و اجتماعی در میان مردمان گوناگون آنجا پدید آید۔

در پسا منظر چنین اوضاع و احوالی است که دولت اقلیم کوردستان عراق برگزاری “رفراندوم” و مراجعه به آراى عمومى مردمان کوردستان را جھت برون رفت از از وضعیت نا ھنجار کنونى در دستور کار خود قرار داده است و انجام این رفراندوم را به عنوان چاره ای برای حلّ معضلات و چالش های حاصل از سیاستهای دولت مرکزی و ھمزیستىی مسالمت آمیز ملتھاى تشکیل دھنده آن جغرافیا میداند۔

کنگرە ملیتهای ایران فدرال بە عنوان یک اتحاد سراسری ایرانی که برای بر پا داشتن یک کشور فدرال، دموکراتیک و سکولار در ایران کثیرالمله برپا نهاده شده است، ضمن احترام به حق حاکمیت کشورهای دیگر و پرهیز از دخالت در امور داخلی دیگران اعلام میدارد که:

ساختار فدرالیسم در کشورهای غیر دموکراتیک و غیر سکولار، ساختاری تضمینی و با دوام نخواهد بود و در این راستابا رعایت “اصول دموکراتیک” و تأمین حقوق تمامى اقلیتھاى درون ھر جغرافیا، از روش مراجعه به رأى مردم “رفراندوم”در کوردستان عراق جهت احقاق حقوق بنیادین ان پشتیبانی و دفاع می نماید .

شورای مرکزی کنگره ملیتهای ایران فدرال

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا