انسانئے هکّ و اۆبالانی جهانی رۆچ

بلۆچستانئے استمانئے گل

انسانئے هکّ و اۆبالانی جهانی رۆچ

تپاکێن راجانی گلا انسانئے بێهی و بنیاتی هکّ و اۆبال مان وتی گێدی
جارنامگا آورتگ و باسکێن راجان اے میان استمانی اَهد و پئیمان منّتگ و
دستنام کرتگ. اے اَهدْ و پئیمانا 30 بند هست و هر بندے سجّهێن باسکێن
ملکان په آیانی پهازگ و پاسپانیا و کاربُرّیا هجّ کرتگ. اے هکّ مان
دمکراتیکێن ملکان په جُوانیا پَهازگ بوتَگ‌انت، بله گئیر دمکراتیکێن مُلکان،
هاس دینی و آیدیولوجیکێن هکومتان اے هکّانی پهازگ و کاربُرّی یا کمّ بوتگ
یا نبئیگئے هَدّا انت. اێران چه اے مُلکان یکّے. بله تُرے اێرانا هم اے
جارنامگ و آییئے پئیوستێن کانونشن و منّشت دستنام کرتگ بله پمێشکا که
اێرانئے سررهبند سپئوی شیهئیئے راه و رهبندانی ردا نزّ آرگ بوتگ چه گێشا
نێم مردمانی مُچّی چه اے هکّکان زبهر انت. درهکومتێن راج و گئیر شیهئیێن
مردمانی جاورهال هم چه ایرانئے پارسی زبان و شیهئیان انگت گنتر انت. نه آ
وتی زبانی هکّ و اۆبالانَ رسنت، نه راجمانی و مهزبی و گزرانکی و سیاسی
هکّان.
بلۆچستان هم چه اسلامی جمهوریئے بنداتا میلیتارایزد بوتگێن پرگنگے بوتگ
و اێرانئے پلیس، سیاڈی و پاسدارانئے سپاه همک رۆچ بلۆچانی کُشگ و بند
کنگ و آزارپُجّاریا گلاێش انت. بلۆچانی جنێن و مردێن نه الکاپێن کار و
رۆزگارێا لگّنت و نه آیانی مڑاه و انسانی کرامتئے نێمگا دلگۆش کنگَ بیت.
گێشترێن بژن اش انت که بلۆچستانئے همساهگێن ملکانی جاورهال هم چۆ
نبوتگ که رۆکپتی بلۆچستانئے سرا شرّێن اسرے بکپیت و مردمانی جندئے
نیاما شرّێن کمّاکمّی بدلیے بیئیت و راجمان کمّے دێمرئوی کرت بکنت و جنێن
و کسانێن چکّانی دێمپانی کمّاکمّ وتی بلۆچی راجمانئے نیاما ببیت.
بلۆچستانئے استمانئے گلّ که آییئے بن‌رهبند انسانئے هکّ و اۆبالانی گێدی
جارنامگئے ردا ٹهێنگ بوتگ ابێد چه وتی همک رۆچێن جهدان که انسانی

هکّانی بابتا انت، همک سالا ده دسمبرا دلگاهی یورپئے ملکان په زهرشانیا
مچّیَ جۆڑێنیت و اێرانئے هکومتا په آییئے رستری کاران مئیاریگَ کنت. بله
اے سالا ڈس کرونائے سئوبا اے زهرشانی بوتَ نکننت.
بلۆچستانئے استمانئے گل ده سپتمبرا که انسانئے هکّ و اۆبالانی رۆچ انت
سجّهێن بلۆچ راج، آدگه زلم‌آماچێن راجان و وتی ممبر و باسکان مراد باتَ
گوَشیت. امێت انت که گۆن بلۆچستانئے مردم و اێرانئے آدگه راجانی جهدان
اێرانا انچێن جاورهالے بیئیت که اۆدا سجّهێن مردمان هم‌کئیل و پورهێن هکّ
برسیت.

بلۆچستانئے استمانئے گل/ دسمبر 2020

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا