بیانیه‌ی کمیته‌ى رفع تبعیض و ستم جنسیتى حزب مردم بلوچستان در ارتباط با تبعیض و خشونت علیه زنان

حزب مردم بلوچستان

بیانیه‌ی کمیته‌ى رفع تبعیض و ستم جنسیتى حزب مردم بلوچستان در ارتباط با تبعیض و خشونت علیه زنان

حاکمیت چھل ساله‌ی رژیم جمهوری اسلامی بر ایران و تصویب قوانین ایدئولوژیک و فرقه گرایانه‌ی مذھبىِ مردسالار، تبعیض آمیز و عدالت ستیز در جامعه، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ھاى ملى و مذھبى را به سطح بى‌سابقه‌اى افزایش داده و باعث نگرانى جامعه در حدى وسیعی شده است. نبود زیرساخت‌ھاى اقتصادى و فرھنگى و آمار بالاى بیکارى، بى‌سوادى و بازماندگى از تحصیل دختران و پسران بلوچ به گسترش عقب ماندگى فرھنگى منجر شده و در نتیجه‌ی آن ناھنجاری‌ھاى اجتماعى از جمله نھادینه شدن ستم و جنایت علیه زنان در جامعه بیش از پیش تشدید شده است.

به گواھى تاریخ، فرهنگِ انسان محور مردم بلوچ در مقابل هر گونه رفتارِ خشونت آمیز جسمی و روحی به زنان و کودکان ایستادگى نموده است، اما اوایل قرن بیستم تاکنون که سرنوشت ملت بلوچ از دست او خارج شده و رژیم‌ھاى حاکم بر ایران با بازدارندگى عامدانه از رشد سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرھنگى او جلوگیری نموده‌اند، صدمات بسیار جدى‌ای به رشد و توسعه‌ی پایدار اجتماعى و ارزش‌ھاى فرھنگى و اخلاقى این ملت وارد شده است.

برخورد حاکمان مستقر در تھران، با تک تک افراد ملت بلوچ به ویژه در عصر حاضر عملاً به مثابه شھروندانى از درجه سوم بوده است. متأسفانه با توجه به فرھنگ مردسالارانه‌ی حاکم بر کلّیت جامعه، نیمى از جمعیت این ملت به دلیل زن بودن، به شھروندان درجه‌ی چهارم تبدیل و علاوه بر ستم ملى، از بیدادگری و تبعیض جنسیتى نیز رنج برده و می‌برند.

قوانین ایدئولوژیک و فرقه گرایانه‌ی مذهبی جمهوری اسلامی ایران که برابری جنسیتی را به رسمیت نمی‌شناسد، عامل اصلی خشونت دولتی و تقویت فرهنگ خشونت گرای مردانه علیه زنان در خانواده و جامعه است. در قرن بیست و یکم کاربرد قوانینِ اجتماعی مربوط به دوران قرون وسطی در تضاد با شأن انسان امروزی بوده و عامل عقب ماندگی اجتماعی و تبعیض و ستم علیه زنان می‌باشد.

فجایع کم سابقه‌ى گزارش شده‌ى اخیر علیه زنان در جامعه‌ی بلوچستان، زنگ خطرى جدى را در جامعه‌اى که قوانین ضد زن جمھورى اسلامى به موازات فرھنگ عقب مانده‌ی مردسالارانه یکه تازى می‌کنند، به صدا در آورده است. خطرى که با بحران اقتصادى و اجتماعى حاکم بر جامعه و بالارفتن روزافزون آمار بیکارى و اعتیاد در میان اکثریت نسل جوان امروز، بنیان ارزش‌ھاى اجتماعى و اخلاقى جامعه‌ی بلوچستان را نشانه رفته است.

با نگاھى اجمالى به وقایع جنایتکارانه‌ی گزارش شده در سه سال اخیر؛

٭ آبان ماه سال ۱۳۹۷، ربوده شدن دختران ایرانشهری در راه منزل یا محل کار توسط عوامل بومى رانتخوار سپاه و اطلاعات با پوشش یونیفرم نظامی‌ و تعرض جنسی به آن‌ها.

٭ آبان ماه سال ۱۳۹۸، قتل ۵ زن و دختر بی‌پناه یک خانواده در منطقه‌ی خوشاپ بخش جالق سراوان توسط خویشاوند مسلح به اسلحه‌ی سپاه.

٭ اردیبھشت ماه سال ۱۳۹۹، قتل فجیع هاجره حسین بر در گُشت سراوان با نوشاندن اسید و ضربات چاقو توسط شوهر بیکار و معتادش، و متعاقب آن به آتش کشیدن جسد هاجره و رها نمودن آن در خیابان توسط همان فرد جانی.

٭ و باز هم در اردیبھشت ماه ۱۳۹۹ قتل فجیع نو عروس سارا نارویى توسط ھمسر معتادش در اطراف شھر زاھدان،

فریاد رساى قربانیان بى‌پناه این جنایات که عمدتاً از یک سو ریشه در فرھنگ مردسالار حاکم بر جامعه بلوچستان داشته و از سوی دیگر نتیجه‌ی بحران‌های اجتماعى و اقتصادى حاصل از حاکمیت نظام‌ھاى زن ستیز و ستمگر حاکم بر ایران است، ھمه‌ی انسان‌ھاى مسئول را آشکارا به این نکته فرا می‌خواند که اینگونه جنایات آخرین نخواھند بود و ھمچنان ادامه خواھند داشت. براى پایان دادن به اینگونه جنایات علیه دختران، مادران و خواھران‌مان، ضرورت تشکیل جنبشى اجتماعى و فراگیر را براى تغییر فرھنگ مرد سالار و زن ستیز در جامعه‌ی بلوچستان، بیش از پیش بیشتر نموده و همراهی تک تک افراد باورمند به برابر حقوقى انسانى را می‌طلبد.

مبارزه برای رفع تبعیض و ستم جنسیتی از زنان امری علیحده نبوده و در پیوندی ناگسستنی با مبارزه برای رفع ستم ملی از جوامع انسانی تحول یافته در درازای زمان قرار دارد؛ جوامعی که در این بُرهه از تکامل اجتماعی بشریت، با داشتن سرزمین و میراث‌ھای تاریخى خود، شایسته‌ی مقوله‌ی تاریخى “ملّت” اند. ھمانا اشتراک این دو مبارزه در رھایى بخش و برابرى طلبانه بودنشان بوده و ھیچ کدام از این دو به تنھایى قادر به شکست دیو استبداد حاکمان سیاسى و فرھنگ‌ھاى عقب مانده‌ی اجتماعى و نھادینه کردن دموکراسى در جامعه‌اى دموکراتیک و مدرن نخواھند بود.

حزب مردم بلوچستان که براى رفع ھر گونه تبعیض نژادى، ملى، زبانى، فرھنگى و جنسیتی مبارزه می‌کند در برنامه و اساسنامه خود درباره‌ی “برابری کامل حقوق زن و مرد در همه‌ی زمینه‌ها و پشتیبانى از تشکلات زنان و مبارزه با تبعیضات جنسیتی” با صراحت تاکید کرده است. حزب مردم بلوچستان بر این باور است که زنان نیمی از جمیعت ھر ملتى را تشکیل داده و باید از حقوق برابر در تمام زمینه‌ھاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى با مردان برخوردار باشند. رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچ و یا ھر ملت دیگرى در جامعه‌اى دموکراتیک، بدون مبارزه دوشادوش زنان و مردان و تأمین حقوق برابر انسانی‌شان امکان پذیر نیست.

کمیته‌ی رفع تبعیض و ستم جنسیتی حزب مردم بلوچستان

مِی 2020

 

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا