بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در باره تروریست شناختن شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

بدنبال تحریم ها و دیگرتصمیم های مهم اقتصادی، اقدامِ اخیرِدولتِ أمریکا برعلیهِ سپاهِ پاسدارانِ جمهوریِ اسلامی ایران، که درنوزدهم فروردین سپاه پاسداران را درلیست سازمان های تروریستى خود قرارداد، اقدام بیسابقه ومهمی بود که به مرورزمان با توجه به عملکردهای جمهورى اسلامى ایران به اجرا درمی آید.

بنا به اظهار نظر مکرر مقامات بلند پایۀ امریکا، تمامى گزینه ها برعلیه سپاه روى میزاست.

سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ایران ازبدو بوجود امدنش دو وظیفه عمده یعنى سرکوب و ترورمخالفین نظام وصدورانقلاب به کشورهاى دیگر، و بویژه همسایه را برعهده داشت، که درزمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، در امور اقتصادِ کلان ایران نیز نقش تعیین کننده ای بعهده گرفت.

به مرور ِزمان حیطۀ عملکردِ سپاه به حفاظت از مرزها، تولیدات نظامى و سپس با تصویب أصل ۴۴ قانون اساسى که مبتنى بر خصوصى سازى بخشی از اموال دولتی بود، باز هم گسترش پیدا نمود وعملاً در مدتى کوتاه، نیز بصورت مافیای اقتصادی درآمد که صاحب بیش از پنجاه درصد سرمایه مالى و تولیدى کشور شد و از نظر سیاسی نیزبه دولتی درسایه مبدل گشت.

علاوه بر ترورشخصیت های سیاسی ایرانی، هم اکنون در پیشبرد سیاستِ خارجى، بویژه در خاورمیانه، از طریق حمایت مالى و نظامى از گروهاىِ تروریستی شناخته شده، و نیز نیروهای مسلح شیعى، و همینطور در داخل کشور، در اداره تمامى امور آن نقشى تعیین کننده دارد.

با قرارگرفتن سپاه در لیست تروریستى، دولت أمریکا در نخستین گام درآمد ارزى و بطور کلى توان مالى سپاه را هدف قرار خواهد داد. براى کاستن صادرات نفت جمهوری اسلامی احتمالا، مانعِ تردد کشتیهاى حمل و نقل متعلق به سپاه خواهد شد، از بنادری که دولتهای ایران کنترل گمرکی بر واردات و صادرات آن ندارند. ازنظرنظامی نیز، در صورت لزوم نیروهای مسلح سپاه را در سوریه، عراق و دیگرکشورها، تا خروج آنان زیر ضرب مستقیم یا نیابتی بیشتر قرار خواهد داد.

بنظرمیرسد دولت ایالت متحده تمامى تدابیر و إمکانات خود را برای تأمینِ منافع خود و متحدانش، جهتِ کشاندنِ عاجرانۀ جمهورى اسلامى به میز مذاکره، به کار خواهد بست. جمهوری اسلامى ایران، صرف نظر از اینکه در آینده در آمریکا چه دولتى زمام امور را به دست گیرد، یا ناگزیر به یک نرمش قهرمانانه (عاجزانۀ) دیگر تن خواهد داد و یا با ادامه راهکارهاى ایران برباد دِهِ خود، ایام تلخ و تراژیک مردمان ایران را چند برابرخواهد نمود.

اما اعلام سپاه به عنوان یک نهادِ تروریستى از جانب هر دولتى ولو دولت امریکا برای محافظت از امنیت خود، امری طبیعی و قابل درک است. با این تصمیم دولت امریکا همکاری شرکت های اروپایی با ایران، در چهارچوب برجام با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

اتحادیۀ اروپا نیز براى کشاندن جمهوری اسلامى ایران، بر سر میز مذاکره، در رابطه با موشکهاى بالستیک و قاره پیما، خروج ازسوریه، و رعایت حقوق بشر، با قاطعیت بیشتری عمل خواهد کرد. سپاه برای خلاصى از تحریمهای گسترده به اجبار، دارایی هاى خود را به شرکت هاى دیگر واگذار خواهد نمود و در یک کلام این روند به مرورِ زمان، تضعیفِ همه جانبۀ سپاه پاسداران را به دنبال خواهد داشت که به نوبۀ خود، همسو با خواست های آزادیخواهانه مردمان ایران و همچنین نیروهای سیاسی دموکراسی خواه میباشد.

کنگرۀ ملیتهاى ایران فدرال، در لیست تروریستى گنجانده شدنِ سپاه پاسداران را از جانب دولت امریکا، و هر دولت دیگر، به فال نیک می گیرد و بر این  باور است که تضعیف همه جانبۀ سپاه از یکطرف، قدرت سرکوبگرى و دخالتn ر امورِ سیاسى انرا به تحلیل خواهد برد، و ازطرف دیگرامکان وقوع تحولات به نفع جنبش اجتماعى و سیاسى داخل کشور را افزایش خواهد داد.

ما معتقدیم که دولت امریکا به دلیل عملکردهاى نابخردانه سردمداران جمهورى اسلامى ایران چنین تصمیمى را اتخاذ کرده است. هم اکنون وظیفه نیروهاى دموکرات یعنی (آزادیخواه و تبعیض ستیز و سکولار) ایرانی است که با گسترش دایرۀ اتحاد عمل و هم اندیشى، بر محور براندازی رژیم جمهورى اسلامى ایران، به ضرورتِ ایجاد آلترناتیوى قوی و دموکرات جامۀ عمل بپوشانند. آلترناتیوى که با پیشبرد تدابیر و راهکارهای مورد نیاز از جمله دیالوگ وهمگامی باجهانیان، توان گذار ازجمهورى اسلامى ایران را، با تأمین منافع مردمان ایران داشته باشد.

کنگرۀ ملیتهاى ایران فدرال

۲۶ فروردین ۱۳۹۸- ۱۵٫۰۴٫۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا