بیانیە اختتامیە مجمع عمومی کنگرە ملیتهای ایران فدرال

در مجمع عمومی بررسی اساسنامە و تغیرات در آن، مهمترین بند از اجلاس بود که وقت مناسبی بە خود اختصاص داد و اساسنامەی پیشنهادی با اکثریت آرا بە تائید مجمع عمومی کنگره که عالی ترین مرجع تصمیم گیری است، رسید .

cnfi.jpg

در روزهای شنبە و یکشنبە مورخ ٢ و ٣ ماه می 2015 کنگرە ملیتهای ایران فدرال مجمع عمومی خود را کە هر دو سال یک بار و با شرکت همە اعضای خود، در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این مجمع و طبق دستور جلسە توافقی، اجلاس با گزارش کار ٢ سال گذشتەی هماهنگ کنندە کنگرە آغاز بکار کرد و نقاط ضعف و قوت کنگرە در دو سال اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در مجمع عمومی بررسی اساسنامە و تغیرات در آن، مهمترین بند از اجلاس بود که وقت مناسبی بە خود اختصاص داد و اساسنامەی پیشنهادی با اکثریت آرا بە تائید مجمع عمومی کنگره که عالی ترین مرجع تصمیم گیری است، رسید . بحث در مورد وضعیت ایران و منطقە بخش دیگری از مجمع بود کە در آن نیز اعضا موارد مختلفی را بە بحث گذاشتە و نقش ایران در وقایع اخیر منطقە و تاثیرات داخلی آن هم بررسی شد. کنگرە ملیتهای ایران معتقد است کە دخالتهای رژیم ایران در کشورهای منطقە و اتخاذ سیاستهای نادرست این رژیم منطقە را دچار آشوب کردە و نا امنی را در خاورمیانە حاکم ساختە است.

از موضوعات دیگری کە در مجمع عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اپوزیسیون ایرانی و روابط با آن بود و تاکید شد کە کنگرە ملیتهای ایران فدرال باید در ترمیم روابط خود با گروهها و سازمانهایی کە با اصول مبنایی و کلی کنگرە موافقند تلاش کند و در همین راستا تلاش کند کە امر تعامل و همکاری در میان نیروهای سیاسی تاثیر گذار در داخل ایران کە خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند افزایش یابد .

مجمع عمومی با بررسی و شناخت از حوزه تبلیغات و اهمیت ان در صحنه سیاسی داخل و خارج، خواستار مدرن سازی و توسعه بخش تبلیغات و سایت کنگره شد.

در این مجمع تاکید شد کە همە احزاب ملی اتنیکی عضو کنگرە ملیتهای ایران فدرال ،طبق اساسنامە کنگرە عضوی از شورای مرکزی هستند و در نهایت اعضای شورای مرکزی از بین خود نیز 5 نفر از نمایندگان این احزاب و جریان های سیاسی را بعنوان هیئت اجرائیه برای پیشبرد سیاستها و مصوبات مجمع عمومی کنگره ملیتها تا مجمع عمومی اینده انتخاب کرد.

4 ماه می 2015

کنگرەی ملیتهای ایران فدرال

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا