دو مارچ بلۆچئے دۆد و ربێدگئے رۆچ

بلۆچستان استمانئے گل دو مارچا که بلۆچئے دۆد و ربێدگئے رۆچ اِنت، بلۆچ راجا مراد باتَ گوَشیت.

بلۆچی زبان، بلۆچی ازم و ھنر، بلۆچی رسم و رئواج و بلۆچی دۆد و ربێدگ، بلۆچ راجئے پجّارئے بهر اَنت. اے سد و دوسد سالئے چیزّ نه‌اَنت، هزاریانی برورد اَنت.

بلۆچستانئے سرڈگاری جاور، بلۆچستانئے آپ و هئوا، گۆن هساهگێن راجان بلۆچئے دۆد و ربێدگی دئیگر و گۆن رھگوَزێن لشکر و زۆراکانی اڑ و جنجالان ڈیکّ ورگ و دگه لهتێن چیزّان بلۆچ راجئے دۆد و ربێدگ درۆشمێنتگ.

زندمانئے ھمے ھۆرێن و ھمرنگێن دۆد و ربێدگ انت که چۆ زَمزیلئے بند و کڑیان هر کئوم و راجێئے مردمان گۆن یکدگرا پئیوستَ کننت و راجدپترئے دراجیا، راجی پجّارانَ جۆڑێننت و آ هر راجێئے مردمانی زِندئے آدێنکَ بنت.

مردمانی پجّیگێن زبان، ازم و هنر، پُچّ و پۆشاک، رسم و رئواج، نند و پادا، گند و نند و هال و هئوال و زندئے هر وَڑێن تک و پَهناتئے کِرد و مارشتانی درانگاز کنگئے ائوزار و وسیله انت که یک راجێئے جتاێن دۆد و ربێدگا جۆڑێننت.

بل ترے بێرگیری و کێنگا بلۆچ سَکّ‌سَر بوتگ‌اَنت، بله وهدے چه بلۆچا پَهِلّی لۆٹگ بوتگ، گڑا بلۆچا وتی دئینکار پَهِلّ کُرتگ و بکشتگی.

مئیارجلّی یکّے چه بلۆچ راجئے رھبندان اِنت. بلۆچا په مئیارا جان داتگ و په مئیارئے اێمنیا چه وتی واب و آراما هم سر گوستگ. بلۆچ شائرَ گوَشیت، آ مرد که مئیاران جَلَّنت،

نێمرۆچا نئوپسنت کُلّان، گۆن دۆست و هَمسرێن گرانمُلّان.

بلۆچی دۆد و ربێدگا بلۆچ دگه بازێن شَرّ و نێکێن کِردانی هدابند اَنت چُش که کماشانی ھئیالداری و ازّت کنگ و چه آیان شئور گرگ، وتی و دگرئے ازّتئے دارگ، دگرئے هئیر و وشدلیئے لۆٹگ، مڑاهداری، یکّۆیی و هَمپَتّی، هَشَر، بِجّار، آزاتی پسندی که بلۆچ دگرئے بندگیا کَبولَ نَکنت و وَتارا آزاتێن کپۆتَ گوَشیت، دورچاری، شێرزالی و بامردی، راستی و تچکی، وپاداری، امانتداری، مزندلی و اۆپار، تۆرَه و….

بله بژن اِنت که گۆن اێرانئے انکلاب و مهزبی دیکتاتوریئے آیگا، اێرانئے اسلامی رجیما مهزبی ستَم هم گێش کرت و بلۆچئے جێڑه گۆن هکومتا گێشتر مهزبی بوت. هر چنت بلۆچ پێسرا مسلمان اتنت بله مهزبی تانسر پسندی (بنیاد گرایی) و شدّت بلۆچستانئے سرزمینا باز کمّ گندگَ بوت؛ مسلمانێن بلۆچ هم وتی نماز و رۆچگئے پابند اَتنت و هم کئومی دۆد و ربێدگانی پاسبانی‌اشَ کرت. چه اێرانئے مهزبی هکومتئے مزنێن شدّتان بلۆچستانا مهزبی رنگے زرت و بلۆچی دۆد و ربێدگ گیمّران بوت. بازێن بلۆچێئے سرا که مهزبی نه‌اَتنت بله چه وتی دۆد و ربێدگا چیزّے نزانتش اێرانئے آسیمیلئیشنئے شۆنداتا اسر کرت و سرزۆرێن راجئے دۆد و ربێدگ آیانی زندمانا گێش بئیان بوت.

ھر یک راجێئے ھستی و دۆد و ربێدگ، جھانئے راجانی ھۆر و پجّیگێن ھستی و میراس اِنت و آیانی دارگ و پھرێزگ و دێما برگ الّمی انت.

بلۆچئے دژمنان په بلۆچئے ھمے ھستیئے نزۆر و گار و گمسار کنگا سرێن بستگ تانکه بلۆچا وتی بندیگے جۆڑ بِکننت و نێٹ آییئے مال و مڈّیا پُل و پانچ و په آرامی آییئے سَرا هکومت بکننت. چه دۆد و ربێدگانی گار بئیگا مردمانی پجّار گارَ بیت و هکومت اے ڈئولا آیان وتی گلام و بندیگ کرتَ کننت.

بلۆچستان استمانئے گل

2 مارچ 2022

https://t.me/ostomaan/2778

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا