ديوانـے گو ں ناروے ءِ مزن ديوان ( پارلمان ) ءِ کمـاش ءُ درملکی کارانی کمیٹی

سئے شمبہ بيست ءُ سئے داردرَنــز بريبر گوں سيزده مئی ءَ خان کلات واجه مير سليمان داؤد ءُ راجی رهشون واجه هيربيارمـری، بيگواهين بلوچانی توارءِ نماينده ءُ انجمن حقوق بشرءِ نماينده گوں ناروے ءِ پارلمانی کماش ءُ درملکی کارانی کمیٹی ءِ کلانيں باسک ماں ناورے ءِ پارلمان ءَ ديوان ءُ گپ ءُ تران کت.

 

ماں ديوان ءِ بنگيـجی بهـرا ءَ خانِ کـلات چه بلوچانی نيمگ ءَ نـروژءِ بنياتی کانود ءُ بن رهبندءِ دوسدمی سال ءَ مبارک باد گُشـت.
ماں ديوان ءَ آوارجتگيں بلوچستان ءِ جاورانی سرا ءُ ايرانی ءُ پاکستانی واکدارانی رستری ماں گلزمين ءُ بلوچ مهلوک ءِ انسانی هکانی لگتمالی ءِ باروا گپ ءُ تران بوت. ديوان ءِ بهر زوروکيں پارلمانی باسکاں يک ليستے چه شهدای بلوچستان ءُ سياسی بنديگاں ديگ بوتنت. ديوان ءِ درگت ءَ بلوچ رهدربراں لوٹت که ناروے ءِ واکداراں وَت په پاريگيں زمين چنڈ ءِ آماچيں مردماں، اجتماعی کبران ءُ بلوچ ورنايانی گرءُ بند ءُ کشت ءُ کوش ءِ باروا پٹ ءُ لوٹ بکننت. همـے وڑا چه نـروژی نماينـده لوٹگ بـوت کـه پاکستــان ءُ ايـرانی واکــداران ءَ زور پربدينـت تـاں بلوچانــی گـر ءُ بنــد ءُ کشت ءُ کـوشءَ بنـد بکننــت. پارلمان ءِ کماش چه بلوچ رهدربران جست کت که شمئے مکســد چه اے جد ءُ جهــداں چے انـت؟ بلوچستـان ءِ آزاتی ءُ يک مردمی هکومتےءِ برجاه کنگ مئی مکسـد ءُ اراده انت، ايران ءُ پاکستـان مئی راجـی پجارءِ دژمن انـت. آ گوں بلـوچ راج ءَ اير دست دارگ ءُ لٹ کٹ ءُ کشت ءُ کوش ءَ لوٹنت مئی ڈيه ءُ سرزمين ءَ زوربرد بکننت، راجی رهشونان تچکاتچک جواب دات. ناروے ءِ پارلمـان ءِ ديمــا تظاهــرات
دوازده ( ۱۲ ) مئـی ءَ فعالان بلوچ ( بلوچ اکٹيويسٹس ) گـوں مهمانيـں بلــوچ چه انگلستان ءُ راجـی ســروکاں نـروژی پارلمــان ءِ ديمــا اوشتاتنــت ء انســان دژمنيــں ايرانـی ءُ پاکستانـی واکـدارانـی بلـــوچ کشـی ءَ پـه زپتــی ايــرجـــت ءُ بلوچانـی انسانـی حقانـی لگتمالـــی ءِ هــلاپ ءَ وتـی تــوار بــرز تــر کتنـت. شمــارے چــه بلوچستــان ءِ شهيدانـی فوٹــو ( اکـس ) مردمـاں پيـش دارگ بوتنـت ءُ بلـوچستــان ءِ انسانــی حقانـی لگتمالــی ءِ باروا سـدانـی ســد کاگــد ءُ پمفلـــٹ رهگــوزيـں مهلـوک ءَ ديـگ بوتنـــت.
ديوانـے گوں ناروے ءِ جاهمننديـں بلوچاں يک شمبہ بيست ءُ يک داردرنز ءَ خانِ کلات واجه سليمـان داؤد ءُ راجی رهشـون واجه هيربيار ءُ بلوچستان ءِ راجی زرمبش ءِ سروکاں گوں نروژ ءِ جاهمننديں بلوچاں باز جوانين ديوانـے کت. ديوان ءِ درگت ءَ بلوچستان ءِ هنوگيں جاورانی سرا ءُ « منشور آزادی بلوچستان » باروا گپ ءُ تران بوت. واجه هير بيار بلوچ ءُ خان کلات ديوانءِ جست ءُ پرساں ملک ءِ جاوران ءُ منشور آزادی ءُ راجی جد ءُ جهــد ءِ باروا پســو داتنت. واجه هيربيار ءَ گشت که بلوچستان ءِ آزاتی جهد ديما روان انت ءُ بلوچ راج هر روچ کربانی ديگ انت ءُ ديم په آزات ءُ دمکراتيکیں بلوچستان گام جنان انت. خان کلات ءَ پدر کت که بيد چــه تپاکيں ملکانی هوربند ( سازمان ملل متحد ) ءِ همراهی ءُ بيد چــه امريکه ءُ يوروپی ملکانی نماينده يانی بهرزورگ ما گون پاکستانی واکداران مذاکره نه کنين. اگاں اے ڈکّ بزان شرط پوره به بيت گڑا مئی بـُن گپ بلوچستــان ءِ آزادی انت. پـروشت ءُ پـروش باتنــت ايـران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بـــــات گنجيــــں بلـوچستــــــان
محمــد کريـم بلــوچ
بيست ءُ شش داردًرَنــز ۷۰۱۴شانزده مــِئی ۲۰۱۴

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا