دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با عضو پارلمان سوئد

کنگرە ملیتھای ایران فدرال

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با عضو پارلمان سوئد

ھیئتی بە نمایندگی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال با آمنە کاکەباوە نمایندە سوسیالیست مستقل سوئد در پارلمان، دیدار و گفتگو کردند. ناصر بلیدەای، جمیلە حسنخالی و دلنیا رحیمزادە بە نمایندگی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال در سوئد روز چھارشنبە ١٠/٠٦/٢٠٢٠ در استکھلم با آمنە کاکە باوە عضو پارلمان سوئد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار پس از استقبال گرم و صمیمانە از طرف خانم کاکە باوە عضو مجلس سوئد، در مورد وضعیت کنونی ایران و مناطق محروم بە صورت کلی و مشروعیت از دست رفتە نظام جمھوری اسلامی در داخل از ایران بحث و گفتگو شد.

سپس در مورد وضعیت کولبران در ایران و سوختبران بلوچ ھمچنین خشونت علیە زنان در ایران و مخصوصا مناطق محروم بحث و گفتگو شد. کولبری در مناطق مرزی ایران شغلی بالاجبار است و مردم این مناطق بە دلیل نبود شغل و درامد، ناچار بە کولبری شدە و از روی اجبار و برای امرار معاش ھرچند ناچیز، دست بە قاچاق کالا از خارج از ایران زدە و با این کار ریسک زیادی متقبل خواھند شد. نیروھای مسلح ایران بە کولبران غیر مسلح شلیک میکنند و روزانە جان کولبران زیادی کە بر اساس آمار، در میان آنھا بچەھای زیر ١٨ سال نیز وجود دارد، جان خود را در راە پیدا کردن نانی برای خانوادە، از دست میدھند. کولبران زیادی ھستند کە در زندان و ھمچنین بسیاری نیز بە دەست نیروھای رژیم جمھوری اسلامی ایران مجروح شدەاند. اینھا سخنانی بود کە ھمراە با سند و مدرک بە این عضو پارلمان ارائە دادە شد. ھمچنین در این دیدار در مورد شرایط تحصیلی در زمان کرونا و محدودیتھا مردم در ایران بحث شد.

در شرایط کنونی کە ھمە جھان مبتلا بە ویروس کوید١٩ شدە و بیشتر کشورھا کە اعلام قرنطینە و تحصیل بە صورت آنلاین کردەاند، در ایران اما وضعیت چگونە است؟ در ایران نیز ھمانند بسیاری از کشورھا اقدام بە تحصیل بصورت آنلاین کردند، اما با این تفاوت کە دانش آموزان و والدین از کمترین امکانات بی بھرەاند. خانوادە دانش آموزان بە دلیل وضعیت اقتصادی بسیار سخت کە قبل از ورود کرونا، گریبان مردم ایران را گرفتە است، امکان خرید بستەھای اینترنتی را نداشتە تا بتوانند بە صورت آنلاین درس بخوانند. بسیاری از مردم مبایل ھوشمند، کامپیوتر یا تبلت ندارند تا بتوانند بە برنامە ھا و درسھای آنلاین دسترسی پیدا کنند و یا حتی خانوادەھای ھستند کە سواد آموزش دانش آموزان را ندارند این مشکلات و بسیاری از مشکلت دیگر باعث شدە تا بسیاری از دانش آموزان تصمیم بە ترک تحصیل و رغبتی برای ادامە تحصیل ندارند.

زنان در این شرایط بیشترین آسیب را میبینند. در ادامە این نشست، وضعیت زنان در ایران مورد بحث هئیت نمایندگی کنگرە ایران فدرال و نمایندە پارلمان قرار گرفت. بر اساس آمار غیر موثق، آمار خودکشی زنان در ایران روز بە روز افزایش میابد و اگر شرایط کنونی ایران برای ھمە سخت و دشوار شدە، برای زنان پنج برابر غیر قابل تحمل شدە است. زنان در ایران تحت حاکمیت نظام جمھوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مورد خشونت قرار میگیرند. در این دیدار موارد بسیاری از خشونتھایی کە زنان در ایران با آن مواجە ھستند مورد بحث طرفین قرار گرفت. ھمچنین در این دیدار آمنە کاکە باوە

عضو پارلامان سوئد از درخواست کنگرە ایران فدرال در سوئد مبنی بر کنفرانسی در پارمان سوئد، در مورد وضعیت زنان در ایران، استقبال کرد، اما بە دلیل شرایط کنونی و ویروس کورونا این کنفرانس بە چند ماە آیندە، در صورت عادی شدن شرایط سلامت موکول شد. در پایان این دیدار ھیئت اعضای کنگرە ملیتھای ایران فدرال از دیدار و ھمکاری آمنە کاکە باوە عضو سوسیالیست مستقل پارلمان سوئد تشکر کرد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال اسکهلم سوید

10 ژوئن 2020

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا