کشتار در خیابانها و بمباران در کردستان، پاسخ حکومت اسلامی به مردم ایران

در شرائطی که نزدیک به دو هفته است که خیابانهای شهرهای ایران در تسخیر مردم است و جنبش اعتراضی آنان به حکومت
جهل و جنایت طنین جهانی یافته است، از روز دوشنبه چهار مهرماه سپاه پاسداران حکومت اسالمی دور جدید حمله به مواضع
احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است.
حکومت، که با ابعاد بی سابقه اعتراضات مردم روبرو است و این اعتراضات، علیرغم سرکوب و دستگیری و کشتار
معترضین ادامه دارد، اکنون در حرکتی تالفیجویانه با تهاجم به احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق خشم خود از مبارزات
مردم کردستان و سراسر ایران و همچنین از تجمع اعتراضی شهروندان اقلیم کردستان عراق و ایرانیان ساکن این منطقه، در
حمایت از خیزش سراسری علیه جمهوری اسالمی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اربیل ، را
نشان میدهد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیش از این نوشت: »این اقدام در پاسخ به حمایت شرورانه عناصر
ضد انقالب از اغتشاشات و اقدامات اراذل و اوباش و با هدف تنبیه و گوشمالی این گروهکها صورت گرفته است«.
به دنبال این حمالت تا کنون ۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدهاند و خسارات مالی بسیاری نیز به اردوگاهها وارد شده است. این
بار اولی نیست که حکومت اسالمی پایگاههای احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق را بمباران میکند و آخرین هم نخواهد بود.
حکومت که در بحران عظیمی قرار دارد، تالش می نماید همزمان که در شهرهای ایران با خشونت تمام با جنبش اعتراضی
مردم مقابله کند، با حمالت وحشیانه نظامی و با سالح سنگین به احزاب مردمی کرد ، خود را از این مخمصه رها کرده و با
خاموش کردن صدای مردم و به خانه راندن آنها از این بحران خارج شود.
اما همگان میدانند که با این خشونت ضد بشری، سرنوشت محتوم سرنگونی جمهوری اسالمی تغییر نخواهد کرد.
امروز خیابانهای شهرهای ایران زیر پای چکمه پوشان و قداره بندان حکومت آتش گرفته است و مردم عزم را جزم کرده ند
که این حکومت قرون وسطایی و جرثومه های فساد را به زباله دان تاریخ بسپارند.
مبارزه مردم ادامه دارد و امروز، ششم مهرماه، شورای هماهنگیتشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانش آموزان
در خواست کرده است از رفتن به کالسهای درس در سراسر ایران خودداریکنند. این حرکت معلمان با پشتیبانی بسیاری از
أحزاب و سازمانهای سیاسی روبرو شده است.
ما سه ائتالف سیاسی ضمن اعالم حمایت کامل از جنبش شورانگیزمردم، بمباران پایگاههای أحزاب کرد در اقلیم کردستان
عراق را محکوم میکنیم.
ما سه ائتالف سیاسی، همچنین از اعتصابات سراسری معلمان، دانش آموزان و دانشجویان حمایت کامل کرده و بر
این باوریم که حرکت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، نمونه خوبی است برای سندیکاها و تشکل های مستقل
کارگری است که آنان نیز، ضمن حمایت با هر شیوه ممکن از اعتراضات اخیر و اعتصاب معلمین و فرهنگیان، وارد عمل
شوند و با برپائی اعتصابات سراسری، مبارزه و اعتراضات را تداوم و وسعت بخشند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
۲۰۲۲ سپتامبر ۲۸ ۱۴۰۱ مهر ۶

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا