آگست دوهزار و بیستئے هالنامگ رسانک

رسانک

آگست دوهزار و بیستئے هالنامگ رسانک

1. دو آگُستا مینابئے دو جهمنندێن پنچ و شش سالگێن کسانێن چکّ سیریکئے گُهردو نامێن کلّگئے تئیابا آپا بُکّت و بێران بوتنت.

2. دو آگُستا بلۆچ ورنا و کسرکندئے تلنگ نامێن دمگئے جهمنند هدابکش بالار ابراهێمئے مردێن چکّ که ٹلپونئے سرا گِهئے سیاڈیا لۆٹاێنگ بوتگ‌اَت، دزگیر کنگ بوت. آییئے لۆٹاێنگئے سئوب تان اے وهدے پدّر نبوتگ.

آ3. دو آگُستا یکشمبهئے رۆچا گهئے هیچّان نامێن کلّگئے مچکدگان آس لگّت و بازێن مچّے آسا سُتکنت.

4. چار آگُستا هاپز ابدلگپّار نکشبندی که مَشَدا ملّایانی هکدیوانا (دادگاه روحانیت) لۆٹاێنگ بوتگ‌اَت گۆن زۆرانسرێن جست و پرسان دپ کپت. گمان اش انت که آییئے تچکێن هبر بلۆچ راجئے اۆبال و هکومتئے پرککاری اے راجئے مردمانی سرا هاپز نکشبندیئے لۆٹاێنگئے سئوب بوتگ.

5. چار آگُستا دوازده سالگێن جنێن چکّ یلدا گهئے آبگاه نامێن کلّگئے جهمنند چه زومئے ڈنگا بێران بوت. اے کسانێن جنێن چکّ پێسر چه بێران بئیگا دو رۆچ گهئے مهمد رسولُلّاه نامێن نادراهجاها بستری بوتگ و چه الکاپێن جاندراهی سگورانی نبئیگا بێران بوتگ.

6. چه بلۆچستانئے بنجاه دزّاپئے بندیجاها یک بندیگے که هۆنئے بهتاما آییئے سرا پاهئوئے شئور برّگ بوتگ‌اَت، آزات کنگ بوت، اشیئے سئوب اے بوتگ که کشتگێن مردمئے نزّیکترێن سیاد و وارسان کشنده بکشتگ و چه کشتگێنئے هۆنا سرگوَستگ‌اَنت. اے هۆن سال 1398 هجری- شمسیا بوتگ.

7. چار آگُستا سئوتی بمبێئے تراکئے سئوبا که جئیشُلئدلا وتارا په آییا زمهوار زانتگ، دزّاپئے پنچ بێمئیارێن مردم دزگیر کنگ و بێنشانێن جاگهێا برگ بوتنت.

8. شش آگُستا تالب اگبال شریپی یاد اسهاکئے مردێن چکّ و گِهئے دسک نامێن کلّگئے جهمنند گِهئے سیاڈیا لۆٹاێنگ بوت. اے کلّگا یک جهمنندے شیهه بوتگ و چه اشیا رند اے کلّگئے مهزبی جهدکارانی سرا هکومت گێشترێن زراب دئیگا انت.

9. واشئے چاگردئے دێمپانی ادارها مان وتی گشتا یک شکاریے دزگیر کرت که شکار کنگئے گیشّێنتگێن رهبندی پرۆشتگ‌اَتنت.

10. شش آگُستا سئےشمبهئے رۆچا دزّاپئے سیاڈیا تالب رهمتُلّاه شهرسان زهی پئیز مهمدئے مردێن چکّ و مَگَسئے جهمنند دزگیر کنگئے پاتراپ دات. آییئے سرا سیاڈیئے بهتام رهوت گیری و ٹلپونئے سرا رابته گۆن هاپز ابدُلگپار نکشبندیا بوتگ که دو رۆچ پێسرا ملّایانی هکدیوانا لۆٹاێنگ بوتگ‌اَت.

11. شش آگُستا دریابانیئے لشکریان کرگانِ سیریکئے لهتێن جهمنندانی سرا که تێلئے مشکان وتی یکداران لَڈگا بوتگ‌اَنت تیرگواری کرت.

12. هپت آگُستا سێب سۆرانئے گچێنی امام جمه مئولئوی ابدلرب جهاندیدهئے سرا آییئے لۆگئے دپا تیرگواری بوت بله آ رکّت. راجمانی و سیاسی جهدکاران په اے کارا هکومت زمهوار زانتگ که گۆن اے پئیمێن کاران دینی پێشوا و مردمانی نیاما گێشترێن نارزاییئے جۆڑێنگئے رندا اِنت.

13. هپت آگُستا بلۆچ جهمنندێئے بکّتگێن جۆن درگسِ دشتیاریئے کئورئے کرّا ودی بوت.

14. هپت آگُستا گِهئے سیاڈیا اپزل کریمی ابدلرهیمئے مردێن چکّ و دسکِ گِهئے جهمنند ٹلپونئے سرا سیاڈیا لۆٹاێنت. آییئے لۆٹاێنگئے سئوب تان اے وهدی پدّر نبوتگ.

15. هپت آگُستا رهمت اتایی دادشاهئے مردێن چکّ و دسکِ گهئے جهمنند گهئے پلیسِ راها سیاڈیئے مردمانی دستا زۆرانسرێن جست و پرس کنگ بوت. رهمت بنتئے آزات مزندربرجاها دربرۆکے که وتی وانگئے هرچ و درچئے زرّان چه پوریاگریئے راها تئیارَ کنت.

16. هشت آگُستا اێرانئے اسلامی جمهوریئے سیادێن رسانکان گوَشت که دزّاپئے سئوتی بمب تراکئے مئیاریگ هکومتا دزگیر کرتگ. اے بمب تراک 4 آگستا بوتگ.

17. هشت آگُستا سیرین کاورِ راسکئے کهۆلێئے سئے مردم سیرین کاورئے کئورا بکّتنت. اے کهۆلئے پت مندۆست و آییئے لۆگ بانک بێران بوتنت بله آیانی چکّ دمگئے مردمان چه آپا کشّت و رکّێنتنت.

18. هشت آگُستا متهسّبێن بسیجیان مشدا نمازهانهێئے سرا ارش کرت، هلپای راشدین و یکّے چه پئیگمبرئے لۆگبانکانی بابتا بد و ردێن هبر کرت.

19. هشت آگُستا دزّاپئے سیاڈیئے مردمان سنی تالب “رهمت شهرسان زهی” پئیز مهمدئے مردێن چکّ و مگسئے جهمنند مان دزّاپئے پلیس راها زۆرانسرێن جست و پرس کرت.

20. هشت آگستا بلۆچ تێل بر هالد میربلۆچزهی چه گاڑیئے چپّیگ بئیگا بێران بوت. هالد اێرانشهر – مگسئے راها تێلئے برگا گلاێش بوتگ.

21. نه آگستا همیدلّاه سردارزهی که چه بلۆچستانئے مشهورێن اسپێت رێش و سردارزادگان اَت چه ڈس کرونائے نادراهیا تهرانئے نیکان نامێن نادراهجاها بێران بوت.

22. ده آگستا تێل بر آریان شهنئوازهی نبیئے مردێن چکّ و واشئے جهمنند چه رۆتکئے پازگاهئے لشکریانی تچکێن تیرگواریا بێران بوت.

23. دوازده آگُستا بازگردِ سیریکئے امام جمه ابراهێم هبشی رند چه نه ماها چه بندیجاها یله کنگ بوت. آییئے سرا بهتام و دزگیر بئیگئے سئوب تان اے وهدی پدّر نبوتگ.

24. سێزده آگستا هشت سالگێن جنێن چکّ زئینب پور گلامی ابدُلکیّومئے چکّ و جکیگوَرئے جهمنند که په آپئے آرگا کئورئے کرّا شتگ‌اَت کئورا بُکّت و بێران بوت.

25. چارده آگستا دو کسانێن چکّ ماشکێدئے کئورا بکّت و بێران بوتنت؛ هشت سالگێن هسنا و ده سالگێن بسما. دمگئے مردم گوَشگا انت که آ په آپ گوازیا کئورا شتگ‌انت و اے تپاک کپتگ.

26. پانزده آگستا آهُرّانِ گِهئے هیتکان نامێن کلّگا نه سالگێن جنێن چکّے کئورا بکّت و بێران بوت.

27. پانزده آگستا بلۆچ مدنی و راجمانی جهدکار توران همّل زهی پهرهئے نندۆک پاسدارانئے سپاهئے سیاڈیا لۆٹاێنگ بوت. چه بانک همّل زهیا لۆٹگ بوت تان هژده آگستا سپاهئے سیاڈیا برئوت و وتی پجّارا بکنت. اے بانکئے بهتام تان اے وهدی پدّر نبوتگ.

28. هبده آگستا شستونئے شهرداریئے پوریاگران شستونئے شورائے دێما مچّ بوت و زهرشانی‌اِش کرت. آیانی اے زهرشانی پمێشکا بوت که هشت ماهئے مزّش نرستگ‌اَت.

29. هبده آگستا کنرکئے بنیاد مسکنئے مردمان چادرانئے دینی مدرسهئے دیوال پرۆشت.

30. هبده آگستا دو گُهار که آیانی امر ده و پانزده بوتگ و سردرِ مگسئے نندۆک بوتگ‌اَنت هنزامانئے کئورا بکّت و بێران بوتنت.

31. هبده آگستا سئے بلۆچ جانشو که پنچ سال سومالئے دریایی دزّانی کرّا بندیگ بوتگ‌اَتنت آزات کنگ بوت و بلۆچستانا پر ترّتنت. آیانی نام اش انت: ابدلاه نۆهانی، جمالَدین دهواری و ابراهێم بلۆچ.

32. هژده آگستا چه پلیسئے تیرگواریا دو بلۆچ تێل بر: اسماێل گۆرگێج شاکریمئے مردێن چکّ و گلامرسول سیاه هانئے مردێن چکّ که زهکئے جهمنند بوتگ‌اَنت بێران بوتنت.

33. بیست آگستا بێنشانێن لهتێن مردمان نسر آبادئے بسیج نامێن بلوارا بلۆچ جهمنندێئے سرا تیرگواری کرت و آ بێران بوت.

34. بیست آگستا اماراتئے تئیابدپی گاردا اێرانی لانچانی سرا تیرگواری کرت و چه اشیا دو ماهیگیر: آکوب جدگال و منسور جدگال که دشتیاریئے جهمنند بوتگ‌اَنت کشگ بوتنت.

35. بیست آگستا بلۆچ تێل بر پزلُلّاه درّازهی هدابکشئے مردێن چکّ و هکّ آبادِ بمپشتئے جهمنند اێرانئے و پاکستانئے سیمسرا چه لهتێن مردمانی تیرگواریا بێران بوت. جنۆکانی پجّار تان اے وهدی نبوتگ.

36. بیست آگستا دو بلۆچ ورنا: همزه شه بکش (درکزهی) و الّاه بکش شه بکش که کۆرنِ دزّاپئے جهمنند بوتگ‌انت رئیگانِ کرمانا پلیسئے دستا جنگ بوتنت. پلیسا همے شکّ بوتگ که بلکێن آ نشه کنۆکێن چیزانی باپاری انت.

37. تێززهنێن بلۆچ جنک یسرا سلئیمانی انگلستانئے زهنی مهاسباتئے هالاهالیا سۆبێن بوت و برنزئے مدالی کَٹت.

38. بیست و یک آگستا بیست و یک سالگێن ورناے که زهکئے جهمنند بوتگ کپتارگی کلّگئے کرّئے نێم‌چاتا بکّت و بێران بوت.

39. بیست و یک آگستا دوازده سالگێن چکّے رمینئے اسکلهئے کرّ و گورا آپا بکّت و بێران بوت.

40. بیست و یک آگستا بلۆچ جهمنند ستار شاهکزهی اێرندگانئے راها بێنشانێن مردمانی دستا کشگ بوت و آییئے گاڑی آس مان دارگ بوت.

41. بیست و یک آگستا هبده بندیگ که پاهئوئے شئور آیانی سرا برّگ بوتگ آدل آبادِ شیرازئے بندیجاها راه دئیگ بوتنت. اشانی نیاما شش بلۆچ انت. چه اشان یکّێئے پجّار تان اے وهدی بوتگ و آییئے نام هلیل سابتی انت و دزّاپئے جهمنندے.

42. بیست و دو آگستا بزمانئے مچکدگان آس لگّت و چه اشیا هزا مچّ آسا سُتکنت. اشیئے بنیادی سئوب اے بوتگ که په آسئے کُشگ و کنٹرۆل کنگا سگور نبوتگ.

43. بیست و دو آگستا سند مرادِ دشتیاریئے کسانێن چکّے هۆٹکا بکّت و بێران بوت. آییئے نام الی اکبر بشکار بوتگ.

44. بیست و دو آگستا کمّ و گێش بیست تنی نهنگے سیریکئے تئیابدپا گِلا بڈّت.

45. بیست و دو آگستا پنچ مردم که چه آیان دو مات بوتگ‌انت و سئے چکّ، پهرهئے جنوبا نایگونئے کئورئے هارا آپا بکّت و بێران بوتنت.

46. بیست و سئے آگستا گئیسئے کمپنی گۆن پاسدارانئے سپاهئے پلیسئے کمک و ساپۆٹا شهردراجِ پهرهئے کشت و کشاری ڈگار گئیس پایپئے دێما برگئے هاترا آوار جت. بلۆچ جهمنندے که آیانی اے کارئے دێما اۆشتاتگ‌اَت دزگیر کنگ بوت.

47. بیست و چار آگستا هدارِ پایینِ راسکئے جهمنند یسنا پادیان لال مهمدئے چکّ لاشارِ کاهی کئورا بکّت و بێران بوت.

48. هکومتئے سیادێن رسانکانی ردا سرباز وزیپه مهمد رزا اسکندری نژاد جونکانی یاگیانی جنگا شستونا کشگ بوت.

49. پشامگئے مدرسه دینیئے تۆکی کارمستر مئولئوی مهمد امین آسکانیا گوَشت که اے مدرسهئے واتر کولرا زهر رێچگ بوتگ. گوَستگێن ماهان امنیتی و هکدیوانی ارگان و هۆربندان اے مدرسهئے کارمسترانی سرا گێشترێن زراب داتگ.

50. بیست و چار آگستا هاپز ازگر کوهیاهل پشامگئے انورُلهرمئینئے مدرسه دینیئے استاد سیاڈیا لۆٹێنگ و زۆرانسرێن جست و پرس کنگ بوت.

51. بیست و چار آگستا دو کسانێن چکّ پاتمه پا شئیه بابائے جنێن چکّ و یهیا گۆرگێج ازیزئے مردێن چکّ کرگ شئیهانِ دشتیاریا هۆٹکێا بکّت و بێران بوتنت.

52. بیست و چار آگستا واشئے جهمنند و ابدلهمیدئے مردێن چکّ بلال شهنئوازی ائوگانستانئے لهتێن جهمنندانی دستا کشگ بوت. آیان بلال شهنئوازی گۆن کارچا جتگ‌اَت.

53. هپیزلّاه بزرگزاده که یک مرداد نئود و نُها الی بزرگزاده و مهمد آسکانیئے همراهیا سپاهئے سیاڈیئے دستا دزگیر کنگ بوتگ‌اَت یله کنگ بوت.

54. بیست و پنچ آگستا مینابئے شهرداریئے آتش نشانیا هال دات که بیست و هشت سالگێن مینابی ورناے آپئے مزن جوێا بکّتگ و بێران بوتگ.

55. پهرهئے دادگستریئے کارمسترا گوَشت که پهرهئے مهابراتئے پێسریگێن کارمستر پمێشکا که مالی سلکارێا هۆر بوتگ دزگیر کنگ بوتگ.

56. بیست و شش آگستا تێل بر اسلم امرا هبیبلّاهئے مردێن چکّ کلّگانئے سیمسرا بێنشانێن مردمانی دستا کشگ بوت.

57. بیست و هپت آگستا دزّاپئے سیاڈیئے مردمان لهتێن لۆگانی سرا ارش کرت و لهتێن بلۆچ جهمنند دزگیر کرت و گۆن وت برت.

58. بیست و هپت آگستا بلۆچ جهمنند یاسین هۆنکزهی مهتاجئے مردێن چکّ و سۆرانئے نندۆک سراوان سۆرانئے راها پلیسئے دستا کشگ بوت. پلیسا همے شکّ بوتگ که آ نشه کنۆکێن چیزان وتی گاڑیا برگا انت.

59. بیست و نه آگستا شش سالگێن کسانێن چکّ مبێن جمشێد زهی اهمدئے مردێن چکّ ڈمّنِ پهرهئے کئورا بکّت و بێران بوت.

60. سی و یک آگستا هپت بلۆچ جهمنند که په دارئے مچّ کنگ و آرگا ائورکیِ دشتیاریا کاجوئے کئورا شتگ‌اَتنت گۆن کئورئے آپا دپ کپتنت و چه اشیا سی سالگێن جنێنے و یازده سالگێن کۆدکے آپا بکّت و بێران بوتنت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا