اروز شهــــدای گلزمیــن بلوچستــان گرامـــی باد

نيروهای استعمارگر انگليس پس از سالهـا کشمکش با حکومت مستقـل بلوچستـــان ( کــلات ) بالاخره در سال ۱۸۳۹ ميــلادی از سمـت شمال و شمال غربی وحشيـانه به مرکز بلوچستــان هجـوم آورده کـلات را در روز سيزدهـم نوامبـر همـان سال بدنبـال جنگـی خونيـن به تصــرف خود در آوردنـد.
در آن جنگ نابرابر زنده ياد مير مهــراب خان احمـدزهـی و مدافعـان ايثارگــر کـلات قهرمانانـه در مقابل اشغالگــران مقاومت کرده به شهــادت رسيدنـد.

مبارزات ملـی و استقــلال طلبانه مردم بلــوچ برعليه اشغالگـران انگليسی و نوکـران منطقه ای آنان کـه از روز سيزدهـم نوامبــرسال ۱۸۳۹ميـلادی آغاز گشت همچنــان ادامــه دارد.
استعمار انگليس پس از پيروزی بر حکومـت بلوچستـــان با کمک و نقش خائنانه عوامل منطقه ای خــود ( ناصرالدين شــاه سفاک وعبدالرحمن خان پٹان ) به تقسيـم وطـــــن ما در سالهــای ۱۸۷۱ و ۱۸۹۳ ميــلادی دسـت زده تا مشترکا به اهــداف استعمارگرايانه خود برسنــد. عوامـل منطقه ای استعمـار که بمراتب وحشی ترازاربابان انگليسی خود بوده انـد بارها به سرکوب مردم بردبــار بلــوچ تشويـق و بطـور همه جانبه حمايت شـده انـد.
استعمار فرسـوده انگليـس بجای قبول کردن حقوق ملی مردم بلـوچ و برسميـت شناختـن استقــلال بلوچستـــان با تاسيس دو کشـور قلابـی ايـران و پاکستــان در قـرن پـيش مسيـر مبارزات آزاديخواهانه بلوچستــــان را طولانی تــر کرد.
پس ازسيـزده نوامبـر ۱۸۳۹ و شهادت مير مهــراب خان و مدافعــان کــلات بيشماران بلـوچ از ميناب گرفته تا شـا ل ( کویٹـه ) از گوادر گرفته تا نيمروز برای تحقق آرمانهای ملی و خـروج اشغالگران بی تمـدن بپا خاسته دهها هزار خويش را فـدا کــرده به تاريخ پرافتخار گلزمین پيوسته انــد.
ياد و خاطره همگی گرامی باد.
بلوچستان ءِ پليــں شهيـــدان ءَ هــــزاراں ســـــلام
پروشت ءُ پـروش باتنــت ايـران ءُ پاکستــــان
آزات ءُ آبــــا د بـــات گنجيــــں بلــوچستــــان
محمـد کريــم بلـــوچ
سيزدهم نوامبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا