انسانئے هکّ و اۆبالانی آلمی رۆچ

 

تپاکێن راجانی گلا انسانئے بێهی و بنیاتی هکّ و اۆبال مان وتی گێدی جارنامگا آورتگ و باسکێن راجان اے میان‌اُستمانی اَهد و پئیمان منّتگ و دزنام کرتگ. اے اَهد و پئیمانا ۳۰ بند هست و په هر بندێئے پهازگ و کاربُرّیا سجّهێن باسکێن ملک هجّ بوتگ‌اَنت. اے هکّ مان دمکراتیکێن ملکان په شرّی پَهازگ بوتگ‌اَنت، بله گئیر دمکراتیکێن مُلکان، هاس هما ملکان که دینی و آیدیولوجیکێن هکومت و سرکار هکومت کنگا اَنت، اے هکّانی پهازگ و کاربُرّی یا کمّ بوتگ یا نبئیگئے هَدّا انت.

اێران اے مُلکانی تها یکّے. بله تُرے اێرانا هم اے جارنامگ و آییئے پئیوستێن منّشت دزنام کرتگ‌اَنت بله پمێشکا که اێرانئے سررهبند تانسرپسُندێن مهزبی راه و رهبندانی ردا نزّ آرگ بوتگ، مردمانی مُچّیئے نێم بهرا گێش اے هکَّ نرسیت. درهکومتێن راج و گئیر شیهئیێن مردمانی جاورهال هم چه ایرانئے پارسی زبان و شیهه مهزبان انگت گنتر انت. آ نه وتی زبانی هکّ و اۆبالانَ رسنت، نه راجمانی و مهزبی و گزرانکی و سیاسی هکّان.

بلۆچستان هم چه اسلامی جمهوریئے بنداتا میلیتارایزد بوتگێن پرگنگے بوتگ و اێرانئے پلیس، سیاڈی و پاسدارانئے سپاه همک رۆچ بلۆچانی کُشگ و بند کنگ و آزارپُجّاریا گلاێش انت. بلۆچانی جنێن و مردێن نه الکاپێن کار و رۆزگارێا لگّنت و نه آیانی مڑاه و انسانی کرامتئے نێمگا دلگۆش گوَر کنگَ بیت.

سال ۱۴۰۱ آ اێرانئے هکومتا وتی رسترێن سرشت گێشا چه گێش پێش داشت و دُزّاپ و واشا چه سئے سدا گێش بێگناهێن مردمی کُشت و زدگ کرتنت. اێرانئے هکومتا نه تهنا اے مردمانی کُشگئے سرا هچّ پئیمێن دادرسیے نکرت، بازێن مردمے لٹّ و کُٹّ کرت و بندیجاهانی وئیلا دئور داتنت.

هر چنت بازێن مردمے کُشگ و زدگ و بند کنگ و لٹّ و کُٹّ کنگ بوت بله اشیئے آسر په بلۆچ راجا مزنێن سرپدیے اَت. نون بلۆچ راجئے مردمانی پگر و زهن گۆن انسانی هکّ و اۆبالان آژناگ اِنت و آ شرّیئے سرا وتی انسانی هکّانَ زاننت و سرپدَ بنت. مسجد مکّی و آییئے دینی مدرسه نون اێوکا مهزبی بُنجاه نه‌اَنت، آ انچێن جاگهانی تها بدل کنگ بوتگ‌اَنت که چه اۆدا انسانی هکّ و اۆبالانی جار جنگَ بیت و جنێن، بهایی، دربێش و سیاسی بندیگانی هکّ و اۆبالانی سرا جهد بئیگا اِنت.

بلۆچستان استمانئے گل که آییئے بن‌رهبند انسانئے هکّ و اۆبالانی گێدی جارنامگئے ردا ٹهێنگ بوتگ ابێد چه وتی همک رۆچێن جهدان که انسانی هکّانی بابتا انت، همک سالا ده دسمبرا دلگاهی یورپئے ملکان په زهرشانیا مچّیَ جۆڑێنیت و اێرانئے هکومتا په آییئے رستری کاران مئیاریگَ کنت.

بلۆچستان استمانئے گل ده دسمبرا که انسانئے هکّ و اۆبالانی رۆچ انت سجّهێن بلۆچ راج، آ دگه زلم‌آماچێن راجان و وتی ممبر و باسکان مراد باتَ گوَشیت. امێت انت که گۆن بلۆچستانئے مردم و اێرانئے آ دگه راجانی جهدان اێرانا انچێن جاورهالے بیئیت که اۆدا سجّهێن مردمان هم‌کئیل و پورهێن هکّ برسیت.

بلۆچستان استمانئے گل/ دسمبر ۲۰۲۳

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا