اێران و چینئے نیاما بیست و پنچ سالئے لبزبندی

بلۆچستانئے استمانئے گل

اێران و چینئے نیاما بیست و پنچ سالئے لبزبندی
چه اے لبزبندیا بلۆچستانئے مال‌ و مڈّی بیست و پنچ سالئے تها آدرئو کنگَ بنت.
اے چێر و اندێمێن لبزبندی تان دْراجێن مُدّتێا گێشترێن اَسرا بلۆچ مهلوکئے سرا کلّیت. بلۆچ راج انّون هم چه اسلامی جمهوریئے نێمگا پرکاریئے آماچ و چه وتی بێهی و بنیاتی هکّ و اۆبالان زبهر اِنت.
اے لبزبندیئے رِدا بلۆچستانئے سدان کیلومیتر بێمٹّێن تئیابگْوَر دگه یک واکدارێن مُلکێا بزان چینا دئیگ بوتگ و چه اشیا بلۆچ راجا هچ پئیمێن سیتّ و نپے نرسیت. انّون هم بلۆچستان یک بهرے چه اێرانئے استئمارا اِنت و بلۆچ راجئے انسانی هکّ و اۆبال مان آییئے جندئے سرزمینئے سرا چه تهرانئے برجاهێن سرکارئے نێمگا ڈالچار کنگ بیت و سرکار بلۆچستانئے ابرمی گواچنان وتی نپ و سیتّئے سرا کارمرزَ کنت.
اے لبزبندیئے دیتئیل چه سرکارئے نێمگا اندێم کنگ بوتگ، بله لهتێن بهر چه رسانکدارنی راها پاشک و پَدّر بوتگ‌اَنت. چۆ که بلۆچستانئے لهتێن شهر بزان چهبار و چاشک و اُمان زرئے مزنێن بهرے، چینا دئیگَ بنت. چه اے هبرا بلۆچ گێشتر ترُندَ بیت و اے نۆکێن استئمارئے دێما اۆشتیت. اے جێڑهئے سئوب اێرانئے رجیم اِنت و چین په وتی سیتّ و نپا رجیمئے پلّئوا داریت.
چه اے لبزبندیا اێرانئے بُنگِسی مکسد اش انت که گۆن ملکئے مال‌ومڈیئے آدرئو کنگا وتا واکمندتر بکنت و همساهگێن ملکانی تها وتی دستمانگێجیگ پالیسی و شۆنداتان دێما ببارت.
بلۆچ، بلۆچستانئے سرزمینئے واهند اِنت و اگن آییئے دست مان مبیت هِچ لبزبندی و سئوداێا نمنّیت.
چه چینئے مزنێن آپی گُراب و پْیاواری ماهۆران که زرئے سجّهێن ماهیگانَ رۆپنت، بلۆچستانئے زرئے اکۆ سیستم بێران بئیگا اِنت و بلۆچ ماهیگیرانی گُزرانک دێم په بێرانیا رئوگا اِنت. گۆن اے لبزبندیئے کاربُرّیا بازێن چینی و دگه درمُلکی لشکری، زانتکارێن کارمند، پوریاگر و سرمستر بلۆچستانا پترنت و گۆن اشانی گێش بئیگا دمۆگراپی بدلَ بیت و بلۆچ وتی جندئے سرزمینا کمترێنیَ بنت.
چین وت چه هما مُلکان یکّے که په وتی آزاتیئے هاترا گۆن
استئمارگرێن واک و کدرتان جنگی کرتگ. آ باید اِنت اشیا پۆه ببیت که اے چێر و اندێمێن لبزبندی گۆن اێرانا، نۆکێن استئمارێئے جۆڑێنگ اِنت. اے لبزبندیئے کاربُرّی بلۆچستانئے سرزمین و تئیاب گورئے مال‌ و مڈّی و تنتا بلۆچ راجئے بئیگ و نبئیگئے سرا وتی گنترێن اَسرانَ کِلّیت. بلۆچ مهلوک و اێرانا نندۆکێن آ دگه راج اے 25 سالی لبزبندیا که اێران و چینا دزنام کرتگ نمنّنت.
بلۆچستانئے استمانئے گل اے لبزبندیا یک نارئواێن لبزبندیے زانت و اشیا نمنّیت و چه چینا لۆٹیت چه اے منّشتا در بیئیت و اسلامی جمهوریئے‌پشت‌هِزمیا مکنت؛ اے رجیمئے گزرانکی و راجمانی جاورهال انچش سلکاری و نگێگیئے آماچ اَنت که په مردمانی شپ و رۆچئے وراکا هم کارے کرتَ نکنت .
چه چینئے سرکارا لۆٹێن که اێرانئے سرکُٹّی سیاست و شۆنداتانی پلّئوا مداریت و بلۆچ اُستمان و اێرانا نندۆکێن آ دگه راجانی انسانی اۆبال و وتمستریا ڈالچار مکنت. چێن، تپاکێن راجانی گلئے سکوریتی کُنسلئے دائمێن باسکے و باید اِنت انسانئے اۆبالانی میان‌اُستمانی جار و تپاکێن راجانی گلئے آ دگه منّشت و کانونشنانی سرا که گۆن انسانئے هکّ و اۆبالان بندۆک اَنت و وت هم دزنامی
کرتگ‌اَنت پابند ببیت.
بلۆچستانئے استمانئے گل
اپریل 2021
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا