برگزاری نشست نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال در سوئد

کنگرە ملیتھای ایران فدرال

برگزاری نشست نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال در سوئد
روز چھارشنبە، ١٦ سپتامبر ٢٠٢٠ نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال در استکھلم پایتخت سوئد نشست روتین خود را برگزار کردند. در ابتدای نشست اعضای کنگرە یاد و خاطرە دکتر صادق شرفکندی دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان ایران کە بە دست جمھوری اسلامی ترور شد را گرامی داشتند و ترور ایشان را محکوم کردند.
محور نشست و گفتگوی کنگرە ملیتهای ایران فدرال عبارت بودند از؛ ارتباط و همکاری با سایر احزاب، جریانها و گروههای مخالف جمهوری اسلامی کە بە مبانی مطالبات و خواست ملیتهای تحت ستم معتقند و همچنین ارتباط با احزاب سوئدی در راستای جذب حمایت بین المللی برای مطالبات ملیتهای تحت ستم ایرانی.
در این نشست طرفین و نمایندگان ملیتهای ایران در این کنگرە با تشریح مواضع، پتانسیل و امکانات خود را جهت عملی کردن برنامەهای کوتاە و میان مدت کنگرە در راستای اتخاذ راهکاره مناسب برای نیل بە این اهداف، نشست را پربارتر کردند.
کنگرە ملیتهای ایران فدرال بر این باور است کە همکاری و ارتباط با جریانات اپوزیسیون ایرانی در راستای رسیدن بە اھداف ملیتھای ایران حیاتی بودە و ھمچنین از طریق ارتباط با احزاب اروپایی و بە ویژە سوئدی میتوانند صدای عدالتخواهی ملل ایرانی را بە گوش جهانیان برسانند.
در این نشست همچنین بر نقش و ضرورت استفادە بهینە از رسانە در راستای پیشبرد اهداف کنگرە تاکید ورزیدند و افزون بر ان مقرر شد مسئول هماهنگی کمیتەی کنگرە در سوئد پروپزالی را در این جهت تقدیم کمیتە اصلی کنگرە کند.

کنگرە ملیتهای ایران فدرال در سوئد
١٦ سپتامبر ٢٠٢٠

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا