بيانيه سه تشكل سياسى توركمن در حمايت از مردم بلوچ/خيزش ملى توركمن صحرا،سازمان فرهنگى و سياسى توركمن صحرا و شوراى همبستگى توركمن صحرا

رنج و  مشقت هموطنان بلوچ را پايانى نيست! در دوره حكومت پهلوى بلوچستان فقير ترين و محروم ترين منطقه ايران به شمار مى رفت. پس از استقرار  جمهورى اسلامى نيز نه فقط فقر و محروميت آنها فزونى يافت، بلكه پيگرد، بازداشت، اعدام و كشتار جمعى نيز بر آنها افزوده گرديد. با آغاز جنبش ” زن، زندگى، آزادى ” و تبديل شدن بلوچستان به يكى از مراكز اين جنبش، روزى نيست كه رژيم اسلامى يك يا چند تن از مبارزان بلوچ را به جوخه اعدام نسپارد، و يا به سوى تظاهر كنندگان بلوچ كه بطور صلح آميز به اينهمه ظلم، تبعيض و كشتار اعتراض مى كنند، آتش نگشايد.

جمهورى اسلامى از يكسوى براى توجيه سياست فقرزايى، تبعيض گرائى و اعمال خشونت كم سابقه خود در بلوچستان، و از سوى ديگر به قصد انزواى بلوچ ها در ميان ديگر هموطنان، تلاش ورزيد تا بخشى از مردم اين ديار را بعنوان قاچاقچى، و مبارزان آنرا به مثابه تجزيه طلب در افكار عمومى جلوه دهد.

با آغاز جنبش انقلابى ” زن، زندگى، آزادى ” و  مشاركت وسيع  بلوچ ها تحت شعار ” از كردستان تا زاهدان، جانم فداى ايران “، همبستگى گسترده و پيوند مستحكمى در ميان مردم ايران با همه تعلقات ملى و مذهبى پديد آمد.

ترفند و تبليغات سوء نظام مردمكش جمهورى اسلامى مبنى بر تجزيه طلب بودن بلوچ ها، با تعميق جنبش جارى و پشتيبانى بيدريغ و گسترده هموطنان اقصى نقاط ايران، توان تأثير گذارى خود را از دست داده و ماهيت كاذب خويش را برملا نمود.

توركمن ها و بلوچ ها را سنتا پيوند ديرينه اى به هم وصل نموده و آنها همواره همبستگى تنگاتنگى را در طول تاريخ با هم تجربه كرده اند. در شرايط سخت كنونى كه هموطنان بلوچ دوره بسيار دشوارى را طى مى كنند، توركمن ها در كنار آنان قرار دارند و از آنان بيدريغ حمايت مى كنند.

ما خواستار رفع حصر خانگى مولانا محمد حسين گرگيج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و گالیکش، ابقاء ايشان در مقام امام جمعه و مجازات عاملين كشتار مردم بيدفاع و بيگناه در جمعه هاى خونين زاهدان و خاش هستيم.

خيزش ملى توركمن صحرا

سازمان فرهنگى و سياسى تركمنصحرا

شوراى همبستگى توركمن صحرا

١١ بهمن ١٤٠١

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا