بيانيه شوراي دموکراسي خواهان ايران در خصوص محکوميت بازداشت حشمتاالله طبرزدي و ساير فعالان سياسي و دفاع قاطع از انقلاب سراسري مردم ايران

ژينا اميني زماني که به تهران آمد، شايد هيچگاه به فکرش خطور نکرد که قرار است امروز نامش ابدي و جاودان
گردد. معناي نام زيبايش به حقيقت بدل شود تا يک ايران را بيدار سازد. همچون تعبيري از ژينا روح زندگي و
اميد بخشد، مشعل همبستگي را در چهارگوشه ايران روشن کند و آوازه مهسايش، اسم رمزي شود برای نابودي
جمهوري ضدبشری اسلامي!
امروز پير و جوان، زن و مرد، در خيابانها يک هدف را دنبال ميکنند و آن چيزي جز گذار کامل از جمهوري
اسلامي نيست و براي تحقق آن از هيچ رشادتي فروگذار نيستند. رشادتي مثالزدني که تمام دنيا ايستاده،
برايشان کف ميزند. کُرد و تُرک، لُر و بلوچ، فارس و عرب، از کردستان گرفته تا بلوچستان، از مشهد گرفته تا
قشم، يک ايران هم قسم شده تا کار جمهوري اسلامي را يکسره کند که خواهد کرد.
در اين بين اما مزدوران، عاملان و آمران رژيم جهل و جنايت از عصيان خشم ملت آنچنان هراسان و سرگردان
شدهاند که با هر آنچه که در چنته دارند، ميکوشند تا اعتراضات را سرکوب کنند. در کنار کشتار سبوعانه
معترضان در خيابانها، دستگيريهاي بيهدف فعالان سياسي و مدني چون حشمتاالله طبرزدي و نيز ساير
فعالان در کردستان و ساير نقاط کشور از جمله اقداماتي است که اتاق فکر رژيم، آنرا راهي براي خاموش کردن
آتش خشم مردم ميداند. وحدت و عزم مبارزاتي که امروز براي براندازي فرقه تبهکار حاکم بر ايران شکل گرفته
و نويد سرنگوني را بيش از هر زمان ديگري ميدهد، بيشک نشأت گرفته از حقانيت معترضان در خيابانها،
فعالان و مبارزان سياسي و مدني است که فارغ از هر منش و ديدگاه سياسي و اجتماعي براي آزادي و
دموکراسي بهاي سنگيني را پرداخت کرده و ميکنند.
در وانفساي قيام مردم ايران، ديروز چهارشنبه ۳۰ شهريورماه، حشمتاالله طبرزدي، دبيرکل جبهه دموکراتيک
ايران و از بانيان کارگروه ملي فراخوانها و همچنين يکي از اعضاي شوراي دموکراسي خواهان ايران به همراه دو
فرزندش، محمد و آبتين، در شهرستان گلپايگان اصفهان با يورش بيش از ده نفر از نيروهاي انتظامي و مأموران
امنيتي که چهرههايشان را پوشانده بودند بازداشت شد. اين دستگيري با هدف ايجاد رعب و وحشت و با تهديد
اسلحه پس از آن صورت گرفت که حشمتاالله طبرزدي پس از قتل جانکاه مهسا اميني به کرات و از تريبونهاي
مختلف، خواهان حمايت احزاب و سازمانهاي سياسي از اعتراضات اخير مردمي شده بود و در آخرين پيام
تصويري خود ضمن درخواست از تمام مردم ايران، بويژه کردستان براي تسخير خيابانها و تجمع بر سر مزار پاک
مهسا اميني، شخص علي خامنهاي را مسبب اصلي تمام مصيبتها و فلاکتهاي ملت ايران برشمرده بود.
از اينروي شوراي دموکراسي خواهان ايران قويا اين بازداشت وحشيانه را محکوم کرده و خواهان آزادي فوري و
بيقيد و شرط حشمتاالله طبرزدي و ساير زندانيان سياسي از چنگال عدالتگريز اين نظام ضدانساني است. اين
شورا بعنوان بخشي از اپوزيسيون آزاديخواه ايران رسالت خود ميداند که تا آخرين گام در کنار تمام مبارزان
آزاديخواه و شجاع، بويژه زنان و مرداني که براي احقاق حقوق پايمال شده خود جان بر کف مقابل ماشين
سرکوب رژيم مستبد مذهبي قد علم کردهاند، بايستد. چراکه راه نجات از منجلاب جمهوري اسلامي را در
استمرار مبارزات ميدانی، پيوستگي جنبشهاي اعتراضي و حمايت ميليوني اقشار و دهکهاي مختلف جامعه
ميداند و يقين دارد که انبوه روزافزون جمعيت مبارز در خيابانها، چارهاي جز تسليم براي نيروهاي امنيتي و
سپس کل نظام باقي نخواهد گذاشت. شوراي دموکراسي خواهان ايران از عاملان و آمران سرکوب و جنايت
ميخواهد که اسلحهها را زمين گذاشته، به توحش چهل و چهار ساله پايان دهند، در غير اينصورت دير يا زود در
سيل خروشان تظاهرات مردم غرق خواهند شد.
پيروزباد انقلاب مردم ايران…..
شوراي دموکراسي خواهان ايران
پنجشنبه ۳۱ شهريورماه ۱۴۰۱
۲۰۲۲ سپتامبر ۲۲

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا