تاریخ بلوچستان نویسنده میرگل خان نصیر باز گردان ملک قادری

تاریخ بلوچستان نویسنده میر گل خان نصیر باز گردان ملک قادری

برای باز شدن فایل به جمله بالا زیرعکس کلیک کنید.

 تاریخ یادآورفتح ھا، شکستھا، شکوفایی، ضعف وعامل زندہ نمودن احساس، شعور، آگاھی ومحرک بیداری انسان است. تاریخ برای ایجاد زندگی بھترتوانایی ھای درونی را سیقل میدھد و آنرا آشکار می سازد. تاریخ مجموعہ ای بهم پیوسته ازحوادث و وقایع گذشتہ ھرملت است کہ مشعل راہ نسل ھای آیندہ میشود. حوادث قابل افتخار تاریخی موجبات نشاط را فراھم می آورند، وقایع و حوادث تلخ و تأثر انگیزعاملی برای پندآموزی وعبرت ھستند. در جای دیگر تاریخ چنان وقایع زیبا و قابل افتخارومباحاتی را بیاد می آوراند کہ ازآن شوروشعف بپا میخیزد، امید را دردلها میپروراند و یاور بہ حقیقت پیوستن آرزوھا میگردد. تاریخ تنھا عاملی است کہ یک ملت، حتی در زمان ضعف ھم بدان افتخار میکند. زمانی فرا میرسد کہ تاریخ بہ قدم ھای لرزان ملت توان می بخشد و بہ او در جھت ترقی و پیشرفت نیروی تازہ میبخشد. قوم مایوس را ازاعماق ظلمت و تاریکی بیرون آوردہ و او را بار دیگر بہ سوی ترقی و کمال راھنما میشود. مورخ ومحقق خودی برای تحقیق ونوشتن تاریخ یک ملت بہ مرحلہ ای گام می نھد کہ رسیدن بہ آن مرحلہ توسط بیگانگان غیرممکن است. محقق خودی کہ خود عضوی از اعضای ملت است از صلاحیت ھای فطری ای برخورداراست کہ یک بیگانہ از آن محروم است.

برای خواندن آن به فایل بالا کلیک کنید.( تاریخ بلوچستان نویسنده میرگل خان نصیر باز گردان ملک قادری)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا