تشنگی در کنار رود کاجو/ کم آبی زندگی مردم روستای چندوکان از توابع شهرستان قصرقند را با مشکل مواجهه کرده است

اهالی روستای چندوکان با وجود قرار گرفتن در کنار رودخانه معروف کاجو چند سالی است که با مشکل کمبود آب شرب دست و پنجه نرم می کنند، معضلی که با توجه به افزایش جمعیت خانوار این روستا از ۲۰۰ خانوار به 350خانوار باعث قطعی آب و فشار کم آب در ساعات مختلف شبانه روز شده است.
به گزارش طلوع کنارک، ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ … ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺷﯿﻮﻩ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻓﻀﺎﯼ ﺷﻬﺮﯼ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

مردم روستای چندوکان نسبت به عدم توجه مسئولین به مشکلات این روستا معترض بوده وخواستار رسیدگی جدی به این موضوع هستند.ا

اهالی روستای چندوکان چند سالی است که با مشکل کمبود آب شرب دست و پنجه نرم می کنند، معضلی که با توجه به افزایش جمعیت خانوار این روستا از ۲۰۰ خانوار به 350خانوار باعث قطعی آب و فشار کم آب در ساعات مختلف شبانه روز شده است..

به تازگی قطعی های مکرر آب در چندوکان از جمله مشکلاتی است که همچون سال های گذشته خاطره کم آبی در این روستای 3هزا نفری را تکرار کرده است .

با گذشت چند سال مشکل کم آبی و وعده های مسئولان در رفع این نقیصه اما همچنان کمبود آب و حمل آب با گالن حکایتی ناتمام در این روستا است.

مردم روستا معتقدند: به دفعات موضوع را به مسئولین و حتی استان منعکس کرده اند، لیکن تاکنون هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است.

اهالی روستا با مراجعه به اداره مربوطه نامه ها و پیگیری های زیادی در این رابطه داشته اند اما تاکنون این مشکل همان گونه به قوت خود باقی مانده است.

این درحالیست که جمعی از مسئولین مدتی قبل از نزدیک در جریان مشکلات این منطقه قرار گرفته اند.

ولی‌محمد هوتی رئیس شورای اسلامی روستای چندوکان در این دیدار اظهار داشت: روستای 400 خانواری چندوکان با جمعیتی بالغ بر 2000 نفر بزرگترین روستای شهرستان قصرقند است که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که مهم‌ترین آنها مشکل آب آشامیدنی و برق است که از مسئولان خواستار پیگیری و رفع این مشکلات هستیم.

بخشدار ساربوک هم گفت: در روستای چندوکان در بحث توسعه و گسترش شبکه برق اقدامات خوبی انجام شده است.

اسماعیل بلیده‌ای افزود: جوانان روستای چندوکان از جوانان بسیار فعال و مشارکتی هستند که باید از ظرفیت‌های آنان برای توسعه و آبادانی روستا بیشتر استفاده شود.

وی عنوان کرد: در بحث مشکل آب آشامیدنی نیز پیگیری‌های زیادی صورت پذیرفته که به زودی مشکل شهروندان منطقه در بحث آب آشامیدنی مرتفع خواهد شد.

بخشدار ساربوک بیان کرد: پیش‌بینی مجتمع ورزشی، احداث پارک جنگلی در دو طرف ورودی روستا به طول 2 کیلومتر با مشارکت منابع طبیعی و دهیاری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده امسال در روستای چندوکان است.

فرماندار قصرقند نیز اظهار داشت: شور و نشاط مردم این روستا نشان دهنده حس پویایی و نشاط آنان است و حساسیت و مطالبه‌گری شهروندان جای خوشحالی دارد.

حمیرا ریگی گفت: روستای چندوکان روستای سالم، نمونه و پاک و به‌دور از هر گونه اعتیاد است که بر همین اساس روستای چندوکان از این پس به عنوان روستای پاک پایه‌ریزی می‌شود و تمام تلاش و جدیت خود را بکار خواهیم بست تا مشکلات روستای چندوکان را مرتفع سازیم.

وی افزود: در بحث طرح هادی روستا مطالعات انجام شده و در طی دو ماه آینده نقشه طرح هادی آماده و در برنامه‌ریزی‌های سال 94 پیش‌بینی خواهد شد و مشکلات آب، برق، آموزشی نیز در اولویت برنامه‌ها قرار دارند.

فرماندار قصرقند بیان کرد: مجتمع ورزشی روستا در بودجه و اعتبارات دهیاری در بخش عمرانی مدنظر قرار می‌گیرد و در مورد مشکل اینترنت روستا نیز با اجرای فیبر نوری مشکلات برطرف خواهد شد لذا برنامه‌ریزی شده برای هر روستا انشعاباتی در نظر گرفته‌ و اتصالات در مسیر فیبر انجام و تا زمانی که فیبر افتتاح شود ارتباطات رادیویی تقویت شده و در بستر فیبر تلفن ثابت برای روستاها هم در نظر گرفته شده است.

گفتنی است: قصر قند را زاییده رودخانه کاجو است تمام آبادی های ناحیه قصرقند از شمال در آهوران در مجاورت رودخانه قرار دارند و خود شهر قصر قند نیز در کناره رودخانه کاجو قرار دارد.

لازم به ذکر است: این رودخانه با نفوذ در لایه های زیر سطحی موجب پر آب شدن سفره آبهای زیر زمینی را فرا هم آورده است و به همین دلیل قصرقند دارای بیشترین تعداد قنات در کل بلوچستان میباشد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا