تقسیم بندی جدیدِ استانیِ مناطقِ ( ایالات )، به منظورتشدید سرکوب ملیت ها درایران است

جمهوری تامیت گرای ولایت فقیهی درایران درطول سال های گذشته و بخصوص در دوران احمدی نژاد، جهت محوِهویتِ ملیت ها، وایجاد تضاد دربین آنان، دست به تصرف اراضی کشاورزان آنان زده، وحتی

CNFI Logo

درادامۀ نقضِ حقوقِ ملیِ ملیت هایِ تحتِ ستم درایران، وزارت کشورجمهوری اسلامی ایران، قصد دارد که استان های کشوررا، به پنچ منطقه تقسیم بندی نماید.

وزارت کشور، هدف ازاین تقسیم بندی را اشتراکات، هم افزایی!؟ وهمجواری استان ها اعلام کرده است. اما از تقسیم منطقه ای جدید مشخص می شودکه دولت حسن روحانی اهداف سیاسی – امنیتی درجهت پیشبرد سیاست متفاوتِ اقتصادی- فرهنگی، دربین مردم استان ها را، دراین مناطق تعقیب می کند. هدف نهایی رژیم، پیدا کردن روش های مؤثرتر، برای یکسان سازی ملی دراین مناطق پنجگانه، همراه باسرکوبِ هویت ملیِ ملیت ها بلوچ، ترک، ترکمن،عرب، کرد و لر و دیگر گروهای زبانی ومذهبی وفرهنگی است.

سیاست های ملی گرایانه، تمامیّت خواهانۀ وتمرکز گرایانۀ رژیم ایران، نه تنها در دهه های گذشته منجر به دست کشیدن مردم ازهویت های ملی ومذهبی خود نشده، بلکه ستم ملی همراه با آزادی کُشی و برابری ستیزی، ملیت ها را درمبارزه برای دست یابی به حقوق انسانی و اجتماعی خود، براساسِ حقوق بشر و استقرار برابری ملی درایران مصمم ترومطمئن ترساخته است.

جمهوری تامیت گرای ولایت فقیهی درایران درطول سال های گذشته و بخصوص در دوران احمدی نژاد، جهت محوِهویتِ ملیت ها، وایجاد تضاد دربین آنان، دست به تصرف اراضی کشاورزان آنان زده، وحتی ملیتها را ازخریدن زمین وخانه درمناطق آباءو اجدادی خودمحروم کرد، ازآخرین سیاست های ضد قومی وضد ملی حکومت که بدست دولت امنیتی تدبیروامید انجام شد درتاریخ(19 ژوئن 2014 ) بود که اکبرترکان مشاورعالی روحانی درتلویزیون شبکه خبرنظام، خواهان خرید زمینهای زراعی کشاورزانِ عربِ عبادان ( آبادان ) شد.

شکی نیست که هدف نهایی رژیم، پیدا کردن روش های مؤثرتر برای یکسان سازی به اصطلاح ملي دراین مناطق، با سرکوبِ هویتِ ملیت ها اعم از بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، کرد، لربختیاری و دیگر گروهای زبانی و فرهنگی درایران است.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، تنها درشرایطی موافق با تغییرحدود استان ها و تقسیم بندی منطقه ای است که این امر با خواست دموکراتیک خود اهالی وبراساس حق تعیین سرنوشت مردم ملیت ها باشد.

کنگره، اقدام رژیم امنیتی حسن روحانی دراین تقسیم بندی را که هدف آن مخدوش کردن هویت های ملی ملیت ها درساختارهای جغرافیایی واهی ومن درآوردی است، نشان دیگری ازدشمنی حاکمیت، با خواسته های برحق ملیت ها و درجهت تنش آفرینی بیشتر درجامعه می داند. رژیم، جهل پرور جمهوری اسلامی ایران، گمان میکند با این ترفند، میتواند به سیاستِ استعماری” اختلاف بیانداز وحکومت کن” درمیان ملیتها دامن زده و برعمرمنحوس خود خواهد افزود، با آگاهی، ما آنرا به عامل سقوطش مبدل خواهیم کرد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

25 ژوئن 2014

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا