رژیم ایران بسط سناریوسازی و اعدام / گفتگو با آقاین رحیم بندویی عضو حرب مردم بلوچستان و اردلان فرجی سخنگوی نه به سناریو سازی اطلاعات

دو زندان سیاسی #بلوچ بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی اعدام شدند. یکی از این افراد درزمان دستگیری پانزدە سال سن داشتە است. جمعیت #بلوچستان پنج درصد از جمعیت #ایران را تشکیل می دهد ولی بیست و شش درصد از اعدامیهای ایران از ملت بلوچ است. “ایران مسئول ٧٠٪ اعدامهای کودکان طی سە دهە اخیر در دنیا بودە است”.

چهار نفر از پیشمرگان حزب #کوملە کوردستان ایران دستگیر شدەاند و نهادهای امنیتی برای آنان سناریوسازی کردەاند و بە همین دلیل کمپین نە بە سناریوسازی اطلاعات تشکیل شدە است.

برای گفتگوی بیشتر در مورد این موضوعها برنامە #دیالوگ کە دوشنبەها از تلویزیون #کوردکانال پخش می شود از آقایان #رحیمبندویی عضو رهبری حزب مردم بلوچستان و #اردلانفرجی سخنگوی کمپین نە بە سناریوسازی اطلاعات، دعوت کردە است. https://www.youtube.com/watch?v=K-aKwqADSpY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا