سيستــان جـزئی از بلوچستــــان اســت

اشغالگرانِ تمدن ستيز وقاحت را بدانجا کشانده اند که با دسيسه چينی های کينه توزانه وعملکرد بيمارگونه ای اسـم تاريخی وطن ما را نشانه گرفته انـد.

گويا کشتار مردم و سرکوب ملت بلوچ با بکارگيری تمام قوا ، تهاجم ديوانه وار مذهبی به بلوچستـــان و به يغما بردن ثروتهای ملی بلوچ برايشان کافی نيست و غرايز برتری طلبی و تماميت خواهی شان را ارضا نمی کند . هم اکنـون با جهالتی بيسابقه به جانِ اسم وطن ما افتاده اند و با سرکردگی کولی زاد ه ای چون شهرياری جنايتکار اسم بلوچستـــان را نشانه گرفته اند. علاوه بر شهرياری خون آشام کولی زادگانی عقده ای مثل محمد تقی زابلی، شهـرکی ، نورا و کيخا با حمايت کامل سپاه مافيايی، اطلاعات و فرقه مذهبی ـ فاشيستی حاکم برای تقسيم بلوچستـــان و حذف اسم آن چه نقشه ها که نکشيده اند.

 

طی شش ماه گذشته رسانه های رسمی رژيم ، ادارات وارگانهای دولتی در دهها مورد اسم بلوچستـــان را مرموزانه برداشته و بجايش سيستـان نوشته انــد تا علاوه بر ادامه مغلطه کاريهای هدف داربه زعم خود در اين مورد عادی سازی کنند و در عين حال واکنش ملت بلوچ را بسنجنـــد.اين موجودات انسان نما و بدور از تمدن نمی توانند اين واقعيت را تحريف کنند است که منطقه سيستان جزئی از بلوچستـــــان است. در ثانی اگرچه کولی زادگانی که دشمــن بلـــوچ و بلوچستـــان هستنــد در حال حاضر قدرت ابليسی دارنـد و با حمايت کامل خامنه ای نمک نشناس بجان و مال مردم بلوچ افتــاده اند اما از نظر تاريخی و حقوقـی هيچ گونه ادعا يا حقی در مورد سيستــــان نمی توانند داشته باشند.
در سه دهه گذشته فرزندان نمک نشناس همان کولی ها که از اصفهان، کرمان، خراسان و طهران رانده شده بودند و رضا ميرپنچ و پسرش آنان را به بلوچستـــان کوچ داد، شده اند بلای جان ومال ملت بردبار بلوچ.
آری مردم بلوچ با بزرگ منشی و مهمان نوازی به کولی های فارس پناه دادند. به آنان کار دادند و مورد ترحم قرار گرفتنـد. حالا فرزندانشان که با نان و نمک بلوچ پروار گرديده اند طلبکارانه به غصب خانه و کاشانه ميزبانان مشغول هستند و ديوانه وار به تغييـر اسامی مردم، شهـر ، روستا ، وطــن ما ( بلوچستـــان ) و تغييــر مذهب مردم بلــوچ کمـربسته اند. بدون ذره ای احترام به خويش و ديگران و بدور از عرف و رسم همسايگی وحشيانه بجان و مال ما افتاده انـد. عـلاوه بر اعمال تبعيضات گوناگون با بی احترامی خاص خود وجود وحقوق ابتدايی ملـت بلـــوچ را قلدرانه ناديده می گيرند. اما ملـت بلـوچ طی دهه های اخيربا پيکـری زخم خورده استوار ايستـاده و متمدنانه
حتی با چنين دشمنانی مـدارا کرده اسـت. دشمنان فعلی و بخصوص کولی زادگانی چون شهرياری، محمد تقی، شهرکی، نورا و کيخا با رهبر سفاک شان آخوند خامنه ای ابليس هرگز تصورش را هم نمی توانند بکنند که خشم بلـوچ چه در بر دارد.
روزی که خشم بلــوچ شعله ور شود آنگاه سيستـان نيز فرياد بر خواهــد آورد که « مال بــد بيــخ ريش صاحبــش » . آنوقت بايد کولی زاده ها جل و پلاس خود را جمع کرده وبروند فارسستان يعنی بيخ ريش خامنه ای روضه خوان زيرا در عمل ثابت کرده اند که صلاحيت آنرا ندارنــد تا در سيستــان مهمان بلــوچ و بلوچستــان باشند.
در نهايت لازم به تاکيد است که تا جائي کــه تاريخ بياد دارد سيستـــان جزيی از بلوچستــــان بوده است و اين تاريـخ که باعث افتخار ملت بلوچ است با عملکرد کينه توزانه و غيرمتمدنانه يک مشت کولی زاده که از حمايت کامل سپاه مافيايی، اطلاعات و فرقه مذهبی ـ فاشيستی خمينی ـ خامنه ای برخوردار هستنـد هرگز تغييـــر نخواهد يافــت. همچنين اين را برای هميشــه در مغزهـای گنجشکی خود فرو کنند که نام تاريخـی بلوچستــان بعنـوان وطـــن و هويـــت ملـــت بلــوچ تا ابــد مانــدنــی اســــت. پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـانآزات ءُ آبــاد بــات گنجيـــــں بلـوچستـــــان
محمـد کريم بلـوچ بيست و هفتـم کـــرّا سال ۷۰۱۴ پانزدهم ژوئــن سال ۲۰۱۴

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا