قطعنامه تظاهرات شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود . نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه های مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

 

 

حزب مردم بلوچستان

Balochistan People’s Party

قطعنامه تظاهرات شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان

نقض حقوق بشر مردم بلوچ توسط دولت ايران در بلوچستان روز بروز وخيم تر می شود.

نظام جمهوری اسلامی ايران در سالهای اخير بر ميزان سركوب نيروهای آزاديخواه و گروه ها مختلف اجتماعی در بلوچستان افزوده است.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

با توجه به اينکه در ايران : سیستم استبدادی و فرقه گرای حاکم بر ایران به مثابه سدی در مقابل طرح خواستهای برابری زنان بلوچ و دیگر زنان ایران گرفته است:

1- زنان بطور کلی در ايران و زنان ملتهای بدون حاکميت به ويژه، از ستم های چند گانه و تبعيضات  گسترده و نابرابری حقوقی بين زن و مرد رنج می برند.

مبارزه برای برابری جنسی بين زن و مرد بخشی بنيادی از مبارزه حزب مردم بلوچستان برای دستيابی به حاکميت مردم دربلوچستان است.

2- فرهنگ و هنر و زبان بلوچی سرکوب می شود و کودکان بلوچ از دسترسی به آموزش به زبان مادری محروم هستند و به همين دليل از توانايی کمتری در رقابت با مدارج تحصيل نسبت به هم استان فارس زبان خود برخوردارند۔

در مدارس بلوچستان تاريخ و فرهنگ مردم بلوچ و سرزمين بلوچستان به دانش آموزان تدریس نمی شوند و بجای آن تاريخ تحريف شده ای به نام تاريخ ايران و تاريخ مذهب و فرهنگ ملت حاکم به دانش آموزان بلوچ تدريس تحميلی شده و ميشود.

3 – جوانان بلوچ برای ادامه تحصييل و جنبش پويای دانشجوئی در دانشگاه ها تحت فشار شديد امنيتی قرار دارند.

دانشجويان مرتبا “به كميته های انضباطی، مراكز امنيتی و قضائی احضار و از دانشگاه اخراج و يا روانه زندانها” می شوند. دانشجويان بلوچ از ورود به بسياری از رشته های ويژه تحصيلی رسما توسط نهادهای امنيتی و سياسی تحت عنوان” گزينش” محروم بوده وميباشند۔

4- کشتارهای خارج از قانون مردم بلوچ به شکل سيستماتيک توسط دولت جمهوری اسلامی در بلوچستان  رواج داشته و همواره رو به شدت بوده است.

مسئول مرصاد در بلوچستان در يک مصاحبه با روزنامه “اطلاعات” داخل کشور گفت به ما دستور داده نشده  کسانی را که اسلحه دارند دستگير بکنيم و تحويل بدهيم، بلکه دستور داده شده است که هر کجا که آنها را دستگير کرديم در جا اعدام بکنيم!

آنها قربانيان بلوچ خود را به قصد حذف فيزيکی به هيچ ضابطه و قانونی انتخاب میکنند و همين امر در ميان مردم بلوچ حس وحشت و ناامنی به عنوان ترورهای دولتی خلق کرده است.

اين فرايند باعث تيراندازی و ضرب و شتم و کشتارهای روزانه فراوان توسط نيروهای نظامی و امنيتی در بلوچستان شده است.

5- احکام اعدام کماکان در قبال موارد سياسی در بلوچستان با شدت بيشتر اجرا ميشود، و به طور عمومی از سوی دولت « به بيشتر محکومين برچسب “محارب با خدا” زده میشود.

بر اساس گزارشهای سازمان عفو بين الملل ايران مدام از حکم اعدام بعنوان زهرچشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت در بين اقليتهای ملّی استفاده میکرده است.

6- با توجه به مجاز نبودن رسانه های عمومی و مطبوعات به زبان بومی بلوچی، دولت ايران رسما دسترسی مردم بلوچ به اخبار غير جانبدارانه و اطلاع رسانی در بلوچستان را غيرممکن ساخته است، تا بدين ترتيب راحت تر به سرکوب و کشتار مردم بلوچ ادامه دهد و فاجعه آفرينی هايی چون کشتار تمامی مردان چند روستا، بقول خانم شهيندخت مولاوردی معاون رئيس جمهور ايران، بنمايد۔ !

7- آزادی بيان و انديشه در ابعاد گسترده ای در جمهوری اسلامی ايران نقض می شود و نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران بخاطر بيان ديدگاه های خود تحت پيگرد قرار می گيرند. فعالين سياسی مذهبی و دگرانديشان در خطر بازداشت قرار دارند و محبوسین و زندانیان سیاسی بلوچ در جمهوری اسلامی در تهدید اعدام قرار دارند.

فعاليت سازمان های غير دولتی مستقل در بلوچستان از جانب ارگان های جمهوری اسلامی محدود شده و جلو گسترش آنها گرفته می شود.

8- جمهوری اسلامی مانع مبادله آزادانه اطلاعات است.

بعد از توقيف روزنامه و نشريه های مستقل و منتقد در بلوچستان، سايت های سياسی فيلتر شده اند و نويسندگان وبلاگ ها تحت فشار و بازداشت قرار گرفته اند.

سخی ريگی وبلاگ نويس بلوچ به جرم وبلاگ نويسی به زندان طولانی مدت محکوم شده است و کارنامه جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق بشر بشدت منفی است.

رژيم ايران به شکلی سيتماتيک مردم بلوچ و بقيه ملتهای بدون حاکميت همانند ترک آذربايجان، ترکمن، عرب کرد و لر را سرکوب می کند۔

لذا؛، شاخه آلمان “حزب مردم بلوچستان” در ادامه فعاليت های اعتراضی مسالمت آميز حزبی، اين بار تصميم گرفت که جهت افشاگری سياستهای شوونيستی و فاشيستی رژيم ايران بر عليه مردم بلوچستان، تظاهراتی در برلين ترتيب دهد.

ارزيابی ما در “حزب مردم بلوچستان” بر اين است كه بايد جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق بشر مردم بلوچ و ديگر مليتهای ايران در مجامع بين المللی دائما افشاء و محكوم گردد۔

ما از دولت و پارلمان آلمان و پارلمان و شورای اروپا می خواهيم، كه جمهوری اسلامی ايران را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دليل نقض حقوق بشر مليتهای تحت ستم، با ذکر نام ملت بلوچ و بقيه مليتهای ساکن ايران، از جمله ترک آذربايجان، ترکمن، عرب، کرد ، لر و فارس محکوم و برای تحقق خواسته های ذیل جمهوری اسلامی را  تحت فشار سياسی و ديپلماتيك قرار دهند، تا جمهوری اسلامی ايران:

1- اعدام زندانيان بلوچ و بقيه زندانيان ايران را متوقف بکند.

2- زندانيان سياسی بلوچ همانند صابر ملک رئيسی، سخی ريگی ، ملک زاده و صدها زندانی بی گناه بلوچ که با بهانه های ساختگی دستگير، شکنجه و زندانی گشته اند، را آزاد نمايد.

3- پيگرد فعالين سياسی، فرهنگی و مذهبی بلوچ را متوقف کند.

4 – آزادی بيان، انديشه و مذهب را تأمين و سانسور و توقيف روزنامه ها و نشريات را متوقف و اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز را مورد يورش و حمله قرار ندهد.

5- به سركوب فعالين برابری طلبانه حقوقی زنان و مليتها خاتمه دهد.

6 – حق آموزش کودکان به زبان مادری مليتهای ساکن ايران از جمله کودکان ملت بلوچ رعايت کند۔

7- تبعيضات ملی، مذهبی و اجتماعی عليه مليتهای ساکن ايران را متوقف کند۔

شاخه آلمان حزب مردم بلوچستان .

برلين 11 مارچ 2017

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا