قطعنامه پایانی کنفرانس “سیاست اعدام در ایران، آسیب شناسی و راهکارهای مبارزه با آن” در استکهلم

خلق‌های مختلفی که در گستره‌ی ایران زندگی می‌کنند با وجود مبارزات مستمری که برای رسیدن به مطالبات دموکراتیک، آزادیخواهانه و هویت‌طلبانه‌ی خود انجام داده‌اند اما قادر نبودەاند این مبارزات را به نتیجه‌ی مطلوب برسانند. یکی از دلایل عمده‌ی این امر، عدم وجود جبهه‌ای مشترک ودموکراتیک است تا همه‌ی نیروهای خلقی و آزادی خواه در آن گردهم آیند. خلق‌های ایران با وجود اندوخته‌ی عظیمی که از اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارند، در مبارزات سیاسی سه‌ دهه‌ی اخیر فاقد همگرایی لازم در میان سازمان‌های سیاسی خود بوده‌اند

. حال آنکه ایستادگی در برابر انواع ستم‌های سیاسی، مذهبی،‌ ملی،‌ جنسیتی، اقتصادی و قتل‌عام‌های فرهنگی که علیه آنها صورت می‌گیرد، مستلزم یافتن نقاط مشترک مبارزاتی و اعتلای همکاری میان سازمان‌های آزادیخواه است. در برابر سیاست تفرقه‌اندازی و اختلاف‌افکنی، سرکوب، ارعاب، زندان و اعدام یگانه درمان همانا «همگرایی دموکراتیک» است.

از ابتدای سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران تاکنون روند زندان، اعدام و پایمال کردن حقوق بشر سیر سعودی گرفته است. رژیم از طریق زندان و اعدام کە یکی از بزرگترین جنایات علیه بشریت است، همواره خواسته سدی در مقابل افکار آزادیخواهانه باشد، درواقع رژیم بدین شیوە درصدد پاک کردن صورت مسألە به جای حل آن است و این همە به منظور حفظ و تداوم اقتدار خویش است. اما اعدام نه تنها نتوانسته چارەای برای معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد بلکه خود عاملی جهت افزایش هرچە بیشتر آنها و زایش بحرانهای عمیق در همەی ابعاد شدە است.

در روز ۲۱ ما مه ۲۰۱۶ در شهر استکهلم با هماهنگی و ابتکار کنگرەی ملی کوردستان، حزب حیات آزاد کوردستان و بنیاد فرزاد کمانگر کنفرانسی برگزار گردید. در این کنفرانس احزاب و سازمانهای مختلفی شرکت نموده و از جنبەهای سیاسی، حقوقی و امنیتی به بررسی سیاست اعدام در رژیم جمهوری اسلامی ایران و تاثیرات آن بر جامعه پرداختند. همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران و سیاستهای جمهوری اسلامی در خصوص خلقها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان در کنفرانس در نتیجه این ارزیابی ها به نکات مشترکی برای مقابله با این پدیده دست یافتند.

سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از:

 • کنگرەی ملی کوردستان (ک.ن.ک)
 • جنبش مبارزەی آزادی الاحواز
 • گروه حقوق بشر بلوچستان
 • حقوقدان و فعال حقوق بشرـ سحر محمدی
 • حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)
 • جامعەی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)
 • شبکەی حقوق بشر کوردستان
 • جمعیت حقوق بشر کوردستان
 • جوانان زاگروس

برنامه‌ها و فعالیت‌های عملی:

 • راه‌اندازی کمپین‌های مشترک نظیر لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، آموزش به زبان مادری و مقابله با نمودهای قتل‌عام فرهنگی
 • اعلان موضع مشترک در قبال سیاست‌های خلق‌ستیز و فاشیستی نظیر قتل‌عام فرهنگی، تفرقه‌اندازی مذهبی‌ـ‌ نژادی، سرکوب‌ها، دستگیری‌ها، اعدام‌ها و…
 • مقابلەی رسانەای با سیاست های اعدام، تحقیر، تبعیض، انکار و قتل‌عام فیزیکی و فرهنگی‌ای که علیه خلق‌های ایران صورت می گیرند
 • تشکیل کمیتەای مشترک متشکل از همەی خلقهای ایران برای انجام اقدامات عملی در راستای مبارزە با انواع شیوەهای تبعیض، نقض حقوق بشر و اعدام در ایران
 • استفاده از کانال‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای خود جهت ترمیم آسیب‌ها و لطماتی که از تأثیرات جنگ ویژە بخصوص در زمینە اعدام، سرکوب و رابطه‌ی خلق‌ها (به‌ویژه طی یکصد سال اخیر) متحمل گشته‌اند
 • تلاش برای پایان دادن به سکوتی کە جوامع اروپایی در برابر پدیدەی ضد بشری اعدام در پیش گرفتەاند و همراه ساختن رسانەها، مسئولین و سیاستمداران اروپایی در کمپینهای مبارزه علیه اعدام
 • تشکیل نهادهای مشترک از خلقها، باورها و احزاب جهت گشودن درهای دیپلوماتیک با سایر نیروهای دمکراتیک و دولتها جهت مقابلە با سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی
 • تحقیق و بررسی جنایات جمهوری اسلامی به ویژه جنایات جنگی کە بر علیه خلقهای ایران انجام دادە است
 • زمینه‌سازی جهت برگزاری کنفرانسی علمی تحت عنوان ایران کثیرالمله – ایرانی دموکراتیک

کمیتەی برگزارکنندەی کنفرانس
٢٢ مه ٢٠١٦

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا