مان برلینا، بلۆچستانئے اُستمانئے گلّئے رزُلوشن

مکسد چه بلۆچستانئے استمانئے گلّئے زهرشانیان آییئے ائترازئے درشان کنگ و پێش دارگ اِنت پرچا که بلۆچستانئے مردمانی هکّ و اۆبال چه هکومتئے نێمگا پادمال بئیگا اَنت و مردم مدام سرکوبَ بنت و اێرانئے هاکمیت مان بلۆچستانا وتی اے سیاستا په ترندی دێما برگا اِنت و هر رۆچ اشیا گێش کنان اِنت. مرۆچی پدا  آکوب مهرنهادئے یاتا مزنَ دارێن. مهرنهاد هما مدنی جهدکار اَت که بلۆچستانا په آزارپُجّاریئے منه کنگا جُهدا اَت و دنیائے ائولی انسانی هکّانی جُهدکارێن اێدامی بِلاگِر اَت که اێرانا آگست ۲۰۰۸ئے چارمی رۆچا پاهئو دئیگ بوت. بلۆچستانئے مردمانی انسانی هکّانی پادمالی هرسالا گێشتر بئیگا اِنت و هکومت گێشترێن پهناتان اے پادمالیا گۆن ترندێن و رهبندێن سیاستان دێما برگا اِنت تانکه زۆرانسرێن همدرۆشمی بزان دۆد و ربێدگی آسمیلئیشنا مان بلۆچستانا سرجم بکنت و چه آییا بلۆچ وتی جندئے سرڈگارا کمترێنی و یک کِرّ ببنت. مردمانی برهکّێن زهرشانی په وتی هکّانی مۆکگ و دست آرگا مدام سرکوب بئیگا اَنت. په ترس و هئوپئے شنگێنگ و نارزا و هکّ لۆٹۆکێن جهدکارانی بےتئوار کنگ و آیانی پدا کنزێنگا جهدکار دستگرَ بنت، آزار دئیگَ بنت و بندیگ کنگَ بنت. په ترس و هئوپئے گێشترێن شنگێنگا لهتێن جهدکار هم پاهئو دئیگَ بنت.

  1. ۱. جنێن مان اسلامی جهموریا سجّهێن کَدّان چه هکومتی تبییز و پرککاریا اَزاب اَنت و لازم و الّمێن اێمنی‌اِشَ نرسیت. بلۆچ جنێن و چه هاکمیتا ڈنّێن راجانی جنێن انگت گێشترێن تبییز و پرککاریان گۆن دچار اَنت.

  2. ۲. په بلۆچ راجئے زبان و دۆد و ربێدگئے گار کنگا آیانی زبان و دۆد و ربێدگ کم جنگَ بیت. بلۆچێن کۆدِک چه وانێنگا مان ماتی زبانا زبهر و مهروم اَنت که اشیئے سئوبا آیانی وانگ مزنێن کساسێا هرابَ بیت و وانگئے مئیدانا بلۆچێن کۆدِک شرّێن رُست و ردۆمَ نگرنت. هکومت مزندربرجاهانی دربرۆک و تالب اِلمان گۆن امنیتی چمّا چاریت و آ دربرۆک که وتی وانگا درَ برنت و مدرکشَ رسیت بےرۆزگار اَنت.

  3. ۳. بلۆچ ورنا که وتی هانئواده و کُٹُمانی نان آرۆک اَنت چه بےرۆزگاری و بےزرّیئے زْرابان گێشتر تێلئے برگ و بها و بریدا گلاێش اَنت. اسلامی جمهوری که کار و رۆزگارئے بند و بست آییئے زمها اِنت نه تهنا په ورنایان کار و رۆزگارئے تئیاریا نکنت، وتی پلیس و پئوجارا هکمی کرتگ که اے ورنایان تیر بکننت. هر هپتگا لهتێن چه اے ورنایان چه تچکێن تیرشانیان پترۆل و ڈیزلئے آسا سچنت و مرنت و بازێن هانئوادهے بےسرپرستَ بنت. دگه لهتێن ورنا و کۆدِک و پیرێن مردم چه نێزگاری و وراکئے کمّیا و انچش چه داکتر و درمانئے زبهری و مهرومیا مرگا اَنت.

  4. ۴. اێرانئے رجیم مان وتی استئماری و استسماری سیاستانی رندگیریا گۆن وتی جمئیتی آمایشئے سیاستئے اێلان کنگا لۆٹیت که بلۆچستانئے جمئیتئے شکل و درۆشما بٹگلێنیت و بلۆچان مان بلۆچستانا کمترێنی بزان اکلّیت بکنت. ما اے سیاستا که راجی و ملی جێڑهَ جۆڑێنیت مهکومَ کنێن.

  5. ۵. پگر و درشانئے آزاتی نێست. نبیسنده، جِرنالیست و ازمگرانی دستگر بئیگ و بندیگ کنگئے هئوپ و هتر مدام هست‌اِنت. واجه آکوب مهرنهاد که بلۆچ بلاگرے اَت پاهئو دئیگ بوت.

  6. ۶. اێرانئے هکومتا گۆن مهزبی و ایدئولوجیکێن کانود و رهبندانی ٹهێنگا که شیهئیئے دگماتیکێن رهبندانی ردا اَنت گئیرپارس و گئیر شیهئیێن راجی گروپ و ٹۆلیانی سرا تبییز و پرککاری کانودی کرتگ و گۆن گزینشئے سیستم  و مهزبی زانت و ولایت پکیهئے سرا وپاداریئے جُستنامگان تهرتهرێن پگری، سیاسی، مهزبی و راجی گروپ و ٹۆلیان تبییز و پرککاریئے آماچ کنگا اِنت. اسلامی جمهوریا بلۆچ، آزربایجانی ترک، ترکمن، کرد و مهزبی کمترێنی و اکلّیت چش که سوپی، دربێش و دینی کمترێنی و اکلّیتان بزان ایسایی، بهایی، یهودی، و یارسانانی هلاپا یک آپارتایدێن جامئه و راجمانے جۆڑێنتگ. اسلامی جمهوریئے کارپد مان انسانی هکّانی سرجم کنگ و رئایت کنگا سکّ منپی و نگتیو اِنت. ڈن چه هاکمیتئے راجان چش که بلۆچ، اَرَب، ترکمن، لر و آدگه کئوم و مهزبی  اکلّیت و کمترێنی ترندی و سرکوبئے آماچ اَنت.

بلۆچستانئے اُستمانئے گلّ چه آلمانئے دئولت و اروپائے اتّهادیَها لۆٹیت که په انسانی مکسدانی پیلئو کنگا که انسانئے هکّانی گێدی جارنامگئے رِدا اَنت، وتی سیاسی و دیپلماتیکی رابتهانی تها چه اێرانا بلۆٹنت که:

  1. ۱. انسانئے هکّانی گێدی جارنامگ و میان استمانی کانود و رهبند سرجم کنگ ببنت.

  2. ۲. جنێنانی پورهێن هک آیان برسیت و آیانی امنیت تئمین کنگ ببیت.

  3. ۳. بلۆچ بندیگ و آدگه بندیگانی پاهئو و اێدام په هر نیمۆنێا که هست بند کنگ ببیت. سیاسی بندیگ آزات ببنت و بلۆچ سیاسی جهدکارانی پئیگرد بند کنگ ببیت. بلۆچ ورنایانی کۆشا په هر نیمۆنێا که هست بند بکنت؛ هاس تێل برۆکانی کۆشا بند بکنت.

  4. ۴. مان بلۆچستانا جمئیتی شکل و و درۆشمئے بدلێنگا بند بکنت که اے کار لۆگی جنگ و جێڑهانی سئوب ساز بوتَ کنت.

بلۆچستانئے استمانئے گلّ-آگُست ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا