په داکتر هبیبُلّاه مَلِکا بلۆچستان پُرسیگ اِنت

بلۆچستانئے یَلێن بَچّ، داکتر هبیبُلّاه مَلِکا اے کۆڑهێن دنیا یله کرت و گۆن راجئے دپترا پئیوست بوت.
واجهئے دُرّێن دل تان آییئے زندئے گُڈّی ساهت و دمانان په بلۆچ و بلۆچستانا زَرِت و په راجا بێتاهیر اَت. بل تُرے واجه دراجێن مُدّتێا گۆن مزنێن جسمانی نادْراهیان گلاێش اَت بله انگت دم برگ په آییا بێمانا اَت، و مدام راجئے هئیالا اَت و په راجمانی کمک و مدتان همک وهدا دێما.
مهمد رزا شاهئے زمانگا، وهدے واجه اسپهانا یونیورسیٹیا وانگا بوتگ و لهتێن بلۆچ پوریاگری دیستگ که په کارئے شۆهازا اۆدا آتکگ‌اَنت و آیانی بزّگیانی بارئوا سهیگَ بیت، تهرانا رئوت و گۆن مزنێن جُریتے ائترازی کاگدے نبیسیت و هوئیدائے کرّا سرَ کنت. همے کاگدئے سئوبا هوئیدائے دپترا لۆٹاێنگَ بیت.
واجه نه تهنا ترس دلا راهَ ندنت، هوئیدایا منّێنیت که هر سال کمّاکمّ پنجاه بلۆچ بے کنکورا یونیورسیٹیا بْواننت. واجه وتی راجمانی و سیاسی کارانی سئوبا درانڈێه بوت بله درانڈێهیا هم وتی جهدی دێما برتنت و گۆن دگه لهتێن نامدارێن بلۆچان بلۆچ فوندئیشنی اڈّ کرت و په بلۆچانی اڑ و جنجالانی گیشّ و گیوار کنگا گلاێش بوت.
آ بێکِبر و سکّێن مهرئوانێن انسانے اَت و هچبر هسدّ و کێنگی دلا راهَ ندات. واجه بلۆچستان هیومن رایتس کُنسُلئے سرمستر هم بوتگ و په بلۆچ راجئے سیاسی جُهدکاران پشت و پناهے. آییا وتی اے کار بے منّتا په راجا کرتگ‌اَتنت.
بلۆچستان استمانئے گل واجه داکتر ملکئے بێران بئیگا په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے زانت و اے بابتا گلئے باسک و رهشۆن وتی دلپدردیا بلۆچ راج و آییئے کهۆل و دۆزواهانی کرّا پێشَ کننت.
بلۆچستان استمانئے گل
مارچ 2022
https://t.me/ostomaan/2825

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا