پیام اتحاد دموکراتیک آذربایجان (بیرلیک) به مناسبت نشست حزب مردم بلوچستان

پیام اتحاد دموکراتیک آذربایجان (بیرلیک) به مناسبت نشست حزب مردم بلوچستان

درنظام آزادیکُش وبرابری ستیز نود و چهارسالۀ حاکم برایران (از ۱۳۰۴

= ۱۹۲۵) تاکنون، ملیت ها و مردما ن تحت ستم، متحدان طبیعی یکدیگرند.
بهمین سبب، اتحا د دموکراتیک آذربایجان وحز ب مرد م بلوچستان، برای
تحقق آزادی وبرابری، در یک ایرا ن فدرال، آزاد وبدون تبعیض، همواره،
همگام وهمراه هم بوده، و باهم فعالیت های مشترک زیادی داشتند.
جای خوشبختی است که این فعالیت های مشترک، به ایجا د تشکل ها و
ائتلاف ها ی جبهه ای پایداری مُنجرشده است، چنانکه امروز، حز ب مردم
بلوچستان واتحا د دموکراتیک آذربایجان(بیرلیک)، درچند سنگر، ازجمله
:کنگرۀ ملیتها ی ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و
همبستگی برای آزادی وبرابری درایران، دوش بدوش هم، عزم برچید ن
تبعیضا ت اقتصاد ی توأم باستم : (سیاسی- فرهنگی( و)دینی- زبانی) در
ایران را کرده اند.
مطمئن هستیم که دراین را ه دشوار، ترکها وبلوچها، همانند سایر ملیتهای
تحت ستم، به همبستگی باهم نیازدارند، چرا که بدون همکاری تنگاتنگ،
غلبه براین مشکلات غیر ممکن است.

رسیدن به آزادی ها ی قانونی منطبق با حقو ق بشر و برابری انسانی یعنی
رفع هرنوع تبعیض(جنسیتی، زبانی، دینی وعقیدتی)، جز با حاکمیت ملی
ملیتها ومردمان ایران برخودشان، دریک ایران فدرال ممکن نخواهد بود.
برای شما، دوستان وهمرزما ن گرام ی حز ب مردم بلوچستان، صمیمانه
آرزوی موفقیت داریم.

(بیرلیک ) اتحا د دموکراتیک آذربایجان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا