پیام تبریک حزب مردم بلوچستان به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات در کوردستان ایران

با کودتای انگلیسی‌ھا علیه دستاوردھای انقلاب مشروطیت، و برتخت سلطنت نشاندن سردودمان پھلوی در ایرانِ پس از جنگ جھانی اول، که برای حفظ منافع قدرت‌های استعماری در منطقه، و ایجاد کمربندی ‌حائل برای جلوگیری از نفوذ “اتحاد جماھیرشوروی” سابق به آب‌های گرم بود، استقرار حکومتی تک ملّتی در ایرانِ تاریخا کثیرالملّه، و تشکیل ساختاری بغایت متمرکز و مطیع، در دستور کار قرار گرفت.
و بدین ترتیب پروسه‌ی ایجاد دولت‌های ایالتی و ولایتی که از نتایج مهم انقلاب مشروطیت و به نوعی یک سیستم فدرال سنتی ی متناسب با تاریخ و جغرافیای فلات ایران بود، متوقف گردید۔ اقلیمھایی چون کوردستان، عربستان، لُرستان، بلوچستان، آذربایجان، تورکمنصحرا ، گیلان و مازندران(کاسپی‌ھا) مستقیما تحت سیطرہ و حاکمیت متمرکز تھران در آورده شدند.
آغاز پروسه‌ی همانندسازی اجباری سیستماتیک برای از میان برداشتن و نابودی زبان و فرهنگ ملت‌های خارج از مرکز رقم خورد و تبعیض‌های علنی و سیستماتیک در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی آنان را از ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی، بھداشتی، فرھنگی و آموزشی محروم ساخت۔

تبعیضات سیستماتیک فوق، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در مناطق سنی نشین شدت بیشتری به خود گرفت و به مردم این مناطق به مانند دشمن نگریسته می‌شود. نگاه برابر ستیزانه و ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران علیه مبارزات برابری طلبانه‌ی ملت کورد تا آنجا پیش رفت که رهبر ارتجاعی حاکم بر علیه ملت کورد اعلام “جهاد” را ھدیه نوروزی آنان نمود و نمایندگان مرکزگرای حاکم، عهد نمودند که پوتین‌هایشان را تا اتمام “جهاد” از پای در نخواهند آورد.

مبارزات حزب دموکرات در کوردستان ایران، از ھمان ابتدای تأسیس اش به رھبری پیشوا شھید قاضی محمد، همواره الگویی برای مبارزان ملت‌های خارج از حاکمیت سیاسی در ایران بوده است۔
ھم اینک نیز، وجود وحضور احزاب تاریخی کوردستان در میان اپوزیسیون دموکراتیک ایران، فاکتوری مؤثرو تعیین کنندہ برای اِحقاق حقوقِ برابرِ ملت‌های ساکن ایران و تأمین حقوق برابر شھروندی تک تک ساکنان سراسر کشور با ساختاری به شکل جمھوریِ فدرال- دموکراتیک وسکولارِ پارلمانی میباشد.

حضور فعال و نقش سازنده‌ی احزاب ملت کورد در شکل گیری “کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال”، “شورای دموکراسیخواھان ایران” و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” نشان از مسئولیت پذیری و درک اهمیت کار جمعی و ضرورت اتحاد عمل ھرچه گستردہ‌ترشما در میان اپوزیسیون دموکرات در ایرانِ پسا جمھوریِ اسلامی دارد.

حزب مردم بلوچستان از این فرصت استفاده نموده وصمیمانه‌‌ترین تبریکات خود را به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات در کوردستان ایران، تقدیم می‌دارد و به روان پاک شهدا قاضی محمد، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر صادق شرفکندی و همه‌ی پیشمرگان راه آزادی و کنشگران اِحقاق حقوق ملت کورد، درود می‌فرستد۔
وھمچنین قدردانی و شادمانی خود را به خاطر وجود و حضورتان در صحنه‌ی سیاسی و مبارزاتی ایران از یکسو و تلاش‌ھای اخیر شورای رھبری دو شاخه‌ی حزب دموکرات در کردستان ایران، برای به ھم پیوستن دو پاره ی قلب یک تن واحد، اعلام میداریم

حزب مردم بلوچستان ١٤ آگوست ۲۰۲۲

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا