پیام حزب دمکرات کوردستان کمیته خارج از کشور به چهارمین کنگرە حزب مردم بلوچستان

پیام حزب دمکرات کوردستان کمیته خارج از کشور به چهارمین کنگرە حزب مردم بلوچستان
با درودھای صمیمانه و گرم به ھمرزمان مبارزمان ،
حزب دموکرات کوردستان کمیته خارج از کشور، به مناسبت برگزاری چهارمین کنگرەی حزب مردم بلوچستان، صمیمانه ترین درود و شادباش خود را به دبیر کل، اعضای رھبری و ھمه ای شرکت کنندگان در این کنگرە ابراز میدارد؛ و کنگرەای پر بار، بامحتوا وھمراه
با وحدت آرا وبا مصوباتی در خور و منطبق با شرایط روز ایران و منطقه و انتخاب تیم رھبری کارا ومدبر را برایتان آرزومند است.

حزب دمکرات کردستان چند سالی است با حزب مردم بلوچستان در سنگری واحد برای بوجود آوردن ظرف بزرگ ھمرزمی، ھمبستگی و ھمراھی، مبارزاتی سخت و دشوار با گامھای استوار و با شماری از احزاب و سازمانھای مبارز ملل فارس، آذری، عرب و ترکمن، قرار گرفته است و تلاشھای فروانی نمودە است. شورای دموکراسی خواھان ایران و ھمبستگی آزادی و برابری در ایران از دستاوردھای تا کنونی آن تلاش ھاست.
حزب مردم بلوچستان در حالی کنگرەی چهارم خود را برگزار میکند، که دشمن مشترک ما و ھمه مبارازان راە آزادی، رژیم
دیکتاتور آخوندی مردم کشور را به گروگان گرفته و با جنگ افروزی در منطقه ثروت ھای مردم ایران بر باد دادە است،بلند پروازی و
بی پروایی رژیم در دستیابی به سلاح ھای اتمی و تلاش برای ساخت موشک ھای دوربرد باعث شدە ایران در انزوای جھانی قرار گیرد
و تحریم ھای کمر شکن بین اللملی رژیم را به آستانه اظمھلال و فروپاشی بکشاند. در این وانفسا عیادی رژیم در بالاترین سطوح
حکومتی دست به چپاول ثروت ھای ایران زدەاند و روزی نیست که خبری از اخلاص ھای ھزاران میلیاردی آقازادە منتشر نشود و این
در شرایطی است مردم حاشیه ایران از جمله دیار بلوچستان در سخت ترین شرایط ممکن قرار دادە شدە اند، آمار فقر، بیکاری، عدم
دسترسی به خدمات بھداشتی و عمومی توسعه نیافتگی در این خطه بیداد میکند.

نگاە امنیتی رژیم به بلوچستان، جدا از ملت بلوچ زیست بوم منطقه را به خطر انداخته است.رژیم ھموارە تلاش کردە جنش ملی ملت بلوچ را مطالباتی صرفا مذھبی جلوە دھد و از مسیراصلی تکامل خود دور سازد و از مبارزین بلوچ چھرەای از رادیکالیزم مذھبی به تصویر بکشد،در این راستا از نظر ما حزب مردم بلوچستان مسئولیت خطیری بر عھدە دارد،احزاب شناسنامه دار سکولار دموکرات در منطقه بلوچستان چه در تعامل با احزاب وسازمانھای مرکز گرای ایرانی و چه در مبارزات خود در داخل خاک بلوچستان بکوشند تا نمایندە واقعی ملت بلوچ و خواست ھای ملی دمکراتیک آنھا باشند، مطالبه یک ساختار غیر متمرکز وفدرال در شرایط کنونی میتواند گامی مھم در کاستن از ظلم مضاعف تحمیل شدە بر ملیتھای تشکیل دھندە موزاییک ایران باشد.

حزب دمکرات کردستان، بر این باور است که در شرایط اکنون اتحاد و ھمبستگی ھرچه بیشتر ملل تحت ستم که اکثریت مردمان ایران را تشکیل میدھند تنھا راە برچیدە شدن نظام مستبد دینی جمھوری اسلامی است اما برجیدە شدەن نظام اولین گام در راه ازادی است
آزادی واقعی زمانی محقق میگرد که ھمه ملیت ھای ایران به حقوق ملی پایمال شدەشان دست یابند و قادر به تعیین سرنوشتشان باشند.
حزب ما خواھان نزدیکی و دوستی، ھمرزمی و ھمراھی ھر چه بیشتر با حزب مردم بلوچستان میباشد.و در پایان دوبارە از صمیم
قلب به کنگرەی چهارم تان تبریک و شادباش میگوییم و امید موفقیتتان را خواستاریم.

حزب دمکرات کوردستان کمیته خارج از کشور ٣٠ ئاگوست ٢٠١٩

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا