پیام شادباش”حزب مردم بلوچستان” به مناسبت تأسیس “حزب آزادی و رفاه ایرانیان”

پیام شادباش”حزب مردم بلوچستان” به مناسبت تأسیس “حزب آزادی و رفاه ایرانیان”
دوستان و گرامیان بنیانگزار “حزب آزادی و رفاه ایرانیان”
فعالین حزب مردم بلوچستان، چند سالی است کھ نتیجه فعالیتھای جمعی از پویندگان راه آزادی و عدالت را، که در پی بنیانگزاری حزبی مدرن و دموکراتیک برای ایران و ایرانیان، بوده اند، را انتظار میکشیده است.
و ّ اینک که سالھا تلاش پویندگان این امر مھم در چنین مجمع و نشست پر اھمیتی، با اعلام موجودیت رسمی حزب مدرن و مترقی
“آزادی و رفاه ایرانیان” به بار نشسته است، به تمامی پویندگان راه آزادی، رفاه و برابری ساکنان کشورایران شادباش گفتھ و خود را در شادی بنیانگزاران چنین حزبی شریک میدانیم.
ارجمندان:
جامعه کنونی ُ ایران که در زیر سم ستوران جمھوری اسلامی میباشد، روزی نیست که جوانی سوخت بر در مرزھای بلوچستان، یا کولبری در مرزھای کوردستان آماج تیرھای این جنایتکاران نگردند و خانم ھایی جوان، با کودکانی ّ کم سن و سال بیوه و پدران و مادرانی پیر، بھ عزای فرزندان دلبند خود که تنھا نان آوران آنان ھستند، نه نشینند۔
مطابق قانون اساسی این نظام ماقبل تاریخی، حقوق خواھران، مادران و دختران ما که نصف جمعیت این سرزمین را تشکیل
میدھند، نصف حقوق مردانند و پیروان دیگر عقاید و مذاھب خارج از مذھب شیعیسم صفوی حاکمان نظام، غیر خودی محسوب
میشوند و منتقدان و تغییر خواھان ھم بدون شک مفسد فی ّ الارض و مخلان امنیت مستحق چوبه دارند – که در این میان ۲۰ ٪ آمار اعدامیان و بوسه زنان بر چوبه دار در ایران، بر خلاف دارا بودن تنھا ۲ ٪از کل جمعیت ایران، از آن مردم بلوچ گشته
است، علاوه بر این بالاترین آمار مرگ و میر در میان مادران و نوزادان و ھم چنین بالاترین آمار بیسوادی و بیکاری و زیر خط فقر زیستن، در ایران از آن مردم بلوچ در بلوچستان است۔
زارعان عرب در دفاع ازغصب نشدن زمین ھای کشاورزی و بازگشت آب رودخانه کرخه و کارون شان و ماھیگیران تورکمن در دفاع از حق ماھیگیری شان، از آن بخش از دریای خزر که جمھوری اسلامی به دیگر کشور ھای ساحلی خزر بخشیده است، کشته میشوند.
کشاورزان اصفھان در دفاع از حق آبه زاینده رود تحت ضرب و شتم قرار میگیرند، کارتن خوابان و گورخوابان تھران و سایرزحمتکشان ترک، لری فارس و دیگر ساکنان ایران غرق در بیکار و اعتیادند، امید به آینده را از دست داده و نظاره گر آینده اى تاریک برای خود و فرزندانشان میباشند.
در چنین وضعیتی است که مردمان گوناگون در ھر گوشه ای از ایران، با کوچکترین تلنگری آماده خیزش برای تغییر این نظام ُمنحط فاسد که هستی ایران را فدای اھداف توسعه طلبانه ایدئولوژی قرون وسطایی و فرقه گرایانه اش نموده است میباشند. بدون شک برای پیروزی بر جانیان مستبد حاکم بر ایران، ایجاد اپوزیسیونی گسترده و متحد منطبق با سیاستهای انسان محورانه شامل نیروھای دموکرات سرتاسر ایران و استقرار نظامی دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که در آن مردمان تاریخا رنگا رنگ ایران با حقوق شھروندی برابر، زندگی و ھمزیستی مسالمت آمیزی در تمامی حوزه ھای جغرافیایی ایران داشتھ باشند، شرط اولیه چنین امری مھم و سرنوشت ساز برای تمامی ایرانیان مبارز میباشد۔
فعالان “حزب مردم بلوچستان” که از جمله بنیان گزاران “کنگره ملیتھای ایران فدرال” و ” شورای دموکراسی خواھان ایران”میباشند، ھمواره پیرو خط مشی ایجاد جبهه ای وسیع و سرتاسری از اپوزیسیون دموکرات راستین ایران بوده اند و در این راه بدون اندکی درنگ ، در کنار شما پویندگان راه آزادی، رفاه، برابری حقوق و ھمزیستی مسالمت آمیز ایرانیان خواھند ایستاد۔
شورای مرکزی “حزب مردم بلوچستان”
تاریخ: ۲۰ ماه مھ ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا