پیام شادباش حزب مردم بلوچستان به مناسبت وحدت دوباره‌ی دو شاخه‌ی حزب کومه له کردستان ایران

چه زیبا و ستودنی است در ایام سرنوشت ساز کنونی، وحدت دوباره و یکی شدن تشکلات سیاسی‌ای که برای یک ھدف اما به موازات یکدیگر مبارزه می‌کنند. موازی کاری احزاب و گروه‌های مبارزاتی آرزوی دیرینه‌ی حاکمان مستبد و تمامیت‌خواه بوده است. آن‌ها با هدف ایجاد تفرقه در صفوف مبارزان و بقای اشغالگری‌های خود هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های فراوانی در جهت انشعاب احزاب و تحقق موازی‌ کاری نموده‌اند.

مردمان ستمدیده خواھان دستیابی به حقوق برحقشان که ھمانا آزادی و برابری انسان‌ھا به دور از جنسیت، نژاد، جایگاه اجتماعی و جغرافیایی‌شان است می‌باشند و این امر دست یافتنی نیست مگر با  مبارزه‌ی سازمان‌یافته و پیوسته‌ی پیشگامان جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ھر جوامع انسانی.

احزاب سیاسی کورد و تورک در خاورمیانه، جایگاه و ریشه‌ی تاریخی ویژه‌ی خود را دارند که به جای خود ستودنی است، اما مبارزات مردم کوردستان با پیشگامی احزاب آن پس از شکست جمھوری‌ھای خودمختار کوردستان و آذربایجان در پایان جنگ جھانی دوم، یعنی در سال ١٩٤٧، و به ویژه در انقلاب مردمی ملا خور شده‌ی ۱۳۵۷ خورشیدی نقش ویژه‌ای حول مقاومت و پیگیریِ مستمر حقوق مردم ستمدیده‌ی کوردستان و در ھمکاری با تشکلات سیاسیِ دیگر مناطق ایران داشته است که ثبت در تاریخ گشته و ھرگز فراموش نخواھد شد.

در فراز و نشیب‌ھای این مبارزه و مقاومت طولانی بی‌مانند، تنش‌ھا و چالش‌ھای مبارزاتی در میان آنان نیز با تأثیرات مثبت و و زیانبار ھمراه بوده‌اند. چند پارگی‌ھای اخیر در احزاب مبارز مقاومت کردستان از جمله زیان‌ھای حاصل از تنش‌ھا و چالش‌ھای پس از شکست انقلاب بھمن می‌باشد که متأسفانه دامن دو حزب مطرح و تاریخیِ کوردستان یعنی حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب کومه له کوردستان ایران را گرفته بود.

جای بسی خوشحالی است که در پاسخ به نیازهای جنبش مبارزاتی جامعه‌ی ایران و درک به موقع رھبریت و بدنه‌ی دو پاره‌ی حزب کومه له کوردستان ایران، وحدت مجدد این دو پاره در دستور قرارگرفته بود که سرانجام  طی نشستی به تاریخ ٢٩ آبان ‌ماه ١٤٠١ مصادف با ٢٠ نوامبر ٢٠٢٢ در شھر استکھم، پایتخت کشورسوئد این وحدت مجدد اعلام گردید.

مبارزان حزب مردم بلوچستان و مبارزان احزاب کورد که به دلیل ھمدرد و ھم سرنوشت بودن‌شان ھمواره شریک شادی‌ھا و غم‌ھای ھمدیگر بوده‌اند، بسیار خُرسند هستند که خود را شریک این شادی دانسته و صمیمانه‌ترین تبریکات و شادباش‌ها را به مبارزان حزب کومه له کوردستان ایران و مردم مبارز کورد در این ایام سخت تقدیم نمایند.

حزب مردم بلوچستان

نوامبر ۲۰۲۲

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا