پیام مسئول مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران خطاب بە ملت بلوچ

مردم تحت ستم و آزادیخواە بلوچستان!

جوانان دلیر و آگاە!

در حالی کە هنوز پیکر شهیدانمان را کە بر اثر بمباران‌های روز چهارشنبە ٦ مهرماە ١٤٠١ هجری ، جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادە بودند بە خاک نسپردە بودیم کە دیروز ۸ مهر ، خبر کشتار مردم محروم و تحت ستم  زاهدان را بە همان بهانە آزادیخواهی و مطالبات برحق خویش شنیدیم.

هر چند از دست دادن هر عزیزی دردآور است ، ولی جای افتخار است کە فرزندان دلیر این آب و خاک متحد و یکپارچە در جای جای این کشور بەزنجیر کشیدەشدە توسط رژیمی کە بویی از انسانیت نبردەاست، بە منظور رهایی ایران و ایرانی از چنگال این اهریمنان بپا خاستەاند و برانند کە طومار آنرا برای همیشە برچینند.

‎اعتصابات سراسری و یکپارچە امروز شنبە در کوردستان ایران، بە دنبال درخواست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران و حمایت گستردە و کم نظیر سراسری کشور ازاین اعتصاب ، علیرغم تهدیدات شدید نیروهای سرکوبگر، امیدبخش این پیروزی است.

‎بە همە خانوادهای داغدار رویداد زاهدان و همە مردم بلوچستان تسلیت می‌گویم.

ما را در غم از دست دادن عزیزانتان شریک بدانید.

پیروزی از آن ماست

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول مرکز اجرایی

مصطفی هجری

٩مهر ١٤٠١

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا