کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است

کنگره‌ی ملیت‌ھای ایران فدرال

کشتار و اعدام‌ مردم بی دفاع در بلوچستان محکوم است

پشتیبانی علنی رژیم از عملکردھای خودسرانہ ی مسئولان انتصابی خود و مصونیت نانوشته‌ی آنان در مناطق ملیت‌ھای ساکن ایران، عملاً در تداوم سیاست‌ھای سازمان یافتہ ی آمایش جمعیتی و سرزمینی، و حذف ھویت تاریخی و به حاشیه راندن ھرچه بیشتر آنان ارزیابی می‌گردد.

جمھوری اسلامی ایران به جای ایجاد امنیت از طریق فراهم آوردن امکانات آموزشی و زیرساخت‌ھای اقتصادی و اجتماعی، و ایجاد کار و رفاه برای عامه‌ی مردم در بلوچستان، به دلیل نگرش نظامی-امنیتی‌اش در ارتباط با مردم بلوچ، اقدام به صرف میلیاردھا دلار با ساخت حدود 1000 کیلومتر دیوار بتون آرمه در مرز انگلیس ساخته‌ی خود با پاکستان کہ در دو سوی آن خویشاوندان مردم بلوچ زندگی میکنند، نموده است.

بنا به اسناد موجود و حتی اقرار مسئولینی از نظام (خانم شھیندخت مولاوردی)، دستگیری‌ھا، شکنجه‌ھا، بدارآویختن‌ھای انتقامجویانه، اعدام‌های صحرایی نوجوانان حتی در حضور والدین، و تیراندازی مستقیم بدون اخطار به قصد کشت به سوی بسیاری از رھگذران جاده‌ھا و به ویژه سوختبران بلوچ، انعکاسی ازعملکردھای سرکوبگرانہ ی آشکار رژیم در راستای تشدید نگاه نظامی- امنیتی و گسترش تروریسم دولتی در ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم بلوچستان می‌باشد.

تنها در ھفته‌ی گذشته 10 نفر بلوچ بیگناه براثر تیراندازی‌ھای مستقیم بدون اخطار و به قصد کشت، کشته و زخمی گشته، و از 7 نفر زندانیِ جوان بلوچی که برای اجرای حکم اعدام در زندان مخوف زاھدان به قرنطینه اعدام منتقل شده بودند، سه نفر به اسامی بھنام ریگی، شعیب ریگی و عبدالباسط خشت اعدام گردیده‌اند. این در حالی است که از سرنوشت حامد ریگی، جاوید دھقان خلد، الیاس قلندرزھی و حسن دھواری خبری در دست نیست.

فراوانند زندانیان بلوچی که تحت برچسب‌ھای دروغین به اسارت درآورده شده و ھمواره با اعدام‌ھای فراقانونی به عنوان ابزاری برای انتقامجویی کینه توزانه، به شکلی فجیع به دار آویخته و اعدام می‌گردند. نمونه‌ی بارز چنین اعدام‌های انتقامجویانه‌ای، اعدام 16 زندانی سیاسی-عقیدتی در سال ۱۳۹۲ می‌َباشد که بنا به دستور و اعلان آن به عنوان اقدام انتقامجویانه توسط آقای محمد مرزیه دادستان وقت دادگاه انقلاب زاھدان صورت گرفت.

کنگره‌ی ملیت‌ھای ایران فدرال، شورای دموکراسی‌خواھان ایران، و ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران که مخالف هرگونه اعدام انسان‌ها و به هر دلیل توسط دولت‌ھا می‌باشند، اعدام هراس‌افکنانه و انتقامجویانه‌ی این جوانان را که حتی روند دادرسی آن‌ها طبق قوانین همین نظام هم پایان نیافته و از داشتن وکیل و دادگاه علنی محروم گشته بودند را شدیداً محکوم می‌نمایند، و ازمردم بلوچستان انتظار دارند که با همدلی، اتحاد و دست زدن به نافرمانی مدنی در سست شدن پایه‌های نامشروع قدرت نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی در ایران عمل نموده و اجرای سیاست‌های بلوچ ستیزانه‌اش را ناکام نمایند. سران جمهوری اسلامی در دادگاه تاریخ و وجدان بشریت برای اعمال ضد انسانی و جنگ‌افروزانه‌ی فراقانونیِ خود که حاصل آن کشتار بیگناھان و به وجود آوردن ھزاران معلول و ناتوان جسمی از مردم بیگناه می‌باشد، محاکمه خواھند گشت.

کنگره‌ی ملیت‌ھای ایران فدرال
شورای دموکراسی‌خواھان ایران
ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دسامبر٢٠٢٠

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا