گفتار امیرارسلان اربابی در تظاهرات برلین

او منی مدآ دارین بیل وهمبلان مروچی ما ادآ مه برلین تها, همی هاترآ یکجاه بوتگین که می ملک و راجه سرآ ایران ظلم کنگنت.

گفتار امیرارسلان اربابی در تظاهرات برلین

او منی مدآ دارین بیل وهمبلان مروچی ما ادآ مه برلین تها, همی هاترآ یکجاه بوتگین که می ملک و راجه سرآ ایران ظلم کنگنت.

مروچی ما وتی توآرآ برزکنین و ای ظلمه نن منگآ جارجنین،جارجنین که می ملکه تهاگجرمی رآجآ بیگناه و بی میارجنگ و کوشگنت؛ می رآجآ گرگ وهوار جنگنت؛ می رآجآ مه تهارین بندی جاگهان بند کنگ و عذابش دیگنت.

گجرمی زانتکارآن ومی نیکمردانآ یک ویک کوشگو گارکنگنت، می ملکآ گو وتی ملکآن هور کنگ ومی هزاران ساله راج دپترآ وتیگ کنگنت، موپت و ناهکآ می ورنایان کوشگو و می لوگان لومبینگنت، مروچی می موچی همی جرآ جنت که چدآ ورند ما ای ظلمآ وزورآنکآ نمنین.

ما نمنین گجر می زره تیابآ وتیگ بکنت، و مارآ چه اودآ بکشیت،، مانمنین که مه می ملکه تها سیمسر جوان بکنت وسیمسره هد و هداتآ برزین دیوارببندیت و مارآ په آنیمگه رووگو وتی برات و گوهارانی چارگآ می لیت.

او منی برات و گوهارآن مروچی ایران پندل سازگنت که می بلوچستانی نامآ گار بکنت،،،گجراوتی وتی مهلوکآ بیاریت و می تیابه دپآ بنن دینیت،،او منی بیل و همبلان اگه مروچی ما کاری نکوت باندآ هن هچ کوت نکنین،پرچی که مروچی دنیایه هک لوتوک می کشآ اوشتاتگنت ومروچی آ په می مدت کنگآ وتی دستان شهارگنت،،من چه شما دست بندی کنون که ای وهدآ بی جهدوهوشکآگوزگآ می لیت مروچی مارآ گجره دیمآ همت کنگ لوتی ،،بیایی ،بیاییت هشرکنین و وتی لانکآ بندنو گجرآ چه وتی ملکآ گلینین وتی ملکآ آجو کنین،زندگ بات بلوچ و آجو بات بلوچستان.

امیرارسلان اربابی

11 مارس 2017

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا