ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ائمه جمعه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ خودسرانه ﻧﯿﺮﻭی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

تعدادی از ائمه جمعه نسبت به رفتارهای امنیتی و تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان در هفته گذشته که باعث مرگ 7 شهروند بلوچ شده بود ابراز نگرانی و انتقاد کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ در همین زمینه مولانا محمد حسین گرگیج در خطبه های نمازجمعه روز گذشته نیروی انتظامی را “بازوی جامعه” دانسته و گفت که نباید ماموران انتظامی کاری بکنند که مردم آنها را “به دید دشمن ببینند”

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﺮﮔﯿﺞ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ” ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ” ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮﺩ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺪﺭ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻣﺮﺩﻡﻋﺬﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﻪﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ افزود: ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻇﻦﺣﻤﻞ ﮔﺎﺯﻭﯾﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﺨﺺﻣﻘﺘﻮﻝ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

وی افزودند: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﻣﺮﺩﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﻭﯼﺁﻭﺭﻧﺪ، بعد از اشتغال زایی هم ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩﺑﺴﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﺮﮔﯿﺞ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺎﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮﺩ:ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.

در همین زمینه مولوی زکریا حسینی در خطبه های نماز جمعه چاه جمال ایرانشهر نسبت به تیراندازی و کشته شدن دو جوان ایرانشهری انتقاد کرده و گفت: ما خواستار امنیت هستیم و این امنیت را فقط مردم بوجود نمی آورند بلکه ملت باید در برابر ماموران نیز امنیت جانی داشته باشد.

ایشان همچنین خواستار رسیدگی به شکایت خانواده کشته شده ها و مجازات مامورانی شد که خودسرانه به شمت مردم شلیک می کنند.

 

مولانا گرگیج خواستار برگزاری نماز عید در کلان شهرها شد

 

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺪ ﻭﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ کرد: ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺷﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﺮﮔﯿﺞ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ” ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ” ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﻣﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺟﻪﮐﻨﻨﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺬﻫﺐﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ﺟﺰ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮﯼﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﺸﻮﺩ، ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽﻭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ، ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا