آنلاین لَس- دیوان

مھندس رهيم بندۆیی

آنلاین لَس- دیوان

پنچشمبهئے رۆچا، 4 ارديبهشت/ 23 اپريلا.

21:30  دزّاپئے وهدا

19:00  دلگاهی یورُپئے وهدا برجم دارگَ بیت.

*بنگپ: چمشانکے بلۆچستانئے سياسى جاورهالا: پێش چه بھمن 57ئے انکلابا؛ انکلابئے دئورانا؛ رند چه انکلابا اێرانئے اسلامی جمهوریا

*تران کنۆک: مھندس رهيم بندۆیی

چه زوم اپلیکئیشنئے راها.

چه سجّهێن بانُک و واجهان که لۆٹنت اے دیوانا بهر بزورنت دستبندی کنگَ بیت که ائولا زومئے اپلیکئیشنا اێرگێج بکننت تانکه اے دیوانا بهر زرت بکننت.

په اندرُیدا اێرگێج کنگئے کڈی:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de

(اگن پلئی استئورئے کڈیا کار نکرت گڑا چه تندجاهئے تچکێن کڈیئے راها یا چه تلگرامئے راها اێرگێج کرتَ کنێت).

*چه تندجاهئے راها تچکێن اێرگێج کنگئے کڈی:

https://fa.ostomaan.org/2020/04/Zoom-14-April-2020.zip

*دلگۆش! اگن چه تندجاهئے راها اێرگێج کنگَ لۆٹێت، گڑا باید اِنت نزّ آتکگێن پایلا پچ بکنێت.

*چه تلگراما، زوم اپلیکئیشنئے اێرگێج کنگئے کڈی:

https://t.me/ostomaan/1199

*په آیپُنئے آی اُ اِسا اێرگێج کنگئے کڈی:

https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

*گێشّێنتگێن وهد و ساهتا چه جهلێن کڈیئے راها دیوانا بهر بزورێت.

https://zoom.us/j/3020589667

*دلگۆش: جُھد اش اِنت که مردمان یکّێن وهد و دمانا چه اینستاگراما ھم دیوانا بهر بزورنت، بله جُست و پُرس اێوکا چه زوم اپلیکئیشنئے راها بوتَ کنت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا