بلوچستــان ءِ پليــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام

شهيـد پروفيســرصبــــا دشتيــــاری بلوچستــــان ءِ راجـدوستيـــــں شهزانــــت ءُ بلوچــــی زبان ءِ مــزن ندکــار ءُ کـوّاس، شهديـــں بلوچــــی ادب ءِ کلانيــں استـــــاد اول جون سال ۲۰۱۲ عيساييءَ مــــاں شـال ءَ رستريـں دژمنانــی تيرانـی آماچ بـــوت.

 

راجـی شهزانــت شهيـــدصبـــا دشتيـــاری گـوں بلوچستـــان ءِ آزاتی ءِ بـيــرک ءِ بـرزتـر کنـــگ ءَ جارپرينـت که پوره ئيـں وت مستـــری ءُ بلوچستـــان ءِ آزاتی بلــــوچ راج ءِ واهـگ ءُ هــَکّ انت. په همـے هاتـــرا هونواريــں پاکستانی واکـــداراں وتـی رستـــری کينگاں آيـــی ءِ سرا درشـــان کرتنـــت ءُ بلوچستـــان شهــدربرجـــاه (دانشگـــاه) ءِ بـے دروريــــں شهزانــت ءُ بلـوچــی زبان ءِ استــاد اِش گـــٹ تروس کــرت.

شهيـــد صبــا دشتيـــاری وتی کيمتــی ســـاه ءُ جــان په بلــوچ ءُ بلوچستــان ءَ ندر کــت ءُ گــوں وتــی زگريـــں هـوناں بلوچستــان ءِ آزاتی ءِ بيــرک ءَ سهرتــر کـــرت ءُ راج ءِ هـــزاراں شهيدانــی کاروان ءَ هـــور بـــوت. شهيـــد صبا دشتيـــاری ءِ سهريـــں هوناں بلـــوچ راج ءِ آزاتی ءُ بلوچستــان ءِ وت مستــری ءِ مستـــاگ اَنـت.

مــن ءَ اداں دو گــپ نبيسگــــی انـــت. يکی ايــش که مئـے سياســی ســـروک ءُ راجی شهــزانتــاں باز هـــژار به بــنــت. رنـــد چـــه شهيــــد بالاچ، شهيـــد گـــلام محمد، شهيــد عبدالمالک ريگــی، شهيــد شيرمحمــد، شهيــد صبا، شهيــد جليـل ريکــی، شهيـد محمـد يونـس ءُ شهيــد ثنـا بلـــوچ ءُ دگه کلانيـــں بلوچانـــی تــرور ءُ شهيـــد کنــگ ءَ دگــه هــچ شــک ءُ شهبــه اے پشــت نه کپتــک کـه دشمــن ءِ يکـے چه شوميـــں مکســداں ايـش انـت که راجــی برزیــں ســراں به گـــڈ ايــت يا که گــٹ تــروس اِش بکنـت. تهـــران ءُ اســـلام آبـاد ءِ بلـــوچ دژمنيــــں واکـــداراں پــه بلوچانـــی کشـــت ءُ کـــوش ءَ هــم شـــور انــت. پاکستــان ءُ ايرانـی واکدارانــی مـدامــی بدنيتــی ءُ بلــوچ دژمنیــں مکســداں ناکــام کنــگ دراهيــں بلوچانــی راجی ذمــه واری انــت. هاســکار مئـے راجـی زانتــکار بايد انـــت که مـدام هــژار به بــنــت.دؤمــی گـپ ايش انـــت که عربــی ءُ اروپايــی ملکانــی جاهمننديــں بلــوچ وتــی وس ءُ واک ءِ کســاس ءَ سيــد هاشمــی ريفرنـس کتابجــاه ءَ مــاں کراچــی تچکاتچـک (مستقيــم ) کمــک ءُ مــدت بکنـنت.
بـلوچستــان ءِ پليــں شهيــدان ءَ هــزاراں ســــلام
پروشــــت ءُ پـــروش باتنــــت ايران ءُ پاکستــانآزات ءُ آباد بــات گنجيـــــــں بلوچستــــــــــــــان
محمــد کـريـم بلــوچ

اول جــون ۲۰۱۴

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا