حمایت وهمبستگی حزب مردم بلوچستان با ملت کرد و خانواده داغدیده فریناز خسروانی

حزب مردم بلوچستان با اعلام همبستگی با خانواده فریناز خسروانی و ملت بزرگ کرد، فساد اخلاقی رژیم رو به زوال ایران را که در عملکرد جنایتکارانه مزدوران آن متبلور است محکوم می کند.

 

حمایت وهمبستگی حزب مردم بلوچستان با ملت کرد و خانواده داغدیده فریناز خسروانی

 

فریناز خسروانی زن جوان کرد برای دفاع از شرافت و حیثیت انسانی خود مجبور گردید درمقابل سیاست زن ستیزی جمهوری اسلامی و مجریان این سیاست به زندگی شیرین خود پایان دهد. سیاست تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ایران بخشی ازهویت این رژیم در کشور و به خصوص در میان مردم ملت های تحت ستم و به شکل مضاعف در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان است.

در ادوار گذشته شاهان و امپراتورهای ایرانی همواره برای غارت و چپاول همسایه های خود را مورد هجوم قرار داده و سرزمین آنها را اشغال نموده اند. رژیم جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و هژمونیک خود به مناطقی همچون بلوچستان و کردستان را به تاریخ این تجاوزات ربط میدهد و سیاست های سرکوبگرانه و حاکمیت خود را توجیه می کند. این هژمون طلبی مطلق و دید امنیتی عامل کشتار، فقر، بیکاری گسترده در میان مردم این مناطق شده است. تحقیرو تبعیض در انواع خود که عامل رنج مردم این مناطق است علناً اعمال می شود.
اقدام هتک حرمت به شرافت و حثیت انسانی فریناز خسروانی بر پایه سیاست های سازمانیافته رژیم حاکم و کارگزاران سا زمانهای امنیتی و اطلاعاتی آن است.

مردم کردستان و بلوچستان ازوجود ستم ملی در ایران در رنجند.
مردم بلوچستان در گذشته به طرق مختلف همبستگی خود را با ملت کرد اعلام نموده و بدینوسیله با اعلام همدردی ،همبستگی خود را به خانواده و بازماندگان فریناز خسروانی اعلام می داریم.

 

حزب مردم بلوچستان با اعلام همبستگی با خانواده فریناز خسروانی و ملت بزرگ کرد، فساد اخلاقی رژیم رو به زوال ایران را که در عملکرد جنایتکارانه مزدوران آن متبلور است محکوم می کند.

حزب مردم بلوچستان
مه 2015

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا