“روحانیت” و نگاه سطحی آن به “سکولاریسم” / حمزه نبایخ

رس روحانیون از دست دادن آن توان و قدرتیست که با نابرابری و تحميق مردم برای خود دست و پا کرده اند، چون با برقراری جامعه ای دموکرات و سکولار، هر ملیتی و هر جمعی از مردمان با هر دین و مذهبی میتوانند احساس آزادی وبرابری در کل جامعه داشته باشند۔ پيروان همه اديان، ازیک مسلمان یا یک مسیحی يا يک يهودی گرفته تا يک زردشتی و هندو و سيک و بوديست یعنی هر کسی با هردین و مذهبی میتواند ضمن انجام عبادات و مراسم مذهبی خويش، یک فرد سکولار باشد۔
آخوندهای حرفه ای به غیر از شیادی و فریب دادن مردمان جهت چاپيدن اموال مردم با بهانه های گوناگون چیز دیگری بلد نیستند۔ این جماعت با افکار کهنه و پوسیده ، هرسال مردگان هزاران سال پیش را از قبر بیرون کشیده و برای در آوردن اشک مردم دوباره ایشان را روانه گورستان میکنند. این قشر بی هنر و بی دانش، جلوی هرگونه پیشرفت و ترقی ایستاده و مانع رسیدن به جوامع سکولار، پيشرفته و مدرن هستند زيرا که نانشان را از راه درجهل، خرافات و عقب مانده نگه داشتن مردم، از جيب آنان در می آورند.

آیا به راستی اینچنین نیست؟ یک آخوند چه حرفه ای بلد است و از چه راهی نان میخورد ؟ آیا بدون حضور و دخالت آنان کار یک ملت و مملکت خوابیده و چرخه اقتصادی از بین میرود؟.

اين قشر اجتماعی با استفاده از سرمایه های ملی و دستبرد زدن و چاپیدن مردمان و خالی کردن جیب مردم، برای مردمان جهل و نادانی به ار مغان می آورند و ویران کردن پایه های اخلاقی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ازجمله خدمات برجسته آنان به جامعه ای است که درآن به دین فروشی مشغولند. اختلاس های چندين و چند ميليارد دلاری چند سال اخير آخوندها و نظام حکومتی دينی شان در ايران، طبل رسوايی مفت خوری و چاپيدن سرمايه های ملی يک جامعه توسط اين دين فروشان، به آسمانها رسيده است و جامعه ايران را به فقر و تباهی کشانده اند۔

دلایل پیشرفت جوامع اروپایی وهمینطور کشوری چون آمریکا در نهادینه شدن سکولاریسم بوده و با جدا کردن سیاستهای دولت از دین (جدایی کلیساو دولت) است که توانسته اند پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشند۔ متاسفانه جوامع اسلامی از طرف روحانيون با تعریف نادرستی که از سکولاریسم برای مردم کرده اند، توانسته اند با عقب نگه داشتن جامعه و چاپیدن مردمان و خالی کردن جیب آنان، به اهداف ناروای خود برسند.

ترس روحانیون از دست دادن آن توان و قدرتیست که با نابرابری و تحميق مردم برای خود دست و پا کرده اند، چون با برقراری جامعه ای دموکرات و سکولار، هر ملیتی و هر جمعی از مردمان با هر دین و مذهبی میتوانند احساس آزادی وبرابری در کل جامعه داشته باشند۔ پيروان همه اديان، ازیک مسلمان یا یک مسیحی يا يک يهودی گرفته تا يک زردشتی و هندو و سيک و بوديست یعنی هر کسی با هردین و مذهبی میتواند ضمن انجام عبادات و مراسم مذهبی خويش، یک فرد سکولار باشد۔ تعریف از سکولار بودن و سکولاریسم بدین معنی نیست که پس از سکولاریزاسیون نهادهای دینی دیگر قادر نخواهند بود درمورد مسائل عمومی دينی خود حرفی بزنند و يا به تبليغ و ترويج عقايد خود نپردازند (البته با رعايت قوانين جاری جامعه) ۔ سکولاريسم بلکه بدین معناست که دولت تا حد امکان در مقابل عقاید و ادیان بی طرف بماند و دخالتی در امور دينی آنان ننمايد، مگر آنکه مرتکب نقض برابر حقوقی و آزادی های ديگران مرتکب خلاف قانون گردند۔ منظور اینست که دولت نه مانع تبليغات دينی آنها باشد و نه مجری عقیده و خواسته هایشان، حتی اگر پيروان يک دین در آن جامعه در اکثریت باشد.

در این میان میتوان به مواضع احزاب اپوزيسیون دموکرات نظام جمهوری اسلامی ایران اميدوار بود که سکولاريسم را يکی از پايه های اساسی قوانين آينده برای نظام حکومتی که به عنوان جايگزين رژيم جمهوری اسلامی در نظر دارند، پذيرفته اند۔ جوامع پیشرفته جهان امروز در مسيرتکامل اجتماعی خود و با استفاده از تجربه های زمينی بشر خاکی به ممنوعيت و حذف دين و دينداران در جامعه نپرداخته اند، بلکه برای داشتن جامعه ای که همه مردمان متنوع و رنگارنگ آن، دارای حقوق و آزادی های مدنی برابر باشند، دخالت باور های دينی را در دولت و بالعکس، دخالت دولت در امور دينی مردم را ممنوع ساخته اند۔

اپوزيسيون سکولار و دموکرات ايران هم، با نگاه به همچنين جوامعی به اين باور رسيده اند که دولتی ميتواند مشروعيت نمايندگی همه مردمان يک جامعه رنگارنگ را داشته باشد، که در آن دينداران همه اديان بتوانند با حق مساوی در بالاترين مصادر امور دولتی باشند، اما پيش برنده و مجری قوانينی باشند که به تصويب مجلس نمايندگان مردم در حکومتی سکولار و دموکراتيک رسيده اند۔

و در آخر مايلم خاطرنشان کنم که حزب مردم بلوچستان یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی است که خواهان براندازی این حکومت و روی کار آمدن حکومتی سکولار، دموکرات، و فدرال در ايران هست، و به باور نگارنده این تنها راه رسیدن به حقوق همه اقشار جامعه بخصوص ملیتهای تحت ستم ایران در يک جامعه سالم و مترقی می باشد و برنامه سياسی اين حزب شايستگی حمايت نيروهای پيشرو ملت بلوچ را دارد۔

حمزه نبایخ

21.نوامبر 2016

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا