سمینار “ستم ملی بر اقلیتهای ملی در ایران”

روز شنبه 4 اکتوبر 2014 سمیناری تحت نام ” ستم بر اقلیتهای ملی در ایران” از طرف انترنشنالت فوروم و به میزبانی معاون مجلس نروژ ؛ نماینده مجلس و عضو رهبری حزب کار نروژ خانم ماریت نیباک در اُسلو برگزار گردید.

در این سمینار خانم ماریت نیباک و آقایان ناصر بلیده ای سخنگوی حزت مردم بلوچستان و لقمان احمدی نماینده ومسئول امور روابط خارجی حزب دمکرات کردستان ایران سخنرانی کردند.

‎سمینار “ستم ملی بر اقلیتهای ملی در ایران” روز شنبه 4 اکتوبر 2014 سمیناری تحت نام ” ستم بر اقلیتهای ملی در ایران” از طرف انترنشنالت فوروم و به میزبانی معاون مجلس نروژ ؛ نماینده مجلس و عضو رهبری حزب کار نروژ خانم ماریت نیباک در اُسلو برگزار گردید. در این سمینار خانم ماریت نیباک و آقایان ناصر بلیده ای سخنگوی حزت مردم بلوچستان و لقمان احمدی نماینده ومسئول امور روابط خارجی حزب دمکرات کردستان ایران سخنرانی کردند. سمینار در ساعت 11:30 با خوش آمد گویی خانم ماری ویست مسئول روابط خارجی حزب کار نروژ رسما کار خود را آغاز کرد. خانم نیباک بعنوان میزبان ضمن تشکر و سپاسگزاری از حاضران بر روی مواضع دمکراسی خواهی و انساندوستی حزب کار نروژ تأکید کردند. وی همچنین در ادامه سخنان خود تأکید کردند که حزب کار نروژ در تمام ملاقاتهای مستقیم خود با سران رژیم ایران و یا از طریق کانالهای مختلف جهانی بر روی آزادی و دمکراسی و رعایت حقوق مردم ایران تأکید کرده است. وی همچنین در ادامه سخنرانی خود اضافه کردند که ایشان شخصا در بسیاری از اعتراضات ایرانیان در نروژ برای آزادی و دمکراسی در ایران شرکت داشته اند. سخنران دوم آقای لقمان احمدی از حزب دمکرات کردستان ایران بود. وی در سخنان خود با اشاره به موضوع دولت اسلامی (داعش) یادآوری کردند که ملیتهای ساکن در ایران از بدو روی کار آمدن رژیم اسلامی ایران با سرکوب و بی رحمی های داعشیان رژیم ایران رو برو بوده اند ولی کمتر کسی بدان توجه کرده است. وی همچنین تأکید کردند که منشأ و منبع بنیاد گرایی؛ افراط گری و غرب ستیزی در منطقه و جهان رژیم اسلامی ایران است. وی همچنین ضمن اشاره به جنگ شیعه و سنی در منطقه به نیروی سومی تأکید کردند که برای آزادی و دمکراسی و حقوق تمام اقشار مردم مبارزه می کنند و آن نیروی سوم نیروهای سکولار- دمکرات در منطقه هستند. سخنران سوم آقای ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان بودند. آقای بلیده ای ضمن تشریح وضیعت بلوچستان و نقش رژیم اسلامی ایران در بوجود آوردن این شرایط ؛ نسبت به بدتر شدن شرایط در بلوچستان و جنگ مدهبی در آنجا هشدار دادند. وی همچنین با اشاره به آمار اعدامها در ایران یادآوری کردند که بیشترین اعدامیان نسبت به درصد جمعیت از مردم بلوچ هستند. همچنین سخنگوی حزب مردم بلوچستان با اشاره به ملاقاتهای خود با نمایندگان پارلمان اروپا و امریکا خواستار توجه بیشتر و اقدام عملی در جهت رفع درد و رنج مردم ایران و خصوصا اقلیتهای تحت ستم در ایران شدند. در پایان خانم ماریت نیباک ضمن تشکر مجدد از حاضرین و سخنرانان ابراز امیدواری کردند که این روابط و دیالوگ بین حزب کارگر نروژ و اینترنشنالت فوروم از یک طرف و از طرف دیگر بین حزب مردم بلوچستان و حزب دمکرات کردستان ایران ادامه داشته باشد.‎

سمینار در ساعت 11:30 با خوش آمد گویی خانم ماری ویست مسئول روابط خارجی حزب کار نروژ رسما کار خود را آغاز کرد. خانم نیباک بعنوان میزبان ضمن تشکر و سپاسگزاری از حاضران بر روی مواضع دمکراسی خواهی و انساندوستی حزب کار نروژ تأکید کردند. وی همچنین در ادامه سخنان خود تأکید کردند که حزب کار نروژ در تمام ملاقاتهای مستقیم خود با سران رژیم ایران و یا از طریق کانالهای مختلف جهانی بر روی آزادی و دمکراسی و رعایت حقوق مردم ایران تأکید کرده است. وی همچنین در ادامه سخنرانی خود اضافه کردند که ایشان شخصا در بسیاری از اعتراضات ایرانیان در نروژ برای آزادی و دمکراسی در ایران شرکت داشته اند.

سخنران دوم آقای لقمان احمدی از حزب دمکرات کردستان ایران بود. وی در سخنان خود با اشاره به موضوع دولت اسلامی (داعش) یادآوری کردند که ملیتهای ساکن در ایران از بدو روی کار آمدن رژیم اسلامی ایران با سرکوب و بی رحمی های داعشیان رژیم ایران رو برو بوده اند ولی کمتر کسی بدان توجه کرده است. وی همچنین تأکید کردند که منشأ و منبع بنیاد گرایی؛ افراط گری و غرب ستیزی در منطقه و جهان رژیم اسلامی ایران است. وی همچنین ضمن اشاره به جنگ شیعه و سنی در منطقه به نیروی سومی تأکید کردند که برای آزادی و دمکراسی و حقوق تمام اقشار مردم مبارزه می کنند و آن نیروی سوم نیروهای سکولار- دمکرات در منطقه هستند.

سخنران سوم آقای ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان بودند. آقای بلیده ای ضمن تشریح وضیعت بلوچستان و نقش رژیم اسلامی ایران در بوجود آوردن این شرایط ؛ نسبت به بدتر شدن شرایط در بلوچستان و جنگ مدهبی در آنجا هشدار دادند. وی همچنین با اشاره به آمار اعدامها در ایران یادآوری کردند که بیشترین اعدامیان نسبت به درصد جمعیت از مردم بلوچ هستند. همچنین سخنگوی حزب مردم بلوچستان با اشاره به ملاقاتهای خود با نمایندگان پارلمان اروپا و امریکا خواستار توجه بیشتر و اقدام عملی در جهت رفع درد و رنج مردم ایران و خصوصا اقلیتهای تحت ستم در ایران شدند.

در پایان خانم ماریت نیباک ضمن تشکر مجدد از حاضرین و سخنرانان ابراز امیدواری کردند که این روابط و دیالوگ بین حزب کارگر نروژ و اینترنشنالت فوروم از یک طرف و از طرف دیگر بین حزب مردم بلوچستان و حزب دمکرات کردستان ایران ادامه داشته باشد.

تهیه گزارش: حزب مردم بلوچستان- واحد نروژ.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا