سو قصد افراد لباس شخصی به یکی از طلاب حوزه علمیه گشت سراوان

یکی از طلاب دوره عالی مدرسه علوم دینی گشت سراوان از یک سو قصد تعدادی از لباس شخصی ها جان سالم به در برد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ سعید احمد ریگی طلبه “دوره حدیث” -آخرین سال تحصیلی علوم دینی بلوچستان- شب چهارشنبه 27 اسفند پس از بازگشت از مدرسه به سمت منزل در مقابل درب خانه خود مورد سو قصد افراد مسلح لباس شخصی ناشناس قرار گرفت.

یک منبع مطلع از نزدیکان وی در این باره گفت: “بعد از اتمام درس بخاری تقریبا ساعت 8:30 قصد رفتن بہ خانہ اش می کند اما ھمینکہ از جادہ اصلی بہ کوچہ خانہ اش می پیچد متوجہ می شود یک پژو کہ درخیابان بود روشن کرد و دنبالش آمد ھمین کہ سعید کنار خانہ اش می رسد فورا ماشین ترمز زدہ و چھار نفر لباس شخصی ھمزمان پیادہ می شوند وبزور وی را گرفتہ ومی گویند سوار شو”

وی افزود: “سعید از خود مقاومت نشان می دھد وسوار نمی شود وبا صدای اللہ اکبر برخی از ھمسایگان را متوجہ می کند آخر سر این افراد از شک برقی استفادہ می کنند اما سعید سالم در می رود تا آن موقع مردم می رسند. در این موقع سعید را رھا می کنند وچھار تیر بطرفش شلیک می کنند أما وی سالم در می رود ”

بنابر گفته شاهدان عینی ماشین پژو نقرہ ای بدون پلاک بودہ و از یک ساعت قبل در آن محل منتظر بودہ است.

گفتنی است سعید احمد ریگی “سرود خوان” است و قبلا سروده های “تواشیح” در مورد سوریه در جلسات عمومی خوانده است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا