شهرها و مساحت های منفک شده از بلوچستان

در نزدیک به یک قرن فعلی _ و یا بعبارتی در نیم قرن گذشته در زمان رضا شاه پس از اشغال خاک بلوچستان بتوسط ارتش گجر و پس از ان شهرها و مساحت بزرگی از خاک بلوچستان تجزیه و به استانهای همجوار الحاق شده است

 

شهرها و مساحت های منفک شده از بلوچستان طی هشت دهه اخیر و قبل از آن

در نزدیک به یک قرن فعلی _ و یا بعبارتی در نیم قرن گذشته در زمان رضا شاه پس از اشغال خاک بلوچستان بتوسط ارتش گجر و پس از ان شهرها و مساحت بزرگی از خاک بلوچستان تجزیه و به استانهای همجوار الحاق شده است.

بخشی دیگر از مساحت بلوچستان قبل از قاجار بتوسط حکومتگران پارس از بلوچستان را به زور اشغال وضمیمه حاکمیت خود کرده اند منجمله جیرفت،بم، وقائنات در خراسان که در طول مرز افغانستان هم مرز با خراسان می باشد وهنوز در دو طرف مرز بلوچها حضور دارند.

جیندرُپت یا جیرفت ، بم،شهداد از شهرهای تاریخ تمدنی بلوچستان هستند که بعلت موقعیت سوق الجیشی و آماده ای که داشتند همیشه مورد تاخت و تاز همسایگان قرار داشتند و بدین سان در دراز مدت و بعلت عدم حمایت کافی بر اثر درگریهای داخلی حکومتهای محلی بلوچستان نتوانستند در معرض از دست دادن این شهرها کار چندانی پیش ببرند و نهایتا به اشغال پارس درآمده اند.

توضیح(بیشتر از کلمه پارس بدین خاطر استفاده میشود،زیرا خود نام ایران نامی تاریخی نیست و نام ایران بر کشور پارس مولودی متولد 1313 ه ش می باشد. سعید نفیسی به عنوان نخستین شخص شناخته می شود که پیشنهاد تغییر نام”پرس”یا”پرشیا”به”ایران”را مطرح کرد. او مقاله ای به نام”از این پس همه باید کشور ما را به نام ایران بشناسند”را به تاریخ روز دهم دی سال 1313 شمسی نوشته و آن را در روزنامه اطلاعات چاپ کرده است .

پارس به معنی مناطق پارس نشین می باشد،اگر بپذیریم که ایران کشوری کثیر المله می باشد پس همانگونه که بلوچستان،کردستان،آذربایجان ،عربستان یا احواز فعلی،ترکمنستان و غیره دارای جغرافیای بومی و هویتی خاص خود بعنوان کرد ،بلوچ ترک ، عرب و آذری است، بدین سان پارس نیز به مناطق پارس نشین اطلاق می شود و اگر پارس را حذف کنیم دقیقا هویت این ملت نادیده پنداشته شده و به مرور زمان از بین خواهد رفت.)

اما بخشی دیگر از مساحت بلوچستان پس از اشغال کامل بلوچستان بتوسط رضاشاه قصاب،در سال 1307 ه ش و پس از آن در بین سالهای 1316 ، 1326،.1337 ه ش تجزیه مساحت ارضی بلوچستان به زور سر نیزه و بدون رضایت ملت بلوچ صورت گرفت. مساحت هایی که امروز در معرض نابودی هویت ملی ،زبانی و مذهبی قرار گرفته و کاملا بصورت شهرهای غیربومی در آمده و اندک بومی که دراین مناطق باقی مانده اند تحت تبعیض،سرکوب و فقر و بیکاری قرار دارند و از سویی بار هجمه فشار نابودی هویت زبانی ودینی منجر به تغییر دین و زبان بسیاری از مردمان بلوچ گشته است.

با گذشت بیش از 88 سال از زمان اشغال خاک بلوچستان و با گذشت بیش از 70 سال از آخرین دور تقسیمات خائنانه ارضی که منجر به نابودی هویت ملی،زبانی،فرهنگی و مذهبی مردم بلوچ در این مناطق جدا شده از سوی حکومتهای پهلوی و خمینی صورت گرفته است،ملت بلوچ دیگر در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد و مصرانه مبارزه اش تا زمان الحاق دوباره این سرزمینها به سرزمین مادری ادامه خواهد داشت.

این مطلب مهم نیست که ملت ما در جغرافیای ایران زندگی می کند،مهم ترین اصل بر این است که شناسه های ملی وزبانی و سرزمینی ما بتوسط حاکمان ایرانی(حکومت های مرکزی) نادیده و نابود شده است و این امر به نابودی کلی و مرگ ملت بلوچ در این جغرافیا محسوب می شود .برای شناسایی مرزهای ملی ،زبانی بناچار مبارزه اتحاد یکپارچه ملی و جغرافیایی جهت حفظ و صیانت و نجات آن از دستبرد و خیانت ملت حاکم بر سرنوشت ما،امری ضروری و لازمی است.ملتی که در معرض جنوساید فیزیکی و سفید (ملی و فرهنگی_جغرافیایی) قرار گرفته است و حاکمیت استبداد بر پایه طرح همگام سازی و یکسان سازی زبانی و فرهنگی، و با تزریق به عمد تبعیض و فقر، می کوشد و بنای نابودی ملت، زبان،فرهنگ،تاریخ و مذهب ما را دارد دیگر نمی تواند در قبال بار این نسل کشی همه جانبه سکوت کند.

مناطق بلوچ نشین چه در استان بلوچستان و چه در مناطق تجزیه شده ،امروز از توسعه نیافته ترین و محروم ترین و فراموش شده ترین مناطق در جغرافیای ایران محسوب می شوند و ملت بلوچ در این مناطق بومی کاملا در معرض سرکوب و فشار شدید قرار دارند و از اداره امور سرزمینی خود محروم و بافت جمعیتی این مناطق به نفع غیربومیان تغییر و بار هجمه شیعه گری در جهت تغییر مذهب مردمان بلوچ نیز مزید بر ستم شده است.

بنابراین پروسه همگام سازی زبانی و فرهنگی رژیم های پهلوی و خمینی منجر به نابودی هویت زبانی و ملی ،همراه با سرکوب شدید به عمد ،دست به یک نسل کشی سیستاتیک و فقر و تبعیض تحمیلی را بر شش میلیون بلوچ در جغرافیایی ایران وارد کرده و موجبات نارضایتی،مخالفت و نفرت را در بر داشته است ،ملت بلوچ حق دارد چون سایر ملل و زبانها به حق تعیین سرنوشت برسد و بیش از این مانع از نابودی گردد. جنایت حکومت های مرکزی موجب مهاجرت،سرکوب،نابودی هویت فرهنگی،زبانی ودینی وتغییر نامهای بومی جغرافیایی سرزمینی،و گرفتار باتلاق فقر،بیکاری،توسعه نیافتگی شهرها و …می باشند که به هزار بدتر از خود بلوچستان محروم تر اند.

درمجموع مساحت هایی که از بلوچستان جدا شده اند مساحتی بیش از 342000 کیلومتر مربع می باشند.

مساحتی که از آخرین نقطه مرزی خراسان در بخش قائنات شروع و تا شهر جیند رپت (جیرفت) و بخشی از بندرعباس را در بر می گیرد. و اما مساحت شهرها و بخشهایی که در طی آخرین تقسیمات خائنانه در زمان رضا شاه جدا شدند بر می گردد به شهرهایی که بخشی از نام این شهرها را در زیر ما عنوان نموده و بخشی دیگر از نام شهرها و مناطق همچنان باقی مانده است.

________________

جاسک( جاشک ،مکران،و نام قدیمی ان بنگلان ) با مساحتی بیش از 43000 کیلومتر مربع

نام این بندر که امروز جاسک نامیده می‌شود، در دوران گذشته به صورت‌های جاشک، چاشک، جک، رأس‌الجاسک و چاسک نیز ثبت شده است ___________________

مین آپ یا میناب با مساحت 38000 کیلومتر مربع

میناب که در بلوچی مین آپ_مین آپ نام قدیمی این شهر است به دلیل نزدیکی با دریا و وجود رودهایی در پیرامون آن، که تمامی ابهای منطقه به این منطقه سرازیز می گردند و به بلوچی به ان مین می گویند. «مین آپ یا میان آپ » با مساحت بیش از 38000

_________________

بشکرد یا بشاگرد با بیش از 12000کیلومتر مربع

بشاگرد یا بشکرد پیشتر بخشی از شهرستان جاسک بود که در اولین دور تقسیمات در سال 1337 از بلوچستان جدا شد؛ در سال 1385 این منطقه از جاسک جدا و به شهرستان ارتقاء یافت. با مساحت بیش از 12000

________________

رودان با مساحتی بیش از 3044/5کیلومتر مربع

رودان_ رودان در قدیم به نام «رودکان» معروف بوده و وجه تسمیه آن، وجود رودخانه‌های متعدد و پرآب است. رودان از شرق به کهنوج و منوجان، از جنوب شرقی و جنوب به میناب و از غرب به بندرعباس فعلی محدود می‌شود_با مساحت بیش از3044/5

_________________

ریگان با سماحت بیش از 11000کیلومتر مربع شهرستان ریگان در کرمان _مرکز این شهرستان شهر محمدآباد می‌باشد و در فاصله ۳۰۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

____________________

سیریک با مساحتی بیش از 3351کیلومتر مربع

سیریک_شهرستان . شهرستان سیریک در سال 1386 از شهرستان میناب تفکیک شده و به عنوان شهرستانی جدید به تقسیمات کشوری اضافه شده است. مساحت این شهرستان 3351 کیلومتر مربع می‌باشد. مرکز این شهرستان، شهر سیریک است.این شهرستان از شمال به شهرستان میناب و از جنوب به شهرستان جاسک و از شرق به شهرستان بشاگرد و از غرب به دریای مکران محدود می‌شود.

______________________

قلعه گنچ با مساحتی بیش از 14200کیلومتر مربع

قلعه گنج _با نام های بومی کلات گنج، کَهن و قدمتی بیش از پنج هزار سال دارد.جزء رودبار و در سال 1384 در دومین دور تقسیمات داخلی مساحتهای جدا شده مانند دیگر شهرها جداو به شهرستان ارتقا یافت. با مساحتی بیش از 14200

____________________

فهرج با مساحتی بیش از 17000کیلومتر مربع فهرج فعلی با نام های بومی پهره ،فهره، پوره.فهرج در طول تاریخ به اسامی مختلفی معروف بوده (بوره، پوره، پره، پهره، فهره، پهرگ) به طوری که ابتدا پرّه یا پهره خوانده می‌شد و بر طبق گفته مطلعین بومی پره یعنی کناره و محل پرت و چون شهر فهرج فعلی در کنار سرزمین کرمان واقع شده بود و نسبت به مرکز سرزمین بلوچستان محل پرتی بوده و به همین دلیل به پرّه معروف می‌گردد.

بعد از ورود اعراب به ایران به دلیل عدم وجود حرف پ و گ در زبان عربی به تدریج به فهرج تبدیل شده است.

______________________

منوجان با مساحتی بیش از 10000 کیلومتر مربع

شهرستان منوجان در دور اولین دور تقسیمات رضاشاهی به کرمان الحاض شد. مرکز این شهرستان در حال حاضر شهر منوجان است.

ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان م‍ن‍وج‍‍ان در ف‍‍اص‍ل‍ه ۴۰۰ کی‍ل‍وم‍ت‍ری ج‍ن‍وب غربی کرمان و ۱۵۵ کیلومتری جیرفت ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه و در دشتی گرم و مرطوب و نسبتاً وسیع واقع شده است. این شهرستان با وسعتی بالغ بر ۷۰۰۰ کیلومتر مربع از جنوب و غرب با شهرستان رودان در استان هرمزگان، از شمال با شهرستان کهنوج و شرق با شهرستان قلعه‌گنج همسایه می‌باشد.

_________________

نرماشیر با مساحتی بیش از 18000 کیلومتر مربع شهرستان نرماشیر از شمال به کرمان، از شرق به شهرستان فهرج(پهرگ) از جنوب به شهرستان‌های پهرگ و بم و از غرب به شهرستان بم منتهی می‌شود .

_______________________

کهنوج با مساحتی بیش از 53000کیلومتر مربع

کهنوج در دور اولین تقسیمات رضاشاهی یعنی از 1313 ه ش قبل از مرحله دوم اولین دور تقسیمات کشوری از بلوچستان جدا و به کرمان الحاق شد .

این شهرستان از شمال به شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، از شرق به شهرستان رودبار جنوب و از جنوب به شهرستان منوجان و از جنوب شرقی به شهرستان قلعه گنج و از غرب به شهرستان فاریاب و از جنوب غربی به شهرستان رودان در استان هرمزگان محدود است شهرستان کهنوج از سال 1382 به بعد به پنج شهرستان تقسیم شده است. شهرستان‌های قلعه‌گنج، رودبار جنوب، فاریاب و منوجان شهرستان‌هایی هستند که قبلاً بخشی از شهرستان کهنوج بودند و به تدریج از شهرستان کهنوج جدا شده و به شهرستان‌های مستقلی درآمدند

____________________________

نهبندان با مساحتی بیش از 31000 کیلومتر مربع

نهبندان_با نامهای بومی نه،نیه ،نه بندان در دور اولین تقسمات رضاشاهی با مساحت بیش لز 27000 کیلومتر مربع از بلوچستان جدا و به خراسان الحاق شد. مرکز آن شهر نهبندان است. شورگز با مساحت بیش از 4000 کیلومتر مربع در دهه 1380 در سال 1387 از بلوچستان جدا و به قسمت جدا شده قبلی نهبندان الحاق شد. در سال1387 منطقه شورگز با وسعت 4000 کیلومترمربع از بلوچستان منفک و به استان کرمان ملحق گردید

_______________________

شهرهای ذیل قبل از دور اولین تقسیمات رضاشاهی تجزیه شده اند.

جیهندرپت یا جیرفت با مساحت بیش از 42000 ____شهداد با مساحت بیش از 29000_____بم با مساحتی بیش از 17755__و قائنات در خراسان. _______________________

عزیزان پژوهشگر بلوچ می توانند نام اسامی شهرها ،روستاها وبخشهای بلوچ نشین را با ذکر موقعیت و مساحت برای ما ارسال نمایند.

این مطالب بصورت مطالب پژوهشی و قابل ویرایش می باشند.امید است فرزندان بلوچ در این راستا تلاش مستمر و بی وقفه ای را شروع و ما را در این مسیر یاری نمایند.

تمام تلاش ما در راستای شناسایی جغرافیای سرزمینی،تاریخ،هویت و زبان و فرهنگ ملی مان می باشد که بیش از هشتاد سال است زیر چکمه حکومتگران ظالم رو به افول و نابودی قرار گرفته اند.و تنها با اتحاد و جمع شدن بر روی یک سکوی قدرتمند مناطق جدا شده را می توان برگرداند ،و این اتحاد ملی تشکیل بلوچستان خودمختاری را فراهم می نماید . اینکه تواریخ جعلی یا هوچی گران پارس چه منابع و ماخذهایی در این دوره ها نگاشته و ترسیم نموده اند و چگونه تاریخ جعلی را با حمایت اتاق فکر استعماری خویش منتشر نموده و یا مخالف با هویت جغرافیایی سرزمین ما می باشند،هیچ تاثیری بر روند مبارزات ما ندارد.زیرا استعمار به راحتی تسلیم نخواهد شد.مبارزه ما گام به گام تا شناسایی و بازپس گیری محدوده های جغرافیایی آن ادامه خواهد داشت.

عدالت نیوز:محمود بلوچ 1_10_2016

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا