فریب مردم بلوچ توسط رژیم در سیاست استخدام سپاه و بسیج

استخدامی که به جای اینکه بصورت رسمی باشد ،بصورت قراردادی است و از این طریق کارگرانی روزمزد را برای نابودی سرزمین،سرنوشت و دین ملت بلوچ استخدام نموده است.و هر پنج روز مانده به سه ماه باید تمدید قرارداد استخدام را بسیجیان بومی امضاء نمایند.
استخدامی که برای سرکوب ملت بلوچ و پیشبرد سیاستها و برنامهای مخرب رژیم در بلوچستان بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت می باشد. با به بن بست رسیدن و عدم حمایت و حفظ امنیت نیروهای نظامی رژیم دست به حربه ای برای نابودی ملت بلوچ بدست خود مردم بلوچ زد.

با شدت گرفتن مقاومت مسلحانه و مدنی در بلوچستان بر علیه نیروهای نظامی و غیربومی که نبض اداری و امنیتی و تجاری بلوچستان را در دست گرفته بودند، رژیم دست به سیاست مکارانه ای زد و برای نابودی نیروهای مقاومت که برای عدالت و برابری مبارزه می کنند و خواهان بلوچستانی بر پایه اداره بوم به بوم و رهایی بلوچستان از چنگال فقر و تبعیض و بیکاری بودند،عده ای از جوانان بیکار را به همراهی عده ای فریب خورده به استخدام روز مزد در آورد تا سپری برای حفظ جان نیروهایش کند و بدین سان مقاومت ملت بلوچ را توسط خود ملت سرکوب و از بین ببرد .

و پس از پایان این مرحله نیروهای روز مرد که کارشان را به نحو احسن انجام دادند ،نیز اخراج خواهند گشت. چرا که تهدید جدی دیگری وجود ندارد و به راحتی به سیاست و برنامه های مخربش بر علیه بلوچ و بلوچستان ادامه می دهد.

بسیج بومی به معنای خدمت به مردم بلوچ و یا در راستای برنامه ای برای ریشه کن کردن بیکاری و اعتماد به ملت بلوچ نیست!
باید این موضوع را مد نظر داشت که چرا به یک باره فیل حکومت که رام نشدنی بود در بلوچستان و وحشیانه ترین حالت از جنایت را داشت بر علیه دین،سرزمین و هویت ملت بلوچ به یک باره تغییر اخلاق و رفتار داد .
آیا حکومت به اشتباهات و جنایت و سیاست و برنامه های اشتباه و زیان بار و نابخشودنی اش که بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت روا می داشت پی برد و در صدد جبران و به فکر بومی کردن اداره منطقه ای بلوچستان افتاد؟
این مورد اصلا نمی تواند صادق باشد.
پس به گزینه دوم فکر می کنیم که : یا در مردابی گرفتار شد که تنها با دسیسه و فریب مردم بلوچ می توانست از این مرداب خود را بیرون کشد؟
و آیا این سیاست استخدام مردم فقیر و محروم و مورد تبعیض شده که از سقف دنیا جزء زندگی در سقف تحت ستم بودن، سرکوب و بیکاری شدید رنج می بردند سیاستی نافع برای مردمان بلوچ می باشد و یا مضر؟
بطور خلاصه چنین باید گفت. که استخدام در سپاه و بسیج بومیان بلوچ نه سیاستی از راه جلب اعتماد و دلجویی از این مردمان می باشد بلکه حکومت در بحث امنیت نیروهای نظامی و اداری اش که غیربومیان می باشند شکست خورد در قبال جبهه مقاومت فرزندان بلوچ.
لذا شکست های پی در پی و ناتوانی از تامین امنیت نیروهایش حکومت را مجبور به ان کرد تا مقاومت نظامی و مدنی مردم بلوچ را از این طریق بوسیله عده ای بنام بسیج بومی از بین ببرد و تامین امنیتی برای نیروهایش ایجاد نماید.
پذیرفته ایم که بیش از پنج هزار تن از بیکاران بلوچ را در بسیج بومی استخدام نموده است؟اما وقتی به کلمه استخدام می رسیم به ناگاه می بینیم که این عده همانگونه که قبلا گفتیم بصورت روزمزد بکارگماشته شده اند.بماند که حقوقی ماهانه دانه درشت به آنها می دهد ؟
اما چرا این نیروها هرگز بصورت رسمی استخدام نشده و نمی شوند و مجبورا هر سه ماه یکبار در روز هشتادو پنجم تمدید می کنند برگه خدمت خویش را و براساس قانون کار و مصوب دولت کسانی که به صورت رسمی استخدام نمی شوند هر پنج روز مانده به سه ماه باید برگ خدمت خویش را امضا نمایند؟
حال اگر به موضوع به نگاهی فراتر از این استخدام کارگران روزمزد نگاهی به سیاست حکومت داشته باشیم درمی یابیم که این نیروها بعنوان نیروهای سپر برای نیروهای دولتی استخدام شده تا مقاومت فرزندان بلوچ و اهل سنت را بوسیله خودی های فریب خورده از بین ببرند و به محض اینکه میدان مقاومت مردمی خالی گشت این نیروهای روزمزد نیز تصفیه حساب شده و هیچ گونه اعتراض و دخل و خرجی در امورات بلوچستان نخواهند داشت.
پس باید ملت بلوچ این مهم را مد نظر داشته باشد که چرا به یک باره فیل حکومت یاد بلوچستان و مردمان فقیر ان کرد و اصلا مگر بلوچستان در ادوار و سالهای دور و گذشته بخشی از این کشور نبوده است که به امورات اقتصادی سیاسی و بیکاری و فقر آن نظری برای بهبود وضعیت بی اندازند!!
نباید فراموش کرد که عده ای ناآگاه از مکرحکومت گرفتار در دام حکومت و بر علیه ملت خویش بصورت روزمزد استخدام شده اند تا آگاهان و عدالت خواهان و فریادهای برای عدالت و برابری را در بلوچستان ریشه کن کنند.
شاید عده ای خوش باور بگویند حقوق مفتی می دهد و بسی را از بیکاری رهانیده،و خانواده هایی به نوایی رسیده اند. اما به په قیمتی؟
به این موضوع نیز به دو صورت باید پرداخت.که اولا بپذیریم که ملت ما گرفتار نوعی بزرگ نمایی کردن موضوعات بدون تحلیل و تفسیر دقیق گرفتار شده و فریب تبلیغات و شعار حکومتی را خورده و در ثانی اگر به این موضوع که بسیاری از خیل بیکاران بلوچ به استخدام سپاه و بسیج در امده اند و به شغل و نوایی رسیده اند از بابت تلاش مبارزین ملت بلوچ و مستاصل کردن دشمن بوده است و دشمن را مجبور کرده اند تا سیاست بومی گری را خواسته یا ناخواسته اجرا و عملی کند و این استخدامات از برکت وجود همت و عزم و تلاش مبارزین بلوچ است.
فشارها بر حکومت از سوی مبارزین بسیار سنگین بوده که به ناچار مجبور به استخدامات هر چند جزیی زده است.
لذا باید بپذیریم که سیاست استخدام در سپاه و بسیج از نگاه ما اشتباه است واز نگاه و سیاست و برنامه دشمن تلاشی برای سرکوب و نابودی بلوچ و بلوچستان بدست عده ای نااگاه بلوچ می باشد.
لذا نسل فعلی بلوچ_جوانان عزیز _آینده سازان و میراث داران فردا باید بسیار هوشیارانه عمل کنند و آگاهی عمومی ،حول قضایای کلی، در حد بالایی داشته باشند تا خدایی نکرده نادانسته سرزمین و سرنوشت خویش را نابود ننمایند.و آن عده از بسیجیان و سپاهیان بومی بدانند که به برکت مبارزین و مقاومتِ برای عدالت خواهی وبرابری منجربه استخدام انان شده است و باید آگاهانه عمل نمایند وبدانند که فریب خورده و دستی برای نابودی سرزمین،سرنوشت و دین ملت خویش گشته اند.
بسیجی بومی عزیز نباید اشتباه کنی،اشتباه تو به قتل و مرگ و بدبختی این ملت و سرزمین می انجامد.

در بحث اینده بیشتر می پردازیم.

عدالت نیوز:محمود بلوچ

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا