قطعنامه ی کنفرانس خاورمیانه، ایران و کرد در پارلمان اروپا

در این کنفرانس نمایندە گان ی احزاب سیاسی کردستان و همچنین سازمانها و نمایندگان بلوچهاو ترکهای آذری، عربهای اهواز و نماینده ی یارسان ها نظرات خود را بیان داشتند. همچنین تعدادی شخصیتهای مستقل در این کنفرانس حضور داشتندو به بحث و گفتگوپرداختند.

قطعنامه ی کنفرانس خاورمیانه، ایران و کرد در پارلمان اروپا

روز پنجشنبه 04/06/2015 کنفرانسی تحت عنوان خاورمیانه، ایران و کرد در پارلمان اروپا با حضور نمایندەگان سازمان ها واحزاب کرد و انجمن دوستان کرد در پارلمان اروپا، ک ن ک (کنگره ی ملی کردستان) و کمیسسون شرق کردستان برگزارشد. در این کنفرانس نمایندە گان ی احزاب سیاسی کردستان و همچنین سازمانها و نمایندگان بلوچهاو ترکهای آذری، عربهای اهواز و نماینده ی یارسان ها نظرات خود را بیان داشتند. همچنین تعدادی شخصیتهای مستقل در این کنفرانس حضور داشتندو به بحث و گفتگوپرداختند.
این کنفرانس بویژە در مورد نقش و وضعیت ایران در بحرانهای خاورمیانه، نقش و وضعیت کردها در غرب کردستان و همچنین اقلیت های اتنیکی مذهبی در داخل ایران بە گفتگو پرداخت. در این کنفرانس نقشه و راه حل برای بحران ها ارائه داده شد و همه خواهان ایجاد دموکراسی در ایران بودند.
در این کنفرانس شرکت کنندەگان بە روی نقاط زیر بە توافق رسیدند:
1- حکومت ایران رژیمی استبدادی و دیکتاتوری است که سیاستهایش بر اساس ممنوعیت و جلوگیری از آزادی فکر و عقیده است. نتیجەی این سیاست ستم ، شکنجه دادن، اعدام و آسیمیلە کردن مردم است. این رژیم ضدهرگونه پیشرفت دموکراسی و ضد هر گونه فعالیتهای دموکراتیک است. این کنفرانس از مبارزە و مقاومت دربرابرسیاست ها و قوانین حاکم برایران حمایت می کند و خواهان پشتیبانی جامعەی جهانی از این مبارزات است.
2-حکومت ایران اعدام را برای انتقام ازشخصیتهای اوپوزیسیون بکار می برد. این اعمال قابل قبول نیست و بایستی فورا متوقف شود.
3- این کنفرانس خواستارایستادگی و مقاومت و همچنین اتحاد عمل همەی احزاب سیاسی (اتنیکی، دینی و دیگر نمایندگان)است و از آنان می خواهد در راە دموکراسی و زندگی آزاد در ایران مبارزات خود را گسترش دهند.
4-این کنفرانس خواهان دموکراتیزه شدن ایران است به طوری که حقوق انسانی و دیگر حقوق همه ی اقلیت ها از قبیل ( کرد، ترک آذری ، عرب، بلوچ و ترکمن) بە رسمی شناخته شود.همچنین به اقلیتهای مذهبی از قبیل سنی، زرتشتی، یارسانی و بهایی احترام گذاشته شود.
5- کنفرانس خواهان حقوق زنان در ایران است . رعایت حقوق زنان از مهمترین مسائل مبتلابە چامعە است که نیاز بە رسیدگی و توجە بیشتری دارد. زنان باید نقش بمراتب مهمتری در جامعە داشتە باشند . نا برابری و سرکوب زنان باید فورا متوقف شود.
6-برای یافتن راه حل درباره ی مسائل ملیت های ایران، کنفرانس خواهان آن شد که رژیم بایستی برای یافتن راه حل به دیالوگ و گفتگو با نمایندگان همەی ملیتهای گوناگون و نمایندگاەن گروههای مذهبی بپردازد.
7- کنفرانس بر این عقیده است که دیالوگ و مذاکره از مهمترین و ضروریترین عملکردها برای پذیرش واتحاد احزاب سیاسی شرق کردستان است. ضرورت دارد که همەی سازمانها و احزاب سیاسی کردستان احساس مسئولیت مشترکی داشته باشند و بطور نزدیکتری با هم کار کنند . با رضایت و توافق در بین خود یک اتحادیه ی ملی ایجاد نمایند. چنین اتحادی می تواند نقش بسیار مهمی بازی کند بویژە در مورد گفتگو و دیالوگ میان اقلیتهای اتنیکی و دینی.
8-حائز اهمیت است که آکادمیسن های ایرانی و نویسندگان در شرق کردستان نقش و فعالیت گسترده تری داشته باشند و در ایجاد این اتحادیه ی ملی نقش خود را ایفاء نمایند. چرا کە آنها می توانند در این بارە نقش بسیار مهمی اجراء نمایند و تاثیرات مثبتی بر سیاست، فرهنگ و اجتماع در کرستان داشته باشند.
9-برای اینکه یک اجتماع مدرن و دموکرات داشته باشیم ،شکل گیری و هماهنگ ساختن رسانه ها و همچنین قدرتمند ساختن و نفوذ آنها بسیار مهم است.
10-توزیع مواد مخدرە توسط عوامل رژیم ایران در بین جوانان کرد بایستی فورا متوقف شود و علیه آن اقدامات جدی انجام گیرد.
11- کنفرانس مذاکره میان غرب و ایران را درباره ی انرژی هسته ای یک اقدام مثبت میبیند. اما غرب در این مذاکرات نباید درمورد اقدامات ضد اتنیکی، ضد مذهبی و پایمال کردن حقوق بشر ونیز هر عملکرد دیگرایران علیه اپوزسیون سکوت نکند.

12- کنفرانس از همه ی سازمانها و احزاب در داخل اتحادیه اروپا می خواهد تاثیر بیشتری در ضرورت رفرم و دموکراتیزه شدن ایران داشته باشند و اتحادیه اروپا بایستی بە حمایت بیشتری از اپوزوسیون ایرانی بپردازد تا دموکراسی بتواند در ایران حاکم شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا