ویدیو، برلینءِ زهرشانی روچ شنبه 30 سپتامبر، شئیرے جُمَهئے هۆنێنئے وئیلئے بارئوا که په شهمیران دُزآپ ندر کرتگ/ شئیر بندُک واجه شریپ رئیسی ءُ دپگال کنۆک واجه اِهسان باشنده

آ، سیاهێن شپ اِیلت

سباه بوت په هدانورا

تاریک گواه بوت زُلمئے درد و دۆرا

هامنه‌ای چه تئیی دارئے بێرکا زُلم

گواریت اے کُشت و کشتار

تئیی ناتوانیا پێش داریت هچبر نشموشێن

بێگناهانی و هۆنا تِپاکی گیشنی

مخبر و گنشۆ و  پۆنا کۆپگ  په  کۆپگ

دێم  په آجوییا پچ  گرێن وتی سرڈگارا  و دادجوییا ما نَتُرسێن

ما  برات و گُهارانی تئوار اێن

آزاتی اێران  مئے واده و کرار اِنت

ما مهسا ما  ماهۆ  ما هدا نور  ما  هزارێن

تاریک زانت ما رۆشنایی ما شیر مزاران ما بلۆچن

ما رستمی زهمئے زهرێن ما اێرانئے سنگرێن په دژمنا

گذب و  گران  انگلیسا پرتکال  چه  مئے مُلکا  باجی  نپرتگ

هیچ بلۆچی و کُردی انگت چه  ترسا نمرتگ

ما همل داب ما کمبر داب ما رستم داب زُلمئے کلاتان  پرۆشێن

بێرانَ  گرێن آزادتئے تاما نۆشێن پوسّتگێن درچکا اُمێت و اۆست

مزن زیگێن دژمنا مرۆچی دۆست مزن

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا