پیام به : چهارمین کنگره حزب مردم بلوچستان

پیام به : چهارمین کنگره حزب مردم بلوچستان

رفقای عزیز،

برگزاری چهارمین کنگره حزب شما را گرامی داشته و پیشاپیش برای کارهای آن آرزوی موفقیت می کنیم.

پایبندی به اصول و قواعد دمکراتیک در یک تشکیلات و تضمین آن در هرشرایط، از مبارزه برای دمکراسی و زدودن هر گونه نابرابری در جامعه جدا نیست. ما برگزاری کنگره شما را در این راستا و در موازات با اهداف مترقی، عادلانه و دموکراتیک حزب شما ارزیابی می کنیم و امیدواریم که از جمله، هر چه بیشتر مایه تحکیم روابط دموکراتیک درونی شما باشد.

رفقای عزیز،

از عمر سیاه رژیم جمهوری اسلامی که ارمغانی به جز فلاکت و فقر، نیستی و اعدام، جنگ و کشتار و استبداد و خفقان برای مردمان ایران نداشته است، بیش از چهار دهه می گذرد. بازگوئی و بیان آنچه که بر سر کشورما طی این سالیان رفته است و نیز شرایطی که در آن قرار داریم، در اینجا لازم نیست چرا که همه شما، به مانند ما و همه دلبستگان به آزادی و رهائی، بدان واقف و آگاه می باشید.

لازمه رهائی از این وضعیت، در درجه نخست پایان بخشیدن به حیات رژیم جمهوری اسلامی ایران است که بدون اتحاد و همراهی گسترده جنبشهای مختلف جاری در جامعه، میسر نخواهد بود و این در حالی است که تاکنون ما شاهد پراکندگی در میان صفوف نیروهائی که کم و بیش از اشتراکات سیاسی فراوانی نیز برخوردار بوده، می باشیم. برماست که تلاش برای برچیدن موانع همکاری در میان نیروهای همگام در شرایط کنونی را چندین و چند باره کنیم.

همگامی و همراهی ما محصول این واقعیت است که همه ما فکر می کنیم ایران زمانی از دروازه آزادی و دموکراسی عبور خواهد کرد که حقوق دموکراتیک و عادلانه همه آحاد آن و در همه عرصه ها، پذیرفته و رعایت شوند. چنین جامعه ای بدون همیاری و همگامی و تلاش جمعی نیروهائی که به این اصول باور دارند، ساخته نخواهد شد. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران که برای سوسیالیزم مبارزه می کند در همراهی کامل با جنبشهای سراسری کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران، زنان، روشنفکران و جوانان و هنرمندان، همزمان به جنبشهای ملی – دموکراتیک ملیتهای مختلف ایران به عنوان بخش مهم و پایه ای انکارناپذیر از پایه های تحول در ایران، نگاه می کند و با تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملیتهای تشکیل دهنده ایران، مطالبات عادلانه و دموکراتیک آنها را از مطالبات عمومی جامعه جدا ندانسته و در راه تحقق آنها مبارزه می کند. بی گمان رابطه متقابل ما ناشی از این اعتقاد ما و همچنین نقش حزب شما در یکی از جنبشهای جاری، یعنی جنبش ملی – دموکراتیک مردم در بلوچستان می باشد.

محرومیت، ظلم و تعدی و تبعیض نسبت به غالب مناطق در ایران، در ابعاد بیشتری در بلوچستان آشکار و هویداست. اما رژیم جمهوری اسلامی به جای پاسخ به این همه معضلات و مشکلات، با بهره گیری از برخی اقدامات غیرقابل دفاع یا نسنجیده و یا حتی ابهام آفرین، همواره سعی نموده است مبارزات برحق مردم آزاده و آزادیخواه بلوچ را به گونه ای به عنوان اقداماتی خرابکارانه و یا در رابطه با مواد مخدر و دیگر عرصه های مشابه، معرفی نموده و نه تنها سعی بر لوث نمودن این جنبش اصیل داشته بلکه هر از گاه و با توسل به این اتهامات، چه بسا چندین مبارز واقعی و مردمی را تا کنون به جوخه های مرگ هم سپرده است.

مبارزات ملیتهای ستمدیده در ایران و از آن جمله در بلوچستان، اما راه خویش را ادامه داده و به یقین به سرانجام دلخواه می رسد. پایبندی شما به مضمون و شکل مردمی مبارزه و رد هرگونه اقدام و روش و فعالیتی که چهره این جنبش اصیل را خدشه دار می کند، و نیز اعتقاد به بهم گره خوردگی سرنوشت همه آحاد جامعه ایرانی، یعنی اتحاد آزاد و داوطلبانه مردمان ایران، بی گمان از عواملی هستند که حزب شما را در جایگاه مناسبی در میان نیروهائی که برای تحقق آزادی در ایران و از جمله تامین حقوق جنبش ملی – دموکراتیک مردم آزاده بلوچ، قرار داده و می دهد. ما در این راه با شما همراه هستیم.

رفقای عزیز

تلاش در راه گستردگی صفوف نیروهائی که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری نظامی جمهوری و متکی بر آرا مردم، بر پایه اعتقاد به دموکراسی، جدائی دین از دولت، عدالت اجتماعی و تامین حقوق ملیتهای ستمدیده در ایران مبارزه می کنند،  ضرورتی انکارپذیر است. در پاسخگوئی به این ضرورت، “همبستگی برای آزادی و برابری” بر مبنای “تفاهم نامه ۱۴ گانه” ای که ما و شما از جمله ده حزب و سازمان تشکیل دهنده و عضو آن هستیم، تشکیل شد. ما به طور کلی مضمون “تفاهم نامه” را پاسخی در خور به وضعیت درونی جامعه می دانیم و برای تحقق آن به سهم خود تلاش خواهیم نمود. آینده کشور ما را اجزای تشکیل دهنده آن می سازند و هرگونه تغییر و تحولی حق طبیعی و منحصر به فرد خود آنان است. نیز همانگونه که به صراحت در “تفاهم نامه” ۱۴ بندی قید شده است، هرگونه آلترناتیو سازی و دخالت خارجی مردود شمرده می شود. قدرتهای خارجی و فعال در منطقه، بارها و بارها نشان داده اند که سرنوشت مردم برای آنها از کمترین درجه اهمیت برخوردار است بنابراین تنها راه ما، تحکیم صفوف نیروهای واقعی تغییر و تحول در ایران می باشد که به اهداف عمومی برشمرده شده، باور و یقین دارند.

رابطه احترام آمیز و اعتمادبرانگیز متقابل میان ما نشان از همیاری برای تحقق اهداف عمومی مشترک در این برهه از تاریخ کشورمان را بر خود دارد. برماست که ضمن تحکیم این پیوند متقابل، در راه هر چه بیشترهموار کردن راه پرپیچ و خم و سخت همراهی و همگامی همه آن نیروهائی که دارای اهداف سیاسی مشترک می باشند، فعالیت نمائیم.

به این امید، دستهای شما را به گرمی می فشاریم و صمیمانه بار دگر برای کارهای کنگره شما، موفقیت آرزو می کنیم

کمیته مرکزی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شهریور ماه ۱۳۹۸ – ماه اوت ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا