پيام حزب مردم بلوچستان به مناسبت هفتاد و ھشتمین سالگرد تأسيس جمهوری کوردستان در مهاباد

دوم بهمن ۱۳۲۴، روز تاریخی ی به تحقق پیوستن اراده ملت کورد در استقرار یکی از مهمترین نھادھای مدرن ملی اش، یعنی تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد است.

تشکیل “جمهوری کوردستان در مهاباد” در هفتاد و ھشت سال پیش، گویای آن است که مردم آگاه و مبارز کورد پس از پیروزی انقلاب تاریخی مشروطیت ایران در اوایل قرن بیستم، و تغییر سیستم حکومتی ی متمرکز به سیستم غیر متمرکز “انجمن ھای ایالتی و ولایتی” ، با ایجاد دولت کوردستان در مھاباد  در راستای اعمال حاکمیت  دموکراتیک مردم کورد در اقلیم کوردستان روژھه لات، گامی ملی و ماندگار را به ثبت تاریخشان رساندند.  از آن زمان تا امروز، جمهوری کوردستان در مھاباد چون آرمانشهری درقلب نسلھای متوالی ی خلق کرد زنده  و برای تعیین سرنوشت ملی  شان به سطح بی بازگشت و ستودنی یی متحول گشته است.

ھمزمان، ھمانند آنچه بر سر کُوردستان رفته است، با تفاوت‌هایی در بلوچستان، آذربایجان، اقلیم الاھواز، لُرستان و گیلان  نیز اتفاق افتاده است۔

وھم اکنون، با گذشت هفتاد وھشت سال پس از سرکوب مردم و درھم شکستن جمهوری کوردستان به رھبری پیشوا قاضی محمد، جمھوری آذربایجان با رھبری جناب پیشه وری، جنبش کاسپی ھا با رھبری میرزا کوچک خان، حکومت الاھواز با قیادت شیخ خزعل و حکومت لُرستان با قیادت سردار اسعد بختیاری و حکومت بلوچستان با قیادت میر دوست محمد خان،  متأسفانه هنوزهم گرایشات تماميت خواهانه ی ھمانند سازی اجباری حول  “یک زبان” و “یک فرھنگ” و “یک ملت” ھمان دوران ، شالوده‌ی فکری تمامیتخواھان امروز را، البته با اضافه شدن “یک مذھب”، تشکیل می‌دهد.

این بار در شرایطی به استقبال هفتاد و هشتمین سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان می‌رویم که تقریبا یک سال و نیم از انقلاب ژینا، جنبشی فراگیر که با شعار بموقع و بجای”ژن، ژیان، ئازادی”( زن، زندگی، آزادی)، از کوردستان آغاز گشت و به ھمبستگی یی آنچنان سرتاسری  در میان مردمان داخل و خارج ایران فراروئید که  جھان را به شگفتی وا داشت، میگذرد۔

جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج غرق در بحران های لاینحل خود ساخته ایست که در مقابل مطالبات به حق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردمان ایران ناتوانتر از ھمیشه گشته است۔

اعدامهای بی حد وحسر و تحولات روزهای اخیر از جمله موشک پرانیهای رژیم تروریستی ایران به بلوچستان و اقلیم کوردستان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بیدفاع کورد و بلوچ، خود گواه بر وحشت رژیم از مبارزات حق طلبانه ملل تحت ستم و جنبش زنان و جنبش اقشار اجتماعی رنگارنگ برای حق زندگی یی با کرامت انسانی، میباشد۔

روش‌های مبارزاتی احزاب تاریخی کُردستان همواره چراغ راه احزاب و نیروهای دموکراتیک دیگر ملل خارج از حاکمیت  در ایران بوده و تأثیر سازنده یی بر مبارزات آن‌ها داشته‌ و اینک ملیت‌های تحت ستم در ایران تجربیات بیسار ارزنده ای از مبارزات خود طی این سالها کسب کرده اند.

متاسفانه، نه تنها رژیم تمامیتخواه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران،  حتی بخشی از ملی‌گرایان تمامیتخواه اپوزیسیون مرکز ایران هم اعتقادی به حقوق ملی برابر ملت‌های خارج از حاکمیت نداشته و موزاییک زبانی و فرهنگی ی تاریخاً موجود درحوزه ھای جغرافیایی گوناگون ایران را،  تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران ارزیابی نموده و ھمچنان در مقابل اصل “ھمبستگی در دگر بودن” ایستاده اند.

همبستگی ی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی متعلق به ملیت‌های تحت ستم ملی و تشکلات سیاسی ی سراسری ی پشتیبان این حقوق، به مثابه یک بلوک قدرتمند سیاسی در صحنه سیاسی ایران، مسئولیتی است سنگین و تعیین کننده، که  بر دوش نیروی های سیاسی متعلق به این بلوک سیاسی نھفته است۔

حزب مردم بلوچستان، هفتاد و ھشتمین سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان به رهبری پیشوا قاضی محمد را به ھمه ی مبارزان ملی- دموکراتیک ملت قھرمان کورد تبریک می‌گوید.

حزب مردم بلوچستان

ژانویه 2024 برابر با بھمن ماه 1402

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا