پيام حزب مردم بلوچستان به کنگره ی پنجم حزب تضامن دموکراتيک الاهواز

دوستان و همرزمان
گرامی درحزب تضامن دموکراتیک الاهواز
با سالم و درودهای فراوان به یکایک شما مبارزان راه آزادی، دموکراسی و برابری، که نقشی مؤثر در امور و حقوق
سیاسی ملت عرب الاهواز به پیش برده و خواهید برد۔
نقش حزب تضامن دموکراتیک الاهواز در مبارزات ملل خارج از حاکمیت و پیشبرد گفتمان “حاکمیت ملی” ی هر یک
از مردمانی که در کنش و واکنش با محیط زیست شان برای ادامه ی حیات در حوزه های جغرافیایی متنوع منطقه
طی هزاران سال صاحب و مالک هویتھای تاریخی خویش گشته اند، بر هیچ کسی پوشیده نیست .
حضور شما در کنار ملت بلوچ و دیگر ملل تحت ستم ایران در کنگرهی ملیتهای ایران فدرال، سازمان ملل و مردم
بدون نماینده (UNPO )،“ شورای دموکراسیخواهان“ و ”همبستگی برای آزادی و برابری در ایران“ که اینک با
وحدت این دو ائتلاف اخیر؛ ”همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران“ شکل گرفتہ، در جھت بیان و شنیده
شدن صدای ملل خارج از حاکمیت، تأثیری غیر قابل انکار داشتہ است.
خیزش انقالبی ”زن، زندگی، آزادی“ در خالل نزدیک بہ یک سال بر همگان ثابت نموده است که بدون حضور موثر
این ملتهای بہ حاشیہ رانده شده توسط تمامیتخواهان حاکم بر ایران، و زنان سرتاسر ایران، هیچ ائتلاف و اتحادی در
آینده ی سیاسی ایران ره به جایی نخواهد برد .
جنبش انقلابی یک سال اخیر “زن زندگی آزادی” که سبب رنسانس و تحولات اجتماعی سرنوشت سازی در پھنه ایران
و منطقہ گشته است، میرود که چھره جامعه ایران و همہ ی تشکلات سیاسی منطقه را شکل و شمایلی نوین به بخشاید۔
نیروهای متعلق به ملل خارج از حاکمیت، و تکنولوژی ی به یمن مبارزات پیوسته و برخوردار از پرنسیپهای جھان
ارتباطات مدرن جامعہ ی جھانی کہ دیوارهای سانسور را فرو ریختہ است، مردمان ما بیش از پیش به حقوق ملی و
انسانی خود آگاه شده و در جھت احقاق آنها به میدان مبارزه آمدهاند۔
فعالین حزب مردم بلوچستان که افتخار همراهی و همگامی با تشکلات سیاسی یی همچون حزب تضامن دموکراتیک
الاهواز را دارند، بر خود میبالند و تبریکات و تھنیات فعالان و کنشگران این حزب را در برگزاری کنگره یی موفق و
بویژه انتخاب بسیار شایسته ی خانم مونا سیالوی به عنوان اولین دبیر کل زن درحزب تضامن دموکراتیک الاهواز بر
شما همرزمان گرانقدر تقدیم میدارند۔ .
حزب مردم بلوچستان
۹ سپتامبر20

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا